EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W

Transkrypt

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W
EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE
Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu
Pojęcie i funkcje agrobiznesu
Ogniwa agrobiznesu i ich zadania
Agrobiznes jako podsystem gospodarki narodowej
Rolnictwo jako podstawowe ogniwo agrobiznesu
Struktura agrarna w Polsce
Globalizacja a rozwój rolnictwa w Polsce
Polskie rolnictwo na tle innych krajów Unii Europejskiej
Produkcja roślinna w Polsce i w wybranych Państwach Unii Europejskiej
Efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim
Procesy integracji w agrobiznesie
Rozdział 2. Przedsiębiorstwo rolnicze i jego otoczenie
Podstawowe pojęcia
Dokumentacja założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa
Formy organizacyjno-prawne gospodarstw rolnych
– podział gospodarstw rolnych ze względu na formy własności
Funkcje gospodarstwa: produkcyjna, handlowa, usługowa
Struktura organizacyjna gospodarstwa rolnego – działy i gałęzie produkcji oraz ich powiązania
Zasoby czynników wytwórczych – czynniki produkcji w gospodarstwie rolnym
Wskaźniki wartości rolniczej ziemi
Organizacja terytorium gospodarstwa rolniczego
Komplementarność i substytucyjność czynników produkcji
Relacje między czynnikami produkcji
Pojęcie, klasyfikacja i struktura trwałych środków produkcji
Wyposażenie gospodarstwa w trwałe środki produkcji
Zużycie i amortyzacja środków trwałych
Inwestycje w rolnictwie
Ekonomika remontów środków trwałych
Składniki i funkcje majątku obrotowego
Makro- i mikrootoczenie gospodarstwa rolnego
Instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe
Obsługa bankowa agrobiznesu
Organizacje producentów rolnych
Wybrane zagadnienia prawa rolnego w Polsce
Źródła prawa w Unii Europejskiej i w Polsce
Rola Agencji Nieruchomości Rolnych
Biura notarialne
Księgi wieczyste
Podatki i opłaty w rolnictwie
Ubezpieczenia społeczne i majątkowe w agrobiznesie
Rozdział 3. Organizacja produkcji i pracy
Specyficzne cechy procesu pracy i produkcji w rolnictwie
Charakterystyka pracy jako czynnika produkcji w rolnictwie
Klasyfikacje gospodarstw rolniczych
Organizacja produkcji roślinnej
Organizacja produkcji zwierzęcej
Organizacja produkcji pasz
Intensywność produkcji i organizacji gospodarstw rolnych
Ważniejsze mierniki efektywności produkcji
Rodzaje technik wytwórczych
Wpływ obszaru gospodarstwa na wybór techniki wytwarzania produktów rolnych
Proces intensyfikacji produkcji rolniczej
Technologia produkcji w rolnictwie
Tendencje w produkcji rolniczej – biotechnologia
Metody produkcji rolniczej (rolnictwo konwencjonalne, ekologiczne i integrowane)
Rolnictwo precyzyjne
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
Podstawy organizacji pracy
Pojęcie organizacji pracy i ergonomii
Elementy procesu pracy
Zasady organizacji pracy
Normowanie pracy
Bilans siły roboczej
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział 4. Rachunkowość rolna
Znaczenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym
Pojęcie rachunkowości i jej funkcje
Księgowość
Majątek jednostek gospodarczych i jego charakterystyka
Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
Bilans majątkowy, budowa i struktura
Rachunek zysków i strat
Inwentaryzacja
Wycena składników majątkowych
Dowody księgowe, pojęcie, znaczenie i klasyfikacja;
Dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne
Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów księgowych
Wykorzystanie techniki komputerowej w rachunkowości
Organizacja Systemu
Zbierania i Wykorzystywania Danych
Rachunkowych – POLSKI FADN
Zasady i zakres gromadzenia danych rachunkowych
Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego
Wykorzystanie rachunkowości w procesie zarządzania
Istota rachunkowości zarządczej
Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym
Sprawozdania finansowe
Podstawowe pojęcia stosowane w rachunku ekonomicznym
Koszty i ich klasyfikacja
Kryteria kosztów dla celów sprawozdawczych
Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych
Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
Koszty stałe i ich rola w przedsiębiorstwie rolnym
Kalkulacje rolnicze, znaczenie, rodzaje i zastosowanie
Rodzaje przychodów i zakres analiz
Pojęcie i kategorie wyniku finansowego
Metody oceny przedsięwzięć rozwojowych
Analiza porównawcza i przyczynowo-skutkowa wyniku finansowego
Żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego
Rozdział 5. Marketing w agrobiznesie
Marketing w skali gospodarki rynkowej oraz w skali gospodarstwa i przedsiębiorstwa
Potrzeby jako punkt wyjścia działań marketingowych
Informacje i badania marketingowe
Plan marketingowy
Instrumenty strategii marketingowej (produkt, dystrybucja, promocja, cena)
Decyzje w dziedzinie komunikacji marketingowej – promocja sprzedaży, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public
relations
Cechy gospodarki rynkowej i zasady jej funkcjonowania
Elastyczność cenowa popytu
Rynek rolno-żywnościowy – pojęcie, elementy i funkcje
Popyt na żywność i jego uwarunkowania
Czynniki kształtujące podaż surowców żywnościowych
Uczestnicy rynku rolno-żywnościowego
Ogólna charakterystyka wybranych rynków surowców i produktów rolniczych
Warunki ekonomiczne rynku środków produkcji i usług dla rolnictwa
Struktura i specyfika różnych kanałów dystrybucyjnych
Logistyka – definicje, rola i zadania
Rola logistyki w tworzeniu nowej wartości
Łańcuch dostaw i jego elementy
Opakowania
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego
Handel zagraniczny produktami rolno-żywnościowymi
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Rozdział 6. Zarządzanie przedsiębiorstwem
Podstawowe pojęcia
Style i systemy kierowania
Funkcje zarządzania
Zasady zarządzania
Charakterystyka menedżera
Nowe metody zarządzania stosowane w agrobiznesie
Wykorzystanie Internetu w planowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem
Etapy procesu podejmowania decyzji
Elementy procesu planowania
Rodzaje planów w rolnictwie
Hierarchia planów
Biznesplan
Rodzaje strategii
Analiza strategiczna
Etapy i formy kontroli
Funkcje i składniki płac
Systemy wynagradzania pracowników – formy
wynagradzania pracowników
Możliwości pracy w agrobiznesie
Poszukiwanie pracy
Wybrane przepisy Kodeksu pracy
Rozdział 7. Wspólna Polityka Rolna oraz polityka strukturalna
Rolnictwo i obszary wiejskie w Unii Europejskiej
Miejsce i zarys historii Wspólnej Polityki Rolnej EWG i Unii Europejskiej
Polityka strukturalna Unii Europejskiej
Wsparcie rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w warunkach funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej
Wsparcie gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej
Działania i priorytety wdrażane w ramach Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich”
Kierunki wsparcia rolnictwa i terenów wiejskich w Unii Europejskiej w latach 2007-2013
System interwencji na podstawowych rynkach
Literatura
Wykaz skrótów