OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Kontener numer 1

Transkrypt

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Kontener numer 1
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Kontener numer 1
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, ogłasza sprzedaż
pawilonu wielofunkcyjnego z instalacją elektryczną
Pawilon wielofunkcyjny
Typ: Kap 1.3
data przyjęcia – 1999 rok
instalacja elektryczna – jest
stan techniczny – dobry
Lokalizacja:
Płock parking Brama nr 1
ul. Chemików 7
Numer inwentarzowy:
1600024
Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu –
Robert Maliszewski nr tel. 603-857-628.
Oferty na zakup baraku należy składać do dnia 26.02.2016r. do godziny 14.00
w sekretariacie ORLEN Ochrona Sp. z o.o. w Płocku, ul. Zglenickiego 42 lub przesyłać
pocztą na adres ORLEN Ochrona Sp. z o.o.,09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42.
Oferta powinny zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży.
Uwaga:
Załadunek, transport i rozładunek po stronie kupującego.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem ,,oferta na pawilon wielofunkcyjny numer ……’’. *(podać numer kontenera)