Lista wstępnego wyboru tematyki pracy magisterskiej 2014/2015

Transkrypt

Lista wstępnego wyboru tematyki pracy magisterskiej 2014/2015
Lista wstępnego wyboru tematyki pracy magisterskiej do realizacji w roku akademickim 2016/2017
Lp.
Nazwisko i imię
studenta
Nr
albumu
Opiekun pracy mgr
(jeśli jest wskazany)
Tytuł stopień
naukowy
1.
Biernat Aleksandra
239286
-
-
2.
Boch Kminikowska
Sara
208364
Lipińska Andrea
Dr
3.
Borowska Anna
216360
-
-
-
-
Jednostka organizacyjna
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Zakład Biologii Molekularnej
Wirusów
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Nr
tematu
Proponowana tematyka pracy magisterskiej
3
Wyznaczanie miejsc fosforylacji białka P10.
3
Zastosowanie nowego fluorescencyjnego białka iLOV do monitorowania transportu białek
herpeswirusowych.
4
Ekspresja receptorów oraz inhibitorów białek układu dopełniacza w nowotworach.
7
Metabolizm adenozyny w regulacji inwazyjności raka piersi.
8
Rola wybranych miRNA w inwazyjności niedrobnokomórkowego raka płuc.
4.
Brodzik Karolina
216354
5.
Czetyrbok
Katarzyna
216361
-
-
6.
Dashkevich Yanina
214633
Bielawski Krzysztof
Prof. dr hab.
Katedra Biotechnologii
6
Analiza profilu metylacji genów różnicowo metylowanych w raku wątrobowokomórkowym
powstałym na podłożu patologicznej akumulacji żelaza u pacjentów z chronicznym zapaleniem
wątroby typu C.
7.
Duraczyńska Anna
216365
Szewczyk
Bogusław/Nidzworski
Dawid
Prof. dr
hab./ Dr
Zakład Szczepionek
Rekombinowanych
4
Porównywanie skuteczności szczepionek przeciwko grypie w formie przetrwalników niosących
na powierzchni białka M1, M2, peptyd fuzyjny oraz antygen H5.
8.
Elzanowska Julia
216353
-
-
6
Znaczenie biologiczne i kliniczne pozajądrowej formy receptora estrogenowego w raku piersi.
9.
Fiutak Marta
219267
Rychłowska Małgorzata
Dr
10.
Górska Monika
239282
-
-
11.
Gutowski Paweł
215696
-
12.
Gronau Roksana
231327
Szewczyk
Bogusław/Gromadzka
Beata
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Zakład Biologii Molekularnej
Wirusów
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Katedra Biotechnologii
Prof.dr
hab./Mgr
Zakład Szczepionek
Rekombinowanych
13.
Komorowska
Magdalena
219269
Piosik Jacek
Prof. UG, dr
hab.
14.
Kokot Agnieszka
239289
-
-
15.
Kotarska Joanna
206610
-
-
16.
Kuklewicz Jeremi
239288
Ołdziej Stanisław
Prof.UG, dr
hab.
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
Pracownia Struktury
Biopolimerów
17.
Kozłowska
Weronika
239291
-
-
Katedra Biotechnologii
18.
Kosiński Maciej
216381
Rąbalski Łukasz
Dr
19.
Kościński Jerzy
216372
-
-
20.
Krause Magdalena
228269
Kaźmierkiewicz Rajmund
Prof. UG, dr
hab.
21.
Kupc Magdalena
233929
-
-
22.
Lewandowski
Tomasz
216357
Bieńkowska-Szewczyk
Krystyna
Prof. dr hab.
Zakład Szczepionek
Rekombinowanych
POZA WYDZIAŁEM
(Polpharma Biologics)
Pracownia Symulacji
Układów Biomolekularnych
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
Zakład Biologii Molekularnej
Wirusów
6
9
13
Hamowanie rozprzestrzeniania się wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w komórkach
poprzez blokowanie procesu fuzji komórkowej.
Analiza mechanizmów oporności komórek nowotworowych na inhibitory FGFR (Receptora dla
Fibroblastycznego Czynnika Wzrostu)
Rola genu aiiO w zdolności szczepu Ochrobactrum sp. A44 do kolonizacji roślin ziemniaka.
2
Wykorzystanie cząsteczek wirusopodobnych jako nośnika do prezentacji uniwersalnych
antygenów wirusa grypy.
10
Modulacja aktywności leków przez fuleren C60.
4
6
Analiza mechanizmów ewolucji białek opiekuńczych rodziny Hsp70 i Hsp40.
3
Ocena efektywności stosowania kwasu ferulowego w analizach proteomicznych metodą
MALDI-TOF.
12
Oddziaływanie roślina-bakteria (Pseudomonas sp. P482) w warunkach in planta.
6
Opracowanie różnicującego testu diagnostycznego dla ptaków szczepionych szczepionką
produkowaną w systemie owadzim przeciw chorobie Newcastle.
-
-
2
7
1
Teoretyczne badania nad wymuszonym rozpadem kompleksu NDM-1 z β-laktamem po
oderwaniu liganda przy użyciu metody „ Steered Molecular Dynamics ”
Analiza oddziaływania białka Hda Escherichia coli z plazmidowym białkiem inicjacji replikacji
TrfA.
Porównywanie funkcji i lokalizacji kompleksu glikoprotein gE/gL wirusa BHV-1 w komórkach
ludzkich i zwierzęcych.
Lp.
Nazwisko i imię
studenta
Nr
albumu
Opiekun pracy mgr
(jeśli jest wskazany)
Tytuł stopień
naukowy
Jednostka organizacyjna
Nr
tematu
Proponowana tematyka pracy magisterskiej
23.
Lisicka Wioletta
213376
Łojkowska Ewa/Czajkowski
Robert
Prof. dr
hab./Dr
Katedra Biotechnologii
4
Przygotowanie i charakterystyka mutantów transpozonowych Tn5 bakterii Dickeya solani w
genach zaangażowanych w proces kolonizacji korzeni Solanum tuberosum.
24.
Łuczak Justyna
197362
-
-
10
Znaczenie kinaz RSK w migracji komórek raka piersi – mechanizm molekularny.
25
Maćkowska Joanna
239284
-
-
5
Analiza miRNA izolowanego z egzosomów krążących we krwi chorych na raka jelita grubego w
kontekście przebiegu choroby.
26.
Pałka Katarzyna
219270
-
-
2
Losy przetrwalników wewnątrz komórek APC
27.
Perkowska Izabela
208365
Ihnatowicz Anna
Dr
Katedra Biotechnologii
1
28.
Pierański Michał
216391
Nakonieczna Joanna
Dr
Katedra Biotechnologii
7
29.
Rąba Karolina
239285
-
-
30.
Potoczny Karolina
228595
31.
Santus Paulina
239295
Bielawski Krzysztof
Prof. dr hab.
Katedra Biotechnologii
5
Spektrometria mas w ocenie różnorodności i stabilności genetycznej pluripotentnych komórek
macierzystych.
32.
Sitarz Tomasz
216390
Banecki Bogdan
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
12
Zastosowanie liposomów w transporcie substancji farmaceutycznych.
33.
Spaleniak
Weronika
216359
Piosik Jacek
Prof.UG, dr
hab.
Prof.UG, dr
hab.
11
Antocyjany z malin jako związki przechwytujące mutageny środowiskowe.
34.
Stasińska Karolina
239290
-
-
1
Analiza ekspresji genu kodującego fosfatazę PrpE.
35.
Suwała Grzegorz
239293
-
-
-
(do ustalenia)
36.
Suliga Paula
231194
Waleron Małgorzata
Dr
Katedra Biotechnologii
3
37.
Szablewski Tomasz
216378
Ziętkiewicz Szymon
Dr
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
2
POZA WYDZIAŁEM
-
38.
39.
Szamocka
Dominika
Tomaszewicz
Wojciech
216363
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Katedra Biotechnologii
Medycznej
POZA WYDZIAŁEM (
(Polpharma Biologics )
POZA WYDZIAŁEM
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
Katedra Biotechnologii
Medycznej
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
-
239283
Królicka Aleksandra
Prof.UG, dr
hab.
Katedra Biotechnologii
14
40.
Tyczko Katarzyna
239287
Banaś Antoni
Prof. dr hab.
Katedra Biotechnologii
9
41.
Wasylew Tomasz
208482
Grinholc Mariusz
Dr
Katedra Biotechnologii
8
233947
-
-
Katedra Biologii
Molekularnej i Komórkowej
9
216388
Śledź Wojciech
Dr
Katedra Biotechnologii
2
42.
43.
Wierzbowski
Mariusz
Żukowska
Dominika
Miroszewska Dominika – urlop dziekański 2015/2016
Analiza funkcjonalna wybranych dioksygenz zaangażowanych w odpowiedź roślin na stresy
środowiskowe.
Wykorzystanie metody cytometrii przepływowej do oceny żywotności komórek bakteryjnych
w hodowli planktonicznej i biofilnie.
Ocena aktywności i właściwości immunologicznych in vitro, przeciwciała monoklonalnego X
przy użyciu technik immunoenzymatycznych i powierzchniowego rezonansu plazmowego.
Udoskonalenie taksonomii cyanobakterii z wykorzystaniem metody sekwecjonowania na
przykładzie rodzaju Arthrospira.
Opracowanie metody oczyszczania ludzkiego białka CLPB w heterologicznym systemie
ekspresyjnym P. pastoris.
Wykorzystanie trzech gatunków Drosera-D. madagascariensis, D.spatulata i D. indica do
syntezy nanocząstek srebra – zielona synteza i badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej
Wpływ wyłączenia i nadeksprsji genów kodujących acyloti.ransferazy acylo - CoA: lizofosfolipid
(LPLAT) na wzrost drożdży piekarniczych i zawartości lipidów w ich komórkach w warunkach
optymalnych i stresowych.
Inaktywacja fotodynamiczna Streptococcus agalactiae: ocena skuteczności bakteriobójczej
oraz właściwości mutagennych fotoinaktywacji.
Homology modeling and Molecular Dynamic Simulations of the initiator protein RepA in
complex with double strand (ds) DNA.
Zróżnicowanie fenotypowe i genetyczne szczepów bakterii z gatunku Pectobacterium
wasabiae izolowanych w różnych strefach klimatycznych.