Szkolenia Modułu 3: Nowoczesne narzędzia IT w dziale finanse

Transkrypt

Szkolenia Modułu 3: Nowoczesne narzędzia IT w dziale finanse
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenia Modułu 3: Nowoczesne narzędzia IT w dziale finanse-księgowość
Liczba godzin dydaktycznych szkoleo Modułu 3: 28 godzin zegarowych – 8 dni szkoleniowych (3,5 h
dziennie w godzinach popołudniowych) x 10 edycji
Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziane jest indywidualne spotkanie z trenerem „1 na 1”
(1h/os.) w celu wytłumaczenia niejasności, pogłębienia i usystematyzowania wiedzy.
Grupa docelowa: osoby w wieku 50+, pracujące w dziale finanse-księgowośd
Termin: luty 2013 – lipiec 2014
Miejsce szkolenia: obszar województwa śląskiego
Liczba uczestników: grupy po ok. 12 uczestników w każdej (łącznie 120 os.)
Wymagania:
1. wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleo dla grupy odbiorców 45+,
3. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęd dydaktycznych w zakresie systemów
informatycznych w rachunkowości,
4. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleo opartych na oprogramowaniu
w chmurze obliczeniowej– Cloud Computing,
5. praktyczna znajomośd programu „Symfonia”,
6. praktyczna znajomośd pakietu Office,
7. udokumentowanie przeprowadzenia przynajmniej 1 szkolenia finansowanego z EFS.
Wymagania dodatkowe:
Wykonawca winien zapewnid uczestnikom autorskie materiały dydaktyczne (wykłady oraz dwiczenia)
w formie elektronicznej (w wersji gotowej do powielenia, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego),
ewentualnie zaproponowad podręcznik. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania pre i post
testów – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Zagadnienia merytoryczne:
Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi IT w praktyce: systemy finansowo-księgowe on-line,
możliwości programu Symfonia, kontakty B2A.
Informacje dodatkowe:
Zamawiający gwarantuje: salę szkoleniową, sprzęt audiowizualny, poczęstunek.
Dojazd do miejsca szkolenia we własnym zakresie Wykonawcy.
Jeżeli są Paostwo zainteresowani współpracą przy realizacji powyższych szkoleo Modułu 3,
zapraszamy do przesłania oferty.
W skład dokumentów aplikacyjnych wchodzą:
 oferta cenowa Wykonawcy (stawka za godzinę zegarową brutto),
 program szkolenia oparty na oprogramowaniu w chmurze obliczeniowej,
 proponowany podręcznik,
 życiorys zawodowy,
 udokumentowane doświadczenie,
 referencje.
„Z komputerem na TY – Nowoczesny pracownik po 50-tce”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice,
tel.: +48 32 238 96 40, faks: +48 32 238 96 30, e-mail: [email protected]
www.riph.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymienione dokumenty należy przesład drogą elektroniczną na adres: [email protected].
Tytuł wiadomości: „Oferta dot. szkoleo Modułu 3”.
Po analizie otrzymanych ofert Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia
szkoleo. Wyłoniony Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do dostarczenia podpisanych
dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego.
„Z komputerem na TY – Nowoczesny pracownik po 50-tce”
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice,
tel.: +48 32 238 96 40, faks: +48 32 238 96 30, e-mail: [email protected]
www.riph.com.pl