Załącznik nr 6

Transkrypt

Załącznik nr 6
INNOWACYJNA
GOSPODARKA
\.:i
d
!]l
)ł "i';:,,
i[,'1_ l
(' .\
:;
K
r()J11 (':|Ja
Ą
lc=
ster r
UNIA EUROPEJSI(A
iuRRFFJs{, F!ND|5Ż
ąou\tcJU iE6]ot\AtNEio
Projekt współfinansowa111e-_s1ooków
Europejs-=*i.l',r"rzu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Operacyjneio
rnnowacyjna Gospodarka
E
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
dnia
..................,...........r.
ośWlADczENlE o TERMINIE zWĄzANlA
zŁożoNĄ oFERTĄ
Niniejszym działając w
oferta jest Wiążąca do
imieniu
dnia
oświadczam y,
że złożonaprzez
nas
.....'.........'... r.
Podpisy osób umocowanych prawnie
wraz z pieczęcią firmową
r{G
t]
P t DLI
r
\l lr l t
o
.
dta niektórych se.
dla
sektorów
u
!r
centrum pomiarowo_rozticzeniowego
prosumenckiej,,
"Utwozenie
inf'."ń1ińlnycrr
óiaz t;;;i;ń""l
zwycęstw?]:Ę ill',"#ttrrH!1'ffiiiffi#':l,Tł:li';ł3ł,3J!,3iT
e-mail:[email protected],'^^^-iipń'|J'łr''^ń.łdł"i'ip"riJ""']ii
+,
ar)

Podobne dokumenty