1. Zm 2. Odp 3. Poz odp prze WÓJT GMIN I Pr ieszane odpa pady

Transkrypt

1. Zm 2. Odp 3. Poz odp prze WÓJT GMIN I Pr ieszane odpa pady
 WÓJT GMIN
NY DĘBICA ul. Stefana Batorego 13 39‐200 D
Dębica IInformacja o miejscach zaagospodarowaania przez po
odmiot odbierrający odpad
dy komunalnee
od właśścicieli nierucchomości z terenu Gminy Dębica
D
Prrzedsiębiorstw
wo Gospodarrowania Odpaadami Spółka
a z o.o. Paszczzyna 62B, 39--207 Brzeźnicca
1.
Zmieszane odpady komunaln
ne
Sortown
nia Odpadów
w Zmieszanycch i Selektywn
nej Zbiórki
Kompoostownia Pryzzmowa Paszczzyna 62B, 39--207 Brzeźnicca
2.
Odp
pady zielone
Komosttownia bębnoowa z bioreak
ktorem
Przedsiiębiorstwo Goospodarowan
nia Odpadamii Spółka z o.o
o. Paszczyna 62B,
6
39-207 B
Brzeźnica
3.
Pozzostałości z soortowania
ne na Składowisku „KOZODRZA”
Odpadyy zdeponowan
odp
padów komun
nalnych
Kozodrrza, 39-103 Ostrów
przeeznaczonych do składowa
ania
U
Urząd Gminy Dęb
bica ‐ Referat Och
hrony Środowiska
a i Rolnictwa
tel/fax: +48 14 680 33 21, e‐maiil: [email protected]