Informacja o wyborze - PTr - debica

Transkrypt

Informacja o wyborze - PTr - debica
Dębica, dnia 09-04-2013r.
Znak: BZP.271.11.2013.WCh
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Miasto Dębica, działając w oparciu o Art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuje,
że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na następujące
zamówienie:
Usuwanie przerostów traw na placach, chodnikach i ścieżkach rowerowych
na terenie miasta Dębica
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
OGRODY SERWIS Maciej Sadowski
Zawierzbie 50c,39-204 Żyraków
Wartość wybranej oferty: 34 336,00 zł brutto.
Wykonawca spełnia warunki zawarte w specyfikacji, natomiast oferta została uznana za najkorzystniejszą
w oparciu o kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Nr
oferty
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa Wykonawcy
Adres
Punktacja przyznana
ofercie w kryterium
cena 100 %
Stare Sioło 130,
37-630 Oleszyce
Żarówka 49A,
F.H.U. FROST Usługi Ogrodnicze Tomasz Mróz
39-312 Żarówka
Zawierzbie 50c,
OGRODY SERWIS Maciej Sadowski
39-204 Żyraków
Przedsiębiorstwo GRIN - ESTETYKA Wiesław
ul. Pelczara 5/49,
Zioło
ul. Ujewskiego 3
ul. Ratuszowa 12,
Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ŚLUSARSTWO Produkcja - Handel - Usługi
Straszęcin 9A
Władysław Radzik
39-218 Straszęcin
Firma Usługi Transportowe, Ziemne,
Rzędzianowice 534,
Drogowe, Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne 39-300 Mielec
Ujas Eugeniusz
FHU OGRODY EWY Ewa Goraj
N A C Z E L N I K
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
mgr inż. Robert Sieradzki
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
tel. (14) 683 81 00, fax. (14) 683 81 61
70,97 pkt
58,44 pkt
100,00 pkt
39,74 pkt
85,28 pkt
86,39 pkt
34,35 pkt

Podobne dokumenty