ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Gminy Różan z dnia 9 marca

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Gminy Różan z dnia 9 marca
ZARZĄDZENIE Nr 20/2007
Burmistrza Gminy RóŜan
z dnia 9 marca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej
przeznaczonej do wydzierŜawienia .
Na podstawie art.13 ust.1, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z
późń.zm.) art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z
Uchwałą Nr VII/38/93 Rady Miejskiej w RóŜanie z dnia 26 sierpnia 1993 r. w
sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi
zarządzam co następuje:
§ 1.
Przeznaczam do wydzierŜawienia nieruchomość gruntową o pow.815 m2
zabudowaną budynkiem mieszkalnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 477 , połoŜona w RóŜanie przy ul.Henryka Sienkiewicza 5,
stanowiącą własność Gminy RóŜan , zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik do zarządzenia .
§ 2.
Nieruchomość opisaną w § 1 wydzierŜawia się na rzecz Pani Zofii Jurskiej
zam.RóŜan ul.Henryka Sienkiewicza 5 na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia
2009 roku.
§ 3.
Szczegółowe warunki dzierŜawy określi umowa .
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .

Podobne dokumenty