Produkty - Fotonet

Komentarze

Transkrypt

Produkty - Fotonet
Laboratorium Fotografii Cyfrowej
www.fotonet.info
e-mail:[email protected]
tel.: 032/219 07 15
032/217 63 15
grudzień 2009
aktualizacja sierpień 2011
3
Spis treści
- Programy e-foto - e-photo programs
- Usługi fotograficzne - Photography services
- Dział graficzny - Graphic section
- Foto Album zdjęciowy - Photo Album
- Druk cyfrowy - The print service
- Gadżety - The gadgets
- Zdjęcia w krysztale - Photos in crystal
- Ramki - frames
- Okładki Foto Albumów - Plates album Foto
- Tabela produktów - Products labels
Programy e-foto / e-photo programs
e-foto Windows: XP, VISTA (32 bity)
Program pozwalający na przesłanie drogą internetową plików w
celu wykonania zdjęć na czterech rodzajach papieru (błyszczący,
matowy, jedwabisty i metaliczny). W całej gamie formatów od 9x13
do 76x400 cm.
The program helps you to send by the internet photos as a purpose to do
prints on the four kinds of photo paper (glossy, mat, silk, metalic). Print
sizes are available from 9x13 to 76x400cm.
e-foto Mac OS X: Power PC, Intel
Program pozwalający na przesłanie drogą internetową plików w
celu wykonania zdjęć na czterech rodzajach papieru (błyszczący,
matowy, jedwabisty i metaliczny). W całej gamie formatów od
9x13 do 76x400 cm.
The program helps you to send by the internet photos as a purpose to do
prints on the four kinds of photo paper (glossy, mat, silk, metalic). Print
sizes are available from 9x13 to 76x400cm.
e-fotoPrint Windows: XP, VISTA (32 bity)
Oprogramowanie e-fotoPrint przeznaczone jest do tworzenia
Foto Książek jak i Albumów, które będą drukowane i
oprawiane w miękkie lub twarde okładki. Program pozwala na
przesłanie do nas własnych zdjęć przygotowanych dla różnego
rodzaju gadżetów (foto kubek, koszulka, ...) jak i korzystania z
gotowych szablonów.
Software e-fotoPrint helps you to create Photo Book and Photo
Albums. You can also send to us your photos and we will do gadgets
for you( T-shirt, mug etc.)
Więcej informacji na stronie internetowej www.fotonet.info
More information on the webside www.fotonet.info
Usługi fotograficzne / Photography services
5
ZDJĘCIA B ARWNE,
CZARNOBIAŁE I W KOLORZE
SEPII
od 9x13 do 76x400 cm (papier: błyszczący, matowy,
jedwabisty, metaliczny)
Black and white, color, sepia prints
str 30
ZDJĘCIA APS
formaty: C H P (papier: błyszczący, matowy, jedwabisty,
metaliczny)
APS photos
str 30
POWIĘKSZENIA
( ZD J Ę CI A NA
WYSTAWY FOTOGRAFICZNE,...)
od 24x30 do 76x400 cm (papier: błyszczący, matowy,
jedwabisty, metaliczny)
Big format prints ( photos for the exhibition)
str 30
ZD JĘ CIA Z N E G AT Y WÓ W I
S L A J D Ó W Z WO J OW Y C H
od 9x13 do 76x400 cm (papier: błyszczący, matowy,
jedwabisty, metaliczny)
str 30
Prints from the negative and slide type120
Usługi fotograficzne / Photography services
ZDJĘCIA ZE SLAJDÓW
MA Ł O O BR A ZKOWYCH E -6
I ORWO
od 9x13 do 76x400 cm (papier: błyszczący, matowy,
jedwabisty, metaliczny)
str 30
Prints from ORWO and slides E6
WOŁANIE FILMÓW
w procesie C 41, E 6 i czarnobiałym
Negatives developing
str 30
KADROWANIE ZDJĘĆ
centralne lub dowolne
Image crop
str 30
R E D U K C J A C Z E RWO N Y C H
OCZU
Red-eye reduction
str 30
Usługi fotograficzne / Photography services
7
S K A N OWA N I E N E G AT Y W Ó W
MAŁOOBRAZKOWYCH I APS
max rozdzielczość 2000x3000 px
Negatives scanning (35mm) and APS
str 30
S K A N OWA N I E S L A J D Ó W
MAŁOOBRAZKOWYCH
max rozdzielczość 2000x3000 px
Slides scanning (35mm)
str 30
S K A N OWA N I E F I L M Ó W
MAŁOOBRAZKOWYCH Z
KOREKTĄ KOLORYSTYCZNĄ
max rozdzielczość 3946x5959 px
Negatives, slides scanning with color correction
str 31
S K A N OWA N I E F I L M Ó W
ZWOJOWYCH, KLISZ CIĘTYCH
I RE N T GE N OW SK I C H
max rozdzielczość 4000 dpi
Negative (type 120) and cliche scanning
str 31
Usługi fotograficzne / Photography services
ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW
paszport, wiza, legitymacja, prawo jazdy,
identyfikator,...
ID photos
str 30
ZD J Ę CIA Z KO L O ROWĄ
OBWÓDKĄ
szerokość obwódki: 4; 8; 10; 16; 20 mm
Prints with color frame
str 31
F OTOIN D E X
w formacie 10x15 i 20x30 cm
PrintIndex
str 30
F OL IOWA N IE F I LM ÓW
I R A M KOWAN I E SL AJ D ÓW
plastic sheet service and slide framing
str 31
Dział graficzny / Graphic section
9
R E P RO D U K C J A Z D J Ę Ć
do wielkości oryginału 20x30 cm
Photo reproduction
str 31
RETUSZ ZDJĘĆ
do wielkości oryginału 20x30 cm
Photo retouching
str 31
FOTOM ON TA Ż
do usługi należy doliczyć koszt odbitki
Trick photography
str 31
U S U WA N I E DAT Y Z E Z D J Ę C I A
do usługi należy doliczyć koszt odbitki
Delating date from the print
str 31
Dział graficzny / Graphic section
S K A N OWA N I E Z D J Ę Ć
do wielkości oryginału 20x30 cm
Photo scanning
str 32
T WO JE ZD J Ę CIE W O ZD O BNE J
RAMCE
wzory ramek na www.fotonet.info
Photo in the graphic frames
str 32
F OL IOWA N I E Z D JĘ Ć
na zimno
szczegółowy opis na www.fotonet.info
Prints laminating
str 32
F OL IOWA N I E Z D JĘ Ć
na gorąco
szczegółowy opis na www.fotonet.info
Prints laminating
Dział graficzny / Graphic section
11
R A M OWA N I E Z D J Ę Ć
profilem aluminiowym lub drewnianym
Photo framing
str 32
R A M OWA N I E Z D J Ę Ć
szczegółowy opis na www.fotonet.info
Photo framing
N A K L E JAN I E ZD J Ę Ć
na board
szczegółowy opis na www.fotonet.info
To stick prints
str 32
N A K L E JAN I E ZD J Ę Ć
na płytę PCV
szczegółowy opis na www.fotonet.info
To stick prints
str 32
Dział graficzny / Graphic section
O D Z Y S K Z D J Ę Ć Z K A RT
PAMIĘCI APARATÓW
CYFROWYCH
przy współpracy z firmą Kroll Ontrack
Memory card regaining
str 32
KALIBRACJA MONITORÓW
kontakt w sprawie ustalenia terminu z P. Michałem Kędryna
tel. 032/ 219 07 15 lub 217 63 15
e-mail:[email protected]
Monitor calibration
Foto Album zdjęciowy /Photo Album
13
F OTO AL B U M W OPR AW IE Z E
S K Ó RY E KO L O G I C Z N E J
od formatu 15x15 do 40x40 cm
max ilość rozkładówek 30 (60 str)
Ecologic leather-bound Photo Album
str 34
MINI ALBUM
od formatu 15x15 do 20x30 cm
max ilość rozkładówek 7 + 1 okładka
Mini Album
str 34
MINI ALBUM - PIONOWY
od formatu 15x15 do 20x30 cm
max ilość rozkładówek 7 + 1 okładka
Vertical Mini Album
str 34
MINI ALBUM - POZIOMY
od formatu 15x15 do 20x30 cm
max ilość rozkładówek 7 + 1 okładka
Horizontal Mini Album
str 34
Druk cyfrowy / The print service
F OTO K SI ĄŻ K A
2 1 X3 0 C M P IO N OWA
max ilość stron 99
Vertical Photo Book 21x30cm
str 34
F OTO K SI ĄŻ K A
2 1 X 21 C M
max ilość stron 99
Photo Book 21x21cm
str 34
FOTO K S IĄ ŻK A 15 X2 0 CM
PIONOWA I POZIOMA
max ilość stron 46
Horizontal and vertical Photo Book 15x20cm
str 34
F OTO K SI ĄŻ K A
2 1 X2 7 C M P OZI OM A
max ilość stron 99
Horizontal Photo Book 21x27cm
str 34
Druk cyfrowy / The print service
15
KA L E N DA R Z Ś CIE N N Y
J E D N OK A RT KOWY
format 20x30 lub 31x45 cm
One-sided wall calendar
str 35
KALENDARZ ŚCIENNY
1 3 -S TO K ARTKOW Y
format 25x40 cm - rozłożony
13 pages calendar
str 35
KALENDARZ STOJĄCY
format 10x22 cm
Desk standing calendar
str 35
KAL E N DAR Z S TO J ĄCY
S P I R A L OWA N Y
format 10x26 cm
Desk standing calendar
str 35
Druk cyfrowy / The print service
O K Ł A D K A N A C D / DV D
personalizowana
Personalized CD/DVD
str 35
O K Ł A D K A D U O N A C D / DV D
personalizowana
Personalized DUO CD/DVD
str 35
KARTA POCZTOWA
pionowa lub pozioma, format 10x15
wzory dostępne w programie e-fotoPrint
Digital printed decorative postcards
str 35
KARTA OKAZJONALNA
zaproszenia, podziękowania, z życzeniami, ...
pionowa lub pozioma, otwierane, druk dwustronny
wzory dostępne w programie e-fotoPrint
Digital printed decorative card
str 35
Druk cyfrowy / The print service
17
S U P E R K A RT K A
pionowa, otwierane, druk dwustronny
format po otwarciu 45x32 cm
wzory dostępne w programie e-fotoPrint
Super-sized decorative card
str 35
WIZYTÓWKI JEDNO
I DWU ST RON N E
format 9x5 cm
One and two sided Business card
str 35
BILECIKI NA STÓŁ
personalizowany, format 5x9 cm po złożeniu
Personalized table note
str 36
O KŁ AD KA
PERSONALIZOWANA
pod „jamnik” 13x18 lub 15x20 cm
Personalized cover
str 36
Druk cyfrowy / The print service
T E R M I N A R Z RO C Z N Y
personalizowana okładka, format 15x20 cm
- Timetable
str 36
PAMIĘTNIK
personalizowana okładka, format 15x20 cm
Diary
str 36
N OT E S
personalizowana okładka, format 15x20 cm
Notebook
str 36
WYDRUK W FORMACIE
3 2 X 45 C M
pole zadruku 31x44 cm
Digital print 32x45
str 36
Gadżety / The gadgets
19
KUBEK BIAŁY
White mug
str 32
KUBEK BIAŁY Z KOLOROWYM
WNĘTRZEM
White mug with colored inside
str 32
KUBEK MAGICZNY
Magic mug
str 32
KUBEK MINI
Mini mug
str 32
Gadżety / The gadgets
KUBEK Z ŁYŻECZKĄ
Mug
str 32
KUBEK DUO - SERCE
Mug
str 32
S KA R BO N KA
Moneybox
str 33
KOSZULKA
T-shirt
str 33
Gadżety / The gadgets
21
POSZEWKA Z PODUSZKĄ
Pillow
str 32
FARTUSZEK DŁUGI
Long pinafore
str 32
FARTUSZEK KRÓTKI
Short pinafore
str 32
FOTO B RE L OC ZE K
PROSTOKĄT
Rectangular key pendant
str 33
Gadżety / The gadgets
FOTO B RE L OC ZE K
PROSTOKĄT DUŻY
Big rectangular key pendant
str 33
FOTO B RE L OC ZE K
SERCE
Heart-shaped key pendant
str 33
FOTO B RE L OC ZE K
OTW IE RAC Z
Key pendant opener
str 33
FOTO B RE L OC ZE K
O K R Ą G Ł Y J E D N O S T RO N N Y
one-sided round key pendant
str 33
Gadżety / The gadgets
23
FOTO B RE L OC ZE K
O K R Ą G Ł Y DW U S T RO N N Y
two-sided round key pendant
str 33
F OTO E K RAN I K
Photo screen
str 33
R A M K A - M AG N E S
Photo magnet
str 33
MIŚ
Teddy bear
str 33
Gadżety / The gadgets
PUZZLE
puzzles
str 33
ŚLINIAK
Bib
str 33
PODKŁADKA POD KUBEK
Mug mat
str 33
PODKŁADKA POD MYSZ
Mouse pad
str 33
Gadżety / The gadgets
25
TO RB A E KO LO GIC Z N A
An Ecologic bag
str 33
F OTO KU LA
Photo water-ball
str 33
KRAWAT
tie
str 33
PODUSZKA W KSZTAŁCIE
SERC A
Heart-shaped pillow
str 33
Gadżety / The gadgets
SPODENKI - BOKSERKI
shorts
str 33
STRINGI
thong
str 33
TORB A M AŁ A
Bag small
str 33
TORB A D U Ż A
Bag big
str 33
Zdjęcia w krysztale / Photos in crystal
27
Zdjęcia wypalone światłem lasera w szkle kryształowym
brelok serce 30x30x15 mm
brelok 20x30x15 mm
termin wykonania usługi
7 dni roboczych
koło 70x20 mm
serce 65x85x20 mm
wisiorek serce
30x30x15 mm
zakrzywiona ściana
100x150x30 mm
średni portret
60x80x30 mm
Ramki/ frames
Okładki Foto Albumów/ Plates album Foto
29
Tabela produktów / Products labels
Usługi fotograficzne
Produkt
Format
Rodzaj papieru
Uwagi
zdjęcia barwne,
czarnobiałe i w kolorze
sepii
od 9x13 do 20x30
cm
błysk, mat, jedwab,
metaliczny
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
zdjęcia barwne,
czarnobiałe i w kolorze
sepii
od 24x30 do 76x400
cm
błysk, mat, jedwab,
metaliczny
urządzenie
naświetlające
durst theta 76
CHP
błysk, mat, jedwab,
metaliczny
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
zdjęcia ze slajdów
małoobraskowych E-6 i
ORWO
od 9x13 do 76x400
cm
błysk, mat, jedwab,
metaliczny
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
durst theta 76
zdjęcia z negatywów
zwojowych i
średnoformatowych
od 9x13 do 76x400
cm
błysk, mat, jedwab,
metaliczny
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
durst theta 76
135, 120
-
-
fotoIndex
10x15 i 20x30
cm
błysk lub mat
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
kadrowanie zdjęć
centralne lub
dowolne
błysk, mat, jedwab,
metaliczny
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
durst theta 76
-
-
-
zdjęcia do różnego typu
dokumentów
10x15 cm
błysk
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
skanowanie negatywów
małoobrazkowych i APS
1000x1500 px
2000x3000 px
-
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
skanowanie slajdów
małoobrazkowych
1000x1500 px
2000x3000 px
-
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
zdjęcia APS
wołanie filmów w procesie
C-41 i E-6 i czarnobiałe
redukcja czerwonych oczu
Tabela produktów / Products labels
31
Usługi fotograficzne
Produkt
skanowanie filmów
małoobrazkowych z
korektą kolorystyki
skanowanie filmów
zwojowych i klisz ciętych
zdjęcia z kolorową
obwódką
foliowanie filmów
ramkowanie slajdów
kopiowanie plików z kart
pamięci na płytę
Format
Rodzaj papieru
Uwagi
3946x5959 px
-
Nikon
4000 dpi
-
Minolta
szerokość obwódki
4; 8; 10; 16; 20 mm
błysk, mat, jedwab,
metaliczny
urządzenie
naświetlające
AGFA d-lab
całego filmu
w odcinkach 5klatkowych
-
ręcznie
pojedyncze klatki
-
ręcznie
CD lub DVD
-
-
Grafika
Produkt
Uwagi
reprodukcja zdjęć do wielkości oryginału
20x30 cm
do wykonania usługi należy doliczyć cenę
zdjęcia w/g formatu cennika cyfrowego
reprodukcja zdjęć oryginału większego
od 20x30 cm
do wykonania usługi należy doliczyć cenę
zdjęcia w/g formatu cennika cyfrowego
W niektórych przypadkach mocno
uszkodzonych zdjęć po konsultacji cena
retusz cyfrowy do wielkości oryginału 20x30 cm
i termin jest ustalany indywidualnie (prosimy
o telefon kontaktowy klienta). Przy bardzo
mocno uszkodzonym zdjęciu wykonanie
retuszu może być niemożliwe lub nieopłacalne
W celu zlecenia takiej usługi należy dokładnie
opisać jaki efekt końcowy chce się uzyskać
fotomontaż
a zlecając wykonanie usługi podać również
nr. telefonu kontaktowego w razie
ewentualnych szczegółowych ustaleń.
W zależności od tła na jakim znajduje się data
lub obiekt (jednolita powierzchnia lub
usuwanie daty ze zdjęcia
różnorodna np. drobne kamienie,...). UWAGA:
w niektórych przypadkach usługa może być
już zakwalifikowana jako retusz.
Tabela produktów / Products labels
Grafika
Produkt
Uwagi
do ceny skanowania należy doliczyć koszt
archiwizacji, przy ilości mniejszej niż pięć
skanów
skanowanie zdjęć do formatu
10x15 lub 20x30 cm/254DPI
Należy wybrać symbol ramki i dostarczyć plik,
zdjęcie lub negatyw, który ma zostać
wkomponowane do ramki oraz napisać
twoje zdjęcie w ozdobnej ramce
drukowanymi literami ewentualny tekst jaki ma
zostać zamieszczony na zdjęciu.
Koszt ramki różni się w zależności od
powierzonego materiału (plik, film, zdjęcie)
rodzaj foli: błyszcząca, matowa, piasek
(do szerokości 100 cm)
foliowanie na zimno
strukturalna: płótno, cristal, kratka
(do szerokości 60 cm)
naklejanie na board
grubość 5 mm - biały lub czarny
naklejanie na płytę pcv
grubość 3 mm - szare lub czarne
ramowanie
profil aluminiowy
kolor: czarny, srebrny, złoty
odzysk plików z kart pamięci aparatów cyfrowych
przy współpracy z firmą KROLL ONTRACK
Gadżety
Produkt
kubek
Format zadruku
Uwagi
8x20 cm
biały lub z czarnym uchem i obrzeżem
kubek
8x20 cm
biały z kolorowym wnętrzem:
żółty, granatowy, czarny, ciemno-zielony,
jasno-zielony, jasno-niebieski, czerwonoceglasty.
kubek magiczny
8x20 cm
białym środkiem, zmienia się pod wpływem
wlanego gorącego płynu z czarnego na biały
odkrywając nadrukowane zdjęcie.
kubek mini
6,5x19 cm
biały
kubek z ceramiczną
łyżeczką
5,5x20 cm
granatowy, żółty, czerwony
kubek duo - serce
8x20 cm - kubek pełny
2x 8x5 cm - kubek
połówkowy
biały z uchem w kształcie serca
poszewka z poduszką
20x30 cm
biała poliestrowa, rozmiar 40x40 cm
fartuch krótki
20x30 cm
biały wykończony lamówką
fartuch długi
20x30 cm
biały wykończony lamówką
Tabela produktów / Products labels
33
Gadżety
Produkt
Format zadruku
Uwagi
foto breloczek
3,5x2,5 cm
zdjęcie można umieścić z dwóch stron
foto breloczek
prostokąt duży
3x5 cm
zdjęcie można umieścić z dwóch stron
foto breloczek
serce
5x5,8 cm
zdjęcie można umieścić z dwóch stron
foto breloczek
okrągły dwustronny
3x3 cm
zdjęcie można umieścić z dwóch stron
foto breloczek
okrągły jednostronny
3x3 cm
zdjęcie można umieścić z jednej stron
foto breloczek
otwieracz
3,5x2,5 cm
zdjęcie można umieścić z dwóch stron
foto ekranik
5,5x4,7 cm
( brokat, śnieg lub złote gwiazdki)
ramka magnes
6x9 cm
tylna część ramki z magnesem
miś
5x6 cm
wysokość misia 18 cm
puzzle
19,5x27 cm
88 elementów
śliniak
15x15 cm
biały wykończony lamówką
podkładka pod kubek
okrągła 10 cm średnica
kwadrat 10,5x10,5 cm
biała okrągła i kwadratowa
podkładka pod mysz
20x24 cm
podkładka podklejona gumą
torba ekologiczna
20x30 cm
biała satyna lub strecz
wielkość: 35x37 i 38x38 cm
5x9 i 6,5x6 cm
element pływający w kuli: wielka z brokatem
mała z serduszkami
krawat
8x15 cm
kolor: oliwkowy, czerwony, szary, złoty, ecri
poduszka w kształcie
serca
17x14 cm
z wkładem i czerwoną lamówką
spodenki męskie bokserki
23x20 cm
białe satynowe
rozmiar: M; L; XL
stringi damskie
14x14 cm
białe satynowe wykończone czerwoną
lamówką, rozmiar: S; M; L
foto kula
torba mała
13,5x18 cm
wielkość torby: 22x18x5 cm
torba duża
20x30 cm
wielkość torby: 30x36x10 cm
koszulka
20x30 cm
biała poliestrowa,
rozmiar: S; M; L; X; XL
skarbonka
8x20 cm
----
Tabela produktów / Products labels
Foto albumy zdjęciowe
Produkt
Format albumu po
zamknięciu
Uwagi
40x40 cm
30x40 cm
30x35 cm
standardowo:
papier jedwabisty
10 zdjęć (20 stron)
30x30 cm
foto albumy w oprawie
skóropodobnej
30x24 cm
30x22,5 cm
20x30 cm
max ilość rozkładówek - 30 (60 str)
różne wzory opraw
20x20 cm
20x15 cm
15x15 cm
20x30 cm
20x20 cm
mini album w oprawie
zdjęciowej
18x24 cm
15x20 cm - poziom
papier jedwabisty z twardymi przekładkami,
składa się standardowo z 4 rozkładówek +
okładka, max 7 rozkładówek
15x20 cm
15x15 cm
Druk cyfrowy
Produkt
Format
zadruku
Gramatura
papieru
Uwagi
foto książka
21x30 cm
minimalna ilość
1 szt
170g/m2
pionowa, klejona w twardej
oprawie, max ilość stron 99
druk dwustronny
foto książka
21x21 cm
minimalna ilość
1 szt
170g/m2
klejona w twardej oprawie,
max ilość stron 99
druk dwustronny
foto książka
15x20 cm
minimalna ilość
1 szt
170g/m2
pozioma lub pionowa
klejona w twardej oprawie,
max ilość stron 99
druk dwustronny
foto książka
21x27 cm
minimalna ilość
1 szt
170g/m2
pozioma, okładka twarda z
miękkim wypełnieniem (gąbka)
grzbiet metalowy w kolorze
białym lub czarnym
druk dwustronny
Tabela produktów / Products labels
35
Druk cyfrowy
Produkt
Format
zadruku
Gramatura
papieru
kalendarz ścienny
jednokartkowy
32x45 cm
20x30 cm
minimalna ilość
1 szt
300g/m2
pionowy lub poziomy
z białą ramką
druk jednostronny
kalendarz ścienny
13-sto kartkowy
25x20 cm
po złożeniu
minimalna ilość
1 szt
170g/m2
bindowany, 12 miesięcy +
okładka
druk dwustronny
kalendarz stojący
10x22 cm
minimalna ilość
2 szt
300g/m2
stojący, 12 miesięcy do
odrywania, druk jednostronny
10,5x26 cm
minimalna ilość
1 szt
300g/m2
stojący, 12 miesięcy do
przewracania, druk jednostronny
-
okładka personalizowana,
twarda, drukowana,laminowana,
środek druk, nie laminowany,
okładka na 1 płytę
okładka personalizowana,
twarda z miękkim wypełnieniem,
drukowana, laminowana, środek
druk,nie laminowany,
okładka na 2 płyty
kalendarz stojący
spiralowany
Uwagi
okładka na CD/DVD
12,6x29 cm
po rozłożeniu
minimalna ilość
1 szt
okładka DUO
na CD/DVD
27,5x30 cm
po rozłożeniu
minimalna ilość
1 szt
-
pocztówka
10x15 cm
minimalna ilość
wielokrotność
8 szt
300g/m2
karta okazjonalna
(zaproszenie,podziękowa
nie, z życzeniami, itp)
30x10 cm
po rozłożeniu
minimalna ilość
wielokrotność
4 szt
246g/m2
ozdobny biały
lub ecri
otwierane w poziomie
druk dwustronny
karta okazjonalna
(zaproszenie,podziękowa
nie, z życzeniami, itp)
20x15 cm
po rozłożeniu
minimalna ilość
wielokrotność
4 szt
246g/m2
ozdobny biały
lub ecri
otwierane w pionie
druk dwustronny
super kartka
45x32 cm
minimalna ilość
1 szt
300g/m2
otwierane w poziomie
druk dwustronny
wizytówki
9x5 cm
minimalna ilość
wielokrotność
24 szt
300g/m2
pionowe lub poziome
druk jednostronny
wizytówki
9x5 cm
minimalna ilość
wielokrotność
24 szt
300g/m2
pionowe lub poziome
druk dwustronny
pozioma lub pionowa,
tył z miejscem na znaczek,
adres, treść druk dwustronny
Tabela produktów / Products labels
Druk cyfrowy
Produkt
Format
zadruku
Gramatura
papieru
Uwagi
bileciki na stół
9x5 cm
po rozłożeniu
minimalna ilość
wielokrotność
12 szt
na papierze białym powlekanym,
składana w poziomie, druk
jednostronny
300g/m2
terminarz
15x20 cm
minimalna ilość
1 szt
80g/m2
okładka personalizowana,
twarda z miękkim wypełnieniem,
drukowana, laminowana
pamiętnik
15x20 cm
minimalna ilość
1 szt
80g/m2
okładka personalizowana,
twarda z miękkim wypełnieniem,
drukowana, laminowana
notes
15x20 cm
minimalna ilość
1 szt
80g/m2
okładka personalizowana,
twarda z miękkim wypełnieniem,
drukowana, laminowana
personalizowane okładki
pod „jamnik”
13x18 lub
15x20 cm
minimalna ilość
1 szt
-
druk cyfrowy
32x45 cm
pole zadruku:
31x44 cm
minimalna ilość
1 szt
170g/m2
papier powlekany mat,
druk jedno lub dwustronnie
druk cyfrowy
32x45 cm
pole zadruku:
31x44 cm
minimalna ilość
1 szt
300g/m2
papier powlekany mat,
druk jedno lub dwustronnie
druk cyfrowy
33x48 cm
pole zadruku:
32x47 cm
minimalna ilość
1 szt
300g/m2
winyl samoprzylepny, satyna,
druk jednostronny
okładka personalizowana,
pionowa, twarda z miękkim
wypełnieniem (gąbka), pod
"jamnik" 13x18 lub 15x21 cm
drukowana, laminowana
Usługi dodatkowe
Produkt
Format
Uwagi
bigowanie
szerokość 30 cm
-
bindowanie
szerokość 30 cm
cięcie do formatu
szerokość 45 cm
laminowanie na gorąco
szerokość 30 cm
czerwony, biały, czarny
folia błyszcząca

Podobne dokumenty