Pobierz program ochrony przed chorobami

Transkrypt

Pobierz program ochrony przed chorobami
1
WYKAZ FUNGICYDÓW STOSOWANYCH W OCHRONIE ROŚLIN ROLNICZYCH
Wykaz aktualny na dzień 06.10.2016 r.
1
Abringo 500 SC
Acanto 250 SC
Acanto Prima 38 WG
Acrobat MZ 69 WG
Adexar 125 EC
Adexar Plus
Agria Azoksystrobina
250 SC
Agristas 250 SC
Allegro 250 SC
Alta 500 SC
Altima 500 SC
Amadeus 225 EC
Ambrossio 500 SC
Amistar 250 SC
Amistar Opti 480 SC
Amistar Xtra 280 SC
Andros 750 EC
Antracol 70 WG
Substancja czynna – zawartość
(grupa chemiczna)
2
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
Roślina uprawna
Opis działania środka
3
pszenica ozima, jęczmień ozimy
4
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie pszenicy
ozimej przed septoriozą paskowaną liści oraz
jęczmienia ozimego przed rynchosporiozą zbóż.
pikoksystrobina – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
(strobiluryny)
mień ozimy, jęczmień stosowania zapobiegawczego w ochronie zbóż
jary, rzepak ozimy, burak ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed
cukrowy
chorobami powodowanymi przez grzyby.
cyprodynil – 30% (anilinopirimidyny),
pszenica ozima,
Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
pikoksystrobina – 8% (strobiluryny)
pszenżyto ozime
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
mankozeb – 60% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
dimetomorf – 9% (pochodna kwasu
do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka.
cynamonowego)
fluksapyroksad – 62,5 g/l (karbokpszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
syamidy), epoksykonazol – 62,5 g/l
mień ozimy, jęczmień zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochro(triazole)
jary, żyto ozime, pszen- nie zbóż przed chorobami powodowanymi przez
żyto ozime, pszenica
grzyby.
jara
fluksapyroksad – 41,6 g/l (karbokpszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
syamidy), epoksykonazol – 41,6 g/l
mień ozimy, jęczmień zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochrojary, pszenżyto ozime nie zbóż przed chorobami powodowanymi przez
(triazole), piraklostrobina – 66,6 g/l
grzyby.
(strobiluryny)
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny) pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
ca jara, jęczmień ozimy, stosowania głównie zapobiegawczego w zwaljęczmień jary, pszenżyto czaniu chorób powodowanych przez grzyby.
ozime, pszenżyto jare,
rzepak ozimy, ziemniak,
groch
azoksystrobina – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
(strobiluryny)
mień ozimy, jęczmień stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu
chorób grzybowych.
jary, rzepak ozimy,
kukurydza, ziemniak
krezoksym metylu – 125 g/l
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym i quasiukładowym do stosowania zapobiegawczego
(strobiluryny), epoksykonazol – 125 g/l
żyto ozime, jęczmień
(triazole)
ozimy, żyto, jęczmień i interwencyjnego w ochronie zbóż przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
jary, pszenica jara
Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji
biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie
gazowej na liściach.
fluazynam – 500 g/l (aniliny)
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka
przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
fluazynam – 500 g/l (aniliny)
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka
przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
protiokonazol – 150 g/l (triazole),
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do stosowania
biksafen – 75 g/l (karbok­syamidy)
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszjęczmień jary, pszenżyto czającego w ochronie zbóż przed chorobami
ozime, żyto
powodowanymi przez grzyby.
tebukonazol – 500 g/l (triazole)
pszenica ozima,
Środek o działaniu układowym do stosowania
pszenżyto ozime, żyto zapobiegawczego,
interwencyjnego, oraz
ozime, jęczmień jary
wyniszczającego.
azoksystrobina – 250 g/l
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
(strobiluryny)
ca jara, jęczmień ozimy, stosowania głównie zapobiegawczego w zwaljęczmień jary, pszenżyto czaniu chorób powodowanych przez grzyby.
ozime, pszenżyto jare,
żyto, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
chlorotalonil – 400 g/l (ftalany),
groch
Środek o działaniu powierzchniowym i ukłaazoksystrobina – 80 g/l
dowym do stosowania zapobiegawczego w celu
(strobiluryny)
zwalczania askochytozy i mączniaka rzekomego
grochu.
azoksystrobina – 200 g/l
rzepak ozimy
Środek o działaniu powierzchniowym i ukła(strobiluryny), cyprokonazol – 80 g/l
dowym do stosowania zapobiegawczego
(triazole)
i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
fenpropidyna – 750 g/l
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu układowym do stosowania
(morfoliny)
pszenżyto ozime, żyto zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ozime, jęczmień ozimy zbożn ozimych i jarych przed chorobami
i jary
powodowanymi przez grzyby.
propineb – 70%
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do stoso(ditiokarbaminiany)
wania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
Nazwa handlowa
2
1
Arastar 250 SC
Arastar Duo 480 SC
chlorotalonil – 400 g/l (ftalany),
azoksystrobina – 80 g/l
(strobiluryny)
Arastar Twin 480 SC
chlorotalonil – 400 g/l (ftalany),
azoksystrobina – 80 g/l
(strobiluryny)
Arbiter 520 EC
CHOROBY/Wykaz fungicydów
2
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
prochloraz – 320 g/l (imidazole), tebukonazol – 160 g/l (triazole), proquinazid – 40 g/l (chinazoliny)
3
pszenica ozima, pszenica jara, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary,
pszenżyto ozime, pszenżyto jare, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
groch
4
Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
Środek o działaniu układowym i powierzchniowym
do
stosowania
zapobiegawczego
w ochronie ziemniaka przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego w ochronie buraka przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego, w celu
zwalczania askochytozy i mączniaka rzekomego
grochu.
groch
Środek o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego, w celu
zwalczania askochytozy i mączniaka rzekomego
grochu.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego
żyto ozime, jęczmień
i interwencyjnego w ochronie zbóż przed
jary, żyto ozime
chorobami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
żyto ozime,
zbóż.
jęczmień ozimy
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu kontaktowym, wgłębnym i
mień jary
lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż
przed chorobami grzybowymi.
Ares 250 EC
propikonazol – 250 g/l
(triazole)
Areva 200 EC
pentiopyrad – 200 g/l (karboksyamidy)
Armetil M 72 WP
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany),
metalaksyl – 8% (fenyloamidy)
ziemniak
propikonazol – 150 g/l
(triazole),
difenokonazol – 150 g/l (triazolie)
propikonazol – 250 g/l (triazole),
cyprokonazol – 80 g/l (triazole)
burak cukrowy
Armure
Artea 330 EC
Artemis 450 EC
prochloraz – 200 g/l (imidazole),
tebukonazol – 100 g/l (triazole),
fenpropidyna – 150 g/l (morfoliny)
Ascom 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Ascom 250 SC
azoksystrobina
– 250 g/l (strobiluryny)
Astar 250 SC
Asterix 500 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
pszenica ozima, pszenżyto ozime,
żyto ozime,
jęczmień ozimy,
pszenica jara, jęczmień
jary
ziemniak, groch
pszenica ozima, pszenica jara, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary,
rzepak ozimy
ziemniak, groch
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
żyto, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, rzepak
ozimy
pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
pszenica ozima, pszenżyto ozime
Środek o działaniu wgłębnym oraz układowym,
do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby
roślin rolniczych.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w
zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby
roślin rolniczych.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym,
do stosowania głównie zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby roślin rolniczych.
Środek o działaniu powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego w ochronie
przed chorobami grzybowymi.
Atak 450 EC
prochloraz – 450 g/l (imidazole)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
ozimy, żyto, jęczmień
jary, pszenżyto jare,
pszenica jara, rzepak
ozimy
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż ozimych i rzepaku ozimego przed
chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek
stosować w zbożach jednorazowo w okresie
wegetacji.
Atlas 500 SC
chinoksyfen – 500 g/l
(fenoksychinony)
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary
Atleta 480 SC
chlorotalonil – 400 g/l (ftalany),
azoksystrobina – 80 g/l (strobiluryny)
pszenica ozima, jęczmień ozimy
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
jęczmienia oraz pszenicy przed mączniakiem
prawdziwym.
Środek
o działaniu
powierzchniowym
i układowym, do stosowania zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
3
Atos 250 SC
Aviator Xpro 225 EC
Avoca 500 SC
Axidor
Aylora 350 SC
Azotrobin 250 SC
2
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
3
pszenica ozima, pszenica jara, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary,
pszenżyto ozime, pszenżyto jare, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny) pszenica ozima, pszenica jara, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary,
pszenżyto ozime, pszenżyto jare, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
protiokonazol – 150 g/l (triazole),
pszenica ozima, pszebiksafen – 75 g/l (karboksyamidy)
nica jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
pszenica ozima,
pszenżyto ozime
chlorowodorek propamokarbu –
400 g/l (pochodna kwasu karbaminowego), cymoksanil – 50 g/l (iminoacetylomoczniki)
pentiopirad – 100 g/l (karboksyamidy),
chlorotalonil – 250 g/l (ftalany)
ziemniak
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Aztek 250 SC
azoksystrobina –
250 g/l
(strobiluryny)
Aztyl 250 SC
azoksystrobina –
250 g/l
(strobiluryny)
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, rzepak ozimy,
kukurydza, ziemniak
pszenica ozima
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu
chorób grzybowych.
fluazynam – 500 g/l
(pochodne aniliny)
ziemniak
fluazynam – 200 g/l (aniliny),
dimetomorf – 200 g/l (pochodne kwasu cynamonowego)
ziemniak
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
pszenica ozima,
ziemniak
Barclay Bolt XL EC
propikonazol – 250 g/l (triazole)
Barclay Propizole EC
propikonazol – 250 g/l (triazole)
Bell 300 SC
boskalid – 233 g/l (anilidy),
epoksykonazol – 67 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto
pszenica ozima,
jęczmień jary
Bontima 250 EC
Środek o działaniu powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego w ochronie
przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
Środek o działaniu wgłębnym i systemicznym,
do stosowania głównie zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
Banjo 500 SC
Biromil 75 WG
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, pszenica jara, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary,
pszenżyto ozime,
pszenżyto jare
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, rzepak ozimy,
kukurydza, ziemniak
chlorotalonil – 720 g/l (ftalany)
Banko 500 SC
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym, wgłębnym
i lokalnie układowym do stosowania zapożyto ozime, jęczmień
biegawczego lub interwencyjnego (we wczesjary
nym stadium rozwoju choroby).
Balear 720 SC
Banjo Forte 400 SC
4
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
cyprodynil – 75% (anilinopirimidyny)
pszenica ozima, jęczmień ozimy
izopirazam – 62,5 g/l
(ortofenyloamidy),
cyprodynil – 187,5 g/l
(anilinopirimidyny)
jęczmień ozimy, jęczmień jary
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu
chorób grzybowych.
Środek o działaniu powierzchniowym stosowany
zapobiegawczo w ochronie pszenicy przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
Środek o działaniu wgłębno-powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą
ziemniaka.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego lub w momencie
wystąpienia pierwszych objawów chorób
w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą
liści i septoriozą plew oraz ziemniaka przed
zarazą ziemniaka.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym, przeznaczony do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie zbóż ozimych przed chorobami
grzybowymi.
Środek grzybobójczy o działaniu nalistnym
i układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie jęczmienia.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Atol 250 SC
4
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Boogie Xpro 400 EC
2
protiokonazol – 100 g/l (triazole),
biksafen – 50 g/l (karboksamidy),
spiroksamina – 250 g/l (ketoaminy)
3
pszenica ozima, jęczmień jary, żyto
4
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, rzepak ozimy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Bounty 430 SC
tebukonazol – 430 g/l (triazole)
Brasifun 250 EC
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
Bukat 500 SC
tebukonazol – 500 g/l (triazole)
Bumper 250 EC
propikonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima,
jęczmień jary
Bumper Super 490 EC
prochloraz – 400 g/l (imidazole),
propikonazol – 90 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto
metrybuzyna –
700 g/kg
(triazynony)
ziemniak
Środek o działaniu systemicznym, stosowany
doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do
zwalczania
chwastów
dwuliściennych
i
niektórych jednoliściennych.
Cabrio Duo 112 EC
dimetomorf – 72 g/l (pochodne kwasu
cynamonowego), piraklostrobina
– 40 g/l (strobiluryny)
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym (dimetomorf)
oraz lokalnie układowym i translaminarnym
(piraklostrobina), przeznaczony do stosowania
zapobiegawczego
oraz
interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie.
Capalo 337,5 SE
pszenica ozima, pszenfenpropimorf – 200 g/l (morfoliny),
żyto ozime, jęczmień
metrafenon – 75 g/l (pochodne ketonu
jary
difenylowego), epoksykonazol
– 62,5 g/l (triazole)
metkonazol – 60 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, rzepak ozimy
BuzzinTM Caramba 60 SL
Carial Star 500 SC
pszenica ozima
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto ozime, żyto ozime, zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz
wyniszczającego, przeznaczony do ochrony
jęczmień jary
przed chorobami.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu układowym, w formie
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, zapobiegawczo
i interwencyjnie w ochronie zbóż przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego,
interwencyjnego
oraz
wyniszczającego w ochronie zbóż przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego,
interwencyjnego
oraz
wyniszczającego w ochronie pszenicy i rzepaku
ozimego przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
mandipropamid – 250 g/l (amidyny),
difenokonazol – 250 g/l (triazole)
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym, powierzchniowym
i układowym,
do
stosowania
głównie
zapobiegawczego, a także interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przed alternariozą ziemniaka powodowaną przez grzyby z rodzaju
Alternaria oraz zarazą ziemniaka powodowaną
przez Phytophtora infestans.
Caryx 240 SL
chlorek mepikwatu – 210 g/l (piperydyny–pentametylenoiminy), metkonazol – 30 g/l (triazole)
rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego,
interwencyjnego
i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Ceando 183 SC
metrafenon – 100 g/l (pochodne ketonu difenylowego), epoksykonazol
– 83 g/l (triazole)
Chefara 330 EC
propikonazol – 250 g/l (triazole),
cyprokonazol – 80 g/l (triazole)
Chloroflash 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
Chron 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
Clayton Tabloid EW
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
żyto ozime, jęczmień
pszenicy
ozimej,
pszenżyta
ozimego
jary
oraz jęczmienia jarego przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do stosowania
interwencyjnego
oraz
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego,
jęczmień jary, pszenżyto wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych
ozime, pszenżyto jare, i jarych przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
żyto
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym do
żyto ozime
stosowania zapobiegawczego w ochronie przed
chorobami grzybowymi.
pszenica ozima,
Środek o działaniu powierzchniowym do
ziemniak, bobik, łubin, stosowania zapobiegawczego lub w momencie
groch
wystąpienia pierwszych objawów chorób.
rzepak ozimy, pszenica Środek o działaniu układowym do stosowania
ozima, jęczmień jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na
rozwój roślin rzepaku ozimego.
1
Clip SuperKontakt
69 WG
2
famoksat – 6,25% (oksazolidyny),
mankozeb – 62,5% (ditiokarbaminiany)
3
ziemniak
Comet 200 EC
piraklostrobina – 200 g/l (strobiluryny)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, pszenżyto
ozime, żyto
Conclude SC
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary,
Contans WG
Coniothyrium minitans
(1x109 oospor grzyba w 1 g środka)
rzepak ozimy
Copper Max NEW
50 WP
miedź – 50%
(w postaci wodorotlenku miedzi)
ziemniak
Corinth 240 EC
tebukonazol –160 g/l (triazole),
protiokonazol –
80 g/l (triazole)
rzepak ozimy,
rzepak jary
Corbel 750 EC
fenpropimorf – 125 g/l (morfoliny)
Cortez 125 SC
epoksykonazol – 750 g/l (triazole)
Cratos 600 SC
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany),
pikoksystrobina – 100 g/l (strobiluryny)
pszenica ozima,
jęczmień jary, żyto,
pszenżyto ozime
pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto,
pszenica jara, jęczmień
jary, burak cukrowy
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
jary
Credo 600 SC
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany),
pikoksystrobina – 100 g/l (strobiluryny)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
jary
Crocodil MZ 67,8 WG
metalaksyl-M – 3,8% (fenyloamidy),
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany)
ziemniak
Cuproxat 345 SC
miedź – 190 g/l (w postaci trójzasadowego siarczanu miedziowego)
ziemniak
Curzate C Extra 31 WG
miedź – 250 g/kg
(w postaci wodorotlenku miedziowego),
cymoksanil – 60 g/kg (iminoacetylomoczniki)
miedź – 45% (w postaci tlenochlorku
miedzi), cymoksanil – 4,5%
(iminoacetylomoczniki)
ziemniak
Curzate Cu 49,5 WP
Curzate Top 72,5 WG
Dafne 250 EC
Darcos 250 EW
Dauphin 45 WG
Dedal 497 SC
Delaro 325 SC
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5%
(iminoacetylomoczniki)
difenokonazol – 250 g/l ( triazole)
ziemniak
4
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
Środek grzybobójczy o działaniu lokalnie układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby w zbożach.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby
w uprawach zbóż.
Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu
roślin przed zgnilizną twardzikową. Coniothyrium minitans wyizolowany z gleby ma działanie
selektywne i zastosowany doglebowo działa na
sklerocja grzybów z rodzaju Sclerotinia powodując ich wyniszczenie, rozpadanie się.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami powodowanymi przez
grzyby i bakteryjnymi.
Środek o działaniu układowym, do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie zbóż przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym, wgłębnym
i układowym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie zbóż przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym, wgłębnym
i układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie zbóż przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu układowym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego
w okresie intensywnego wzrostu roślin,
przeznaczony do ochrony ziemniaka przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby i bakterie.
Środek o działaniu powierzchniowym oraz
wgłębnym, stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie ziemniaka przed zarazą.
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin przed chorobami
powodowanymi przez grzyby i bakterie.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
rzepak ozimy, burak cu- Środek o działaniu układowym do stosowania
krowy, pszenica ozima zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronieroślin przed chorobami grzybowymi.
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
rzepak ozimy, pszenica Środek o działaniu układowym do stosowania
ozima, jęczmień jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku ozimego.
cymoksanil – 450 g/kg
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
(iminoacetylomoczniki)
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ziemniaka przed zarazą.
tiofanat metylowy – 310 g/l
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
(benzimidazole),
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
epoksykonazol – 187 g/l (triazole)
jary, burak cukrowy
zbóż i buraka cukrowego przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
protiokonazol – 175 g/l (triazole),
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym, translaminarnym
trifloksystrobina – 150 g/l (strobiluryny)
nica jara, pszenżyto
i
powierzchniowym
do
stosowania
ozime, jęczmień ozimy, zapobiegawczego,
interwencyjnego
jęczmień jary
i wyniszczającego w ochronie zbóż przed
chorobami grzybowymi.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
5
6
1
Delphin MZ 69 WG
Demeter 250 SC
3
ziemniak
Difcor 250 EC
difenokonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, rzepak ozimy,
kukurydza, ziemniak
rzepak ozimy
Difo 250 EC
difenokonazol – 250 g/l (triazole)
rzepak ozimy
chlorotalonil – 400 g/l (ftalany),
azoksystrobina – 80 g/l (strobiluryny)
pszenica ozima,
jęczmień ozimy
mankozeb – 750 g/kg
(ditiokarbaminiany)
pszenica ozima,
ziemniak
Diskobol 480 SC
CHOROBY/Wykaz fungicydów
2
dimetomorf – 90 g/kg (pochodne
kwasu cynamonowego),
mankozeb – 600 g/kg (ditiokarbaminiany)
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Dithane NeoTec75 WG
Dobromir 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
żyto
Dobromir Super 250 SC azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny) pszenica ozima, pszenica jara, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary,
pszenżyto ozime, pszenżyto jare, rzepak ozimy
Dobromir Top 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny) pszenica ozima, pszenica jara, żyto, jęczmień
ozimy, jęczmień jary,
pszenżyto ozime, pszenżyto jare, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
Domnic 250 EW
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima, rzepak
ozimy
Dove 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l
(ftalany)
pszenica ozima,
ziemniak
Drum 45 WG
cymoksanil – 45%
(iminoacetylomoczniki)
ziemniak
Dubler Mega 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l
(benzimidazole),
epoksykonazol – 187 g/l (triazole)
Duett Star 334 SE
fenpropimorf – 250 g/l (morfoliny),
epoksykonazol – 84 g/l (triazole)
Duett Ultra 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l (benzimidazole), epoksykonazol – 187 g/l
(triazole)
Dultreks-Pro 497 SC
Dymas
Efilor 193 SC
Ekonom 72 WP
tiofanat metylowy – 310 g/l
(benzimidazole),
epoksykonazol – 187 g/l (triazole)
iprodion – 500 g/l (dikarbosyamidy)
metkonazol – 60 g/l (triazole),
boskalid – 133 g/l (anilidy)
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany),
metalaksyl – 8% (fenyloamidy)
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
4
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie
ziemniaka i alternariozie.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed zgnilizną twardzikową i czernią
krzyżowych.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed zgnilizną twardzikową i czernią
krzyżowych.
Środek
o działaniu
powierzchniowym
i układowym do stosowania zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym,
do stosowania głównie zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym,
do stosowania głównie zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby roślin zbóż i rzepaku.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego lub w momencie
wystąpienia pierwszych objawów chorób
w ochronie pszenicy przed septoriozą liści
i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą
ziemniaka.
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed
zarazą ziemniaka.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu systemicznym, do stosowania
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jary, burak cukrowy
przed chorobami grzybowymi.
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym do stosowania
nica jara, pszenżyto
zapobiegawczego,
interwencyjnego
oraz
ozime, jęczmień ozimy, wyniszczającego w ochronie roślin przed
jęczmień jary, żyto,
chorobami powodowanymi przez grzyby.
burak cukrowy
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jary, burak cukrowy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jary, burak cukrowy
zbóż i buraka cukrowego przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
groch, bobik
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
grochu i bobiku przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego oraz interwencyjnego.
ziemniak
Środek o działaniu układowym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
1
Ekonom Duo 72,5 WP
2
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5% (iminoacetylomoczniki)
3
ziemniak
Fender 250 EC
propikonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęczmień jary
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Fentop 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l
(morfoliny)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień
jary
pszenica ozima
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Ekonom MC 72,5 WP
Ekonom MM 72 WP
Elektra MZ WG
Emendo M WG
Eminent 125 ME
Eminent Star 312 SE
Emot
Envoy
Epoksy 125 SC
Erasmus 250 EW
Erazer
Falcon 460 EC
Fandango 200 EC
Fantic M WP
Fezan Plus 226 SC
4
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
cymoksanil – 4,5% (iminoacetylodo stosowania zapobiegawczego i interwenmoczniki)
cyjnego w ochronie ziemniaka przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu układowym i powierzchniometalaksyl – 8% (fenyloamidy)
wym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
dimetomorf – 8% (pochodna kwasu
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
cynamonowego), mankozeb – 60%
do stosowania zapobiegawczego oraz interwen(ditiokarbaminiany)
cyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie
ziemniaka i alternariozie.
mankozeb – 60% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
walifenalat – 6% (acyloaminy)
do stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed zarazą.
tetrakonazol – 125 g/l
pszenica ozima, burak Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
cukrowy
zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
chlorotalonil – 250 g/l
pszenica ozima, rzepak Środek o działaniu układowym i powierz(ftalany),
ozimy
chniowym do stosowania zapobiegawczego i intetrakonazol – 62,5 g/l (triazole)
terwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej
i rzepaku ozimego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
metkonazol – 60 g/l (triazole),
rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
boskalid – 133 g/l (anilidy)
zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
piraklostrobina – 85 g/l (strobiluryny),
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym (epoksykonazol)
epoksykonazol – 62,5 g/l (triazole)
mień jary
oraz lokalnie układowym i translaminarnym
(piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
epoksykonazol – 125 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym, do stosowania
mień jary, burak cukrowy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukrowego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
rzepak ozimy, pszenica Środek o działaniu układowym do stosowania
ozima, jęczmień jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Wykazuje dodatkowo korzystny wpływ
na rozwój roślin rzepaku.
azoksystrobina – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu wgłębnym i układowym,
(strobiluryny)
mień ozimy, jęczmień do stosowania głównie zapobiegawczego
jary, rzepak ozimy,
w zwalczaniu chorób grzybowych.
kukurydza, ziemniak
spiroksamina – 250 g/l (ketoaminy),
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym do stosowania
tebukonazol – 167 g/l (triazole),
nica jara, pszenżyto
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wynisztriadimenol – 43 g/l (triazole)
ozime, pszenżyto jare, czającego w ochronie zbóż ozimych i jarych
jęczmień ozimy, jęcz- przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
mień jary, żyto
fluoksastrobina – 100 g/l
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym i quazi(strobiluryny),
nica jara, pszenżyto
układowym do stosowania zapobiegawczego
protiokonazol – 100 g/l
ozime, pszenżyto jare, i interwencyjnego w zbożach przed chorobami
(triazole)
jęczmień jary, żyto
powodowanymi
przez
grzyby.
Działanie
quazi-systemiczne
fluoksastrobiny
polega
na rozprzestrzenianiu się substancji czynnej
poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni
rośliny.
benalaksyl – 4% (fenyloamidy),
ziemniak
Środek grzybobójczy o działaniu układowym
mankozeb – 65%
i powierzchniowym do stosowania w ochronie
(ditiokarbaminiany)
ziemniaka.
chlortalonil – 166 g/l (ftalany),
tebukonazol – 60 g/l (triazole)
Środek o działaniu układowym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w zwalczaniu chorób
powodowanych przez grzyby.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
7
8
1
Flexity 300 SC
2
metrafenon – 300 g/l
(pochodna ketonu difenylowego)
3
pszenica ozima
4
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy przed mączniakiem prawdziwym.
Folpan 80 WG
folpet – 80%
(ftalimidy)
ziemniak
fluazynam – 500 g/l
(aniliny)
ziemniak
imazalil – 100 g/l
(imidazole)
ziemniak
Funguran Forte NEW
50 WP
miedź – 50%
(w postaci wodorotlenku miedzi)
ziemniak
Funguran-OH 50 WP
miedź – 50%
(w postaci wodorotlenku miedzi)
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby i bakterie.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby i bakterie.
Funguran A-Plus NEW
50 WP
miedź – 50%
(w postaci wodorotlenku miedzi)
ziemniak
Furtado 250 EW
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
rzepak ozimy, pszenica
ozima, jęczmień jary,
burak
Galben M 73 WP
mankozeb – 650 g/kg (ditiokarbaminiany), benalaksyl – 80 g/kg (acyloalaniny)
ziemniak
Frowncide
CHOROBY/Wykaz fungicydów
Fungazil 100 SL
Galileo 250 EC
Globaztar 250 SC
Golden Prochloraz
450 EC
Grisu 500 SC
pikoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, rzepak ozimy, burak
cukrowy
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny) pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary
prochloraz – 450 g/l (imidazole)
iprodion – 500 g/l
(dikarboksymidy)
Guliver 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l
(ftalany)
Gwarant 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l
(ftalany)
Halny 200 EC
proquinazid – 200 g/l
(quinozoliny)
Helicur 250 EW
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
Helm-Cymi 72,5 WP
*14.10.2016 r.
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5%
(iminoacetylomoczniki)
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby i bakterie.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Wykazuje dodatkowo korzystny wpływ
na rozwój roślin rzepaku.
Środek o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego
w okresie najintensywniejszego wzrostu młodych roślin przeciwko zarazie ziemniaka
i alternariozie ziemniaka.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie zbóż
ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym
do stosowania głównie zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż i rzepaku przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
ozimy, żyto, pszenica
jara, pszenżyto jare,
jęczmień jary, rzepak
ozimy
rzepak ozimy i jary
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima,
Środek o działaniu powierzchniowym do
ziemniak, bobik, groch, stosowania zapobiegawczego lub w momencie
łubin
wystąpienia pierwszych objawów chorób
w ochronie pszenicy przed septoriozą liści
i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą
ziemniaka.
pszenica ozima,
Środek o działaniu powierzchniowym do
ziemniak, bobik, groch, stosowania zapobiegawczego lub w momencie
łubin
wystąpienia pierwszych objawów chorób
w ochronie pszenicy przed septoriozą liści
i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą
ziemniaka.
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu powierzchniowym do
nica jara, pszenżyto
stosowania zapobiegawczego lub interwenozime, jęczmień jary
cyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych
przez grzyby zbóż. Proquinazid należy do grupy
chemicznej chinazolin. Zapobiega rozwojowi
mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez
zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba.
Środek indukuje naturalną odporność roślin.
rzepak ozimy, pszenica Środek o działaniu układowym do stosowania
ozima, jęczmień jary,
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
burak cukrowy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym,
w formie proszku do sporządzania zawiesiny
wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
9
2
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
Impact 125 SC
flutriafol – 125 g/ha
(triazole)
Indofil 75 WG
mankozeb – 75%
(ditiokarbaminiany)
Indofil 80 WP
mankozeb – 80%
(ditiokarbaminiany)
Indomate 725 WP
Infinito 687,5 SC
Input 460 EC
Inter Optimum 72,5 WP
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5% (iminoacetylomoczniki)
propamokarb – 625 g/l (pochodne
kwasu karbaminowego),
fluopikolid – 62,5 g/l (acylpikolidy)
spiroksamina – 300 g/l (ketoaminy),
protiokonazol – 160 g/l ( triazole)
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5% (iminoacetylomoczniki)
3
rzepak ozimy, rzepak
jary
4
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym i powierzżyto ozime, jęczmień
chniowym do stosowania zapobiegawczego
jary, rzepak ozimy
i interwencyjnego.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczo w ochronie ziemniaka
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby. Działa hamująco na rozwój
przędziorków.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
ziemniak
Środek o działaniu układowym i wgłębnym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do stosowania
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jęczmień jary
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
Intizam SC
tiofanat metylowy – 310 g/l (benzimidazole), epoksykonazol – 187 g/l
(triazole)
pszenica ozima,
Środek o działaniu układowym do stosowania
pszenżyto ozime, burak zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
cukrowy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Intizam 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l (benzimidazole), epoksykonazol – 187 g/l
(triazole)
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jary, burak cukrowy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Jay 250 SC
Jetlan 500 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
fluazynam – 500 g/l
(aniliny)
pszenica ozima i jara,
jęczmień ozimy i jary,
pszenżyto ozime i jare,
żyto
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu
chorób powodowanych przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
Jetzone 250 EC
propikonazol – 250 g/l
(triazole)
pszenica ozima, jęczmień jary
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Joga 250 EC
propikonazol – 250 g/l
(triazole)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
jary
pszenica ozima i jara,
pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, żyto ozime
pszenica ozima i jara,
żyto, jęczmień ozimy
i jary, pszenżyto ozime
i jare
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż.
Środek o działaniu układowym i quasi-układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, rzepak ozimy,
kukurydza, ziemniak
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary
Środek o działaniu wgłębnym i układowym,
do stosowania głównie zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób grzybowych.
pszenica ozima i jara,
pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, żyto,
pszenżyto jare, rzepak
ozimy
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku.
Juwel TT 483 SE
fenpropimorf – 317 g/l (morfoliny),
epoksykonazol – 83 g/l (triazole), krezoksym metylu – 83 g/l (strobiluryny)
Kask 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Karazzo
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Kendo 50 EW
cyflufenamid – 50 g/l
(fenyloacetamidy)
Kloraz 450 EC
prochloraz – 450 g/l (imidazole)
Konkret Mega 72 WP
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany),
metalaksyl – 8% (fenyloamidy)
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed mączniakiem prawdziwym.
Środek o działaniu układowym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego
w ochronie ziemniaków i roślin warzywnych
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Horizon 250 EW
10
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Kosa 250 EW
2
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
3
4
pszenica ozima, rzepak Środek o działaniu układowym,
ozimy
do
stosowania
zapobiegawczego
interwencyjnego w ochronie przed
chorobami grzybowymi.
Ksykon 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l (triazole)
pszenica ozima i jara,
pszenżyto ozime, żyto,
jęczmień jary, burak
cukrowy
Kunshi 625 WG
fluazynam – 37,5% (aniliny),
cymoksanil – 25%
(iminoacetylomoczniki)
ziemniak
Kursor 72,5 WG
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5%
(iminoacetylomoczniki)
Leander 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l
(morfoliny)
Lerak 200 EC
Librax
Lieto 66 WG
Limba 250 EC
Limero
Looma 750 WG
Lotus 750 EC
Lotus Top 140 EC
Manco 80 WP
Magnello 350 EC
Manfil 80 WP
Manfil 75 WG
Manitoba 425 SC
Martens 600 SC
azoksystrobina – 75 g/l (strobiluryny),
tebukonazol – 125 g/l (triazole)
metkonazol – 45 g/l (triazole),
fluksapyroksad –
62,5 g/l (karboksyamidy)
cymoksanil – 330 g/kg (iminoacetylomoczniki), zoksamid – 330 g/kg
(anty-tubulino benzamidy)
izopirazam – 62,5 g/l (ortofenyloamidy), cyprodynil – 187,5 g/l (anilinopirimidyny)
fenpropimorf – 750 g/l (morfoliny)
tifensulfuron metylowy – 682 g/kg
(pochodna sulfonylomocznika),
metsulfuron metylowy – 68 g/kg (pochodna sulfonylomocznika)
fenpropidyna – 750 g/l
(morfoliny)
fenpropidyna – 100 g/l
(związek z grupy morfolin),
epoksykonazol – 40 g/l
(triazole)
i
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą
ziemniaka. Zabezpiecza też bulwy przed infekcją
powodowaną przez sprawcę zarazy.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą
ziemniaka.
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym do stosowania
nica jara, pszenżyto
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ozime, jęczmień ozimy, zbóż ozimych i jarych przed chorobami
jęczmień jary, żyto
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, rzepak Środek o działaniu układowym do stosowania
ozimy
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy i rzepaku przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima,
Środek o działaniu układowym do stosowania
jęczmień ozimy, jęcz- zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
mień jary, żyto ozime, zbóż przed chorobami grzybowymi.
pszenżyto ozime
ziemniak
Środek do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed
zarazą ziemniaka. Na roślinie działa wgłębnie
i powierzchniowo.
jęczmień ozimy, jęcz- Środek o działaniu nalistnym i układowym, do
mień jary
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie przed chorobami.
pszenica ozima,
Środek do stosowania zapobiegawczego i interjęczmień jary, żyto,
wencyjnego w ochronie zbóż przed choropszenżyto ozime
bami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima,
Środek stosowany nalistnie, przeznaczony do
jęczmień jary
powschodowego zwalczania uciążliwych
chwastów dwuliściennych.
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime,
jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary,
żyto ozime, pszenżyto
ozime
mankozeb – 800 g/kg
(ditiokarbaminiany)
ziemniak
difenokonazol – 100 g/l (triazole),
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż ozimych i jarych przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego przed
mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, rdzą
brunatną, septoriozą paskowaną liści, brunatną
plamistością liści, rynchosporiozą zbóż, rdzą
jęczmienia, plamistością siatkową jęczmienia,
septoriozą liści.
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka
przed zarazą ziemniaka.
Środek o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby,
jak również w celu zapobiegania nadmiernemu
wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania
oraz wzmacniania łodyg wiosną.
mankozeb – 80% (ditiokarbaminiany)
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
mankozeb – 75% (ditiokarbaminiany)
ziemniak
Środek stosowany zapobiegawczo w ochronie
ziemniaków przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
epoksykonazol – 50 g/l (triazole),
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu powierzchniowym i ukłafolpet – 375 g/l (ftalimidy)
ca jara, jęczmień ozimy, dowym, stosowany do ochrony zbóż przed
jęczmień jary
chorobami powodowanymi przez grzyby.
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany),
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym, wgłębnym
pikoksystrobina – 100 g/l (strobiluryny)
żyto ozime, jęczmień
i układowym do stosowania zapobiegawczego
jary
i interwencyjnego w ochronie przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
11
2
tiofanat metylowy – 233 g/l (benzimidazole), tetrakonazol – 70 g/l (triazole)
Matsuri 250 EC
propikonazol – 250 g/l (triazole)
Maxior
difenokonazol – 100 g/l (triazole),
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
3
pszenica ozima, żyto
ozime, jęczmień ozimy,
pszenica jara, jęczmień
jary, burak cukrowy,
rzepak ozimy
pszenica ozima
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
rzepak ozimy
Środek
o
działaniu
zapobiegawczym
i interwencyjnym, przeznaczony do ochrony
przed chorobami grzybowymi, jak również w celu
zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin
w okresie jesiennym i skracania oraz
wzmacniania łodyg wiosną.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ozimy, żyto ozime,
zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego
pszenica jara, pszen- przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
żyto jare, jęczmień jary,
rzepak ozimy
Medallon 450 EC
prochloraz – 450 g/l (imidazole)
Menara 410 EC
propikonazol – 250 g/l (triazole),
cyprokonazol – 160 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
Mirage 450 EC
prochloraz – 450 g/l
(imidazole)
Mixanil 425 SC
chlorotalonil – 375 g/l (ftalany),
cymoksanil – 50 g/l
(iminoacetylomoczniki)
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
ziemniak
Merces 50 EW
Micexanil 76 WP
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Mirador 250 SC
Mirador Forte 160 EC
Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego
i wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych
i jarych przed chorobami powodowanymi
przez grzyby. Można go stosować również
w mieszaninie ze środkami Amistar 250 SC
i Olympus 480 SC.
cyflufenamid – 50 g/l
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do stosowania
(fenyloacetamidy)
ca jara, jęczmień jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed mączniakiem prawdziwym.
mankozeb – 70% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym
cymoksanil – 6%
i powierzchniowym do stosowania zapobie(iminoacetylomoczniki)
gawczego i interwencyjnego w ochronie
ziemniaka przed zarazą.
miedź – 50%
ziemniak, burak cukrowy Środek o działaniu powierzchniowym do
(w postaci tlenochlorku miedzi)
stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin
rolniczych przed chorobami powodowanymi
przez grzyby i bakterie.
miedź – 350 g/l
burak cukrowy
Środek o działaniu powierzchniowym do
(w postaci tlenochlorku miedzi)
stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin
rolniczych przed chorobami powodowanymi
przez grzyby i bakterie.
azoksystrobina – 250 g/l
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu wgłębnym i układowym,
(strobiluryny)
pszenżyto ozime i jare, do stosowania głównie zapobiegawczego
jęczmień ozimy i jary, w zwalczaniu chorób powodowanych przez
żyto, rzepak ozimy,
grzyby.
ziemniak, groch
azoksystrobina – 60 g/l (strobiluryny), pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
tebukonazol – 100 g/l
żyto ozime, jęczmień
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
(triazole)
jary, rzepak ozimy
w ochronie zbóż oraz rzepaku ozimego przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Moderator 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l
(benzimidazole), tetrakonazol – 70 g/l
(triazole)
Mondapropico EC
propikonazol – 250 g/l
(triazole)
Mondatak 450 EC
prochloraz – 450 g/l
(imidazole)
Mongur
Moximate 725 WG
4
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
proquinazid – 200 g/l
(chinazoliny)
cymoksanil – 4,5% (aminoacetylomoczniki), mankozeb 68%
(ditiokarbaminiany)
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż ozimych i jarych przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym
i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w zwalczaniu zarazy
ziemniaka. Środek zwalcza również szczepy
Phytophthora infestans odporne na fenyloamidy.
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do stosowania
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jęczmień jary, żyto,
pszenicy ozimej, buraka cukrowego oraz rzeburak cukrowy, rzepak paku ozimego przed chorobami powodowanymi
ozimy
przez grzyby.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu układowym do stosowania
pszenżyto ozime, jęcz- zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
mień ozimy i jary, żyto zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
pszenżyto ozime i jare, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jęczmień ozimy i jary, zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego
żyto, rzepak ozimy
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, pszen- Środek grzybobójczym o działaniu kontaktowym
żyto ozime, pszenica
do
stosowania
zapobiegawczego
lub
jara, jęczmień jary
interwencyjnego
w
zwalczaniu
chorób
grzybowych.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Matador 303 SE
12
1
Moximate 725 WP
2
cymoksanil – 4,5% (aminoacetylomoczniki), mankozeb 68% (ditiokarbaminiany)
3
ziemniak
4
Środek o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą
ziemniaka.
Mystic 250 EC
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,
rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
Nando 500 SC
fluazynam – 500 g/l
(aniliny)
ziemniak
Nautile 730 WG
CHOROBY/Wykaz fungicydów
Nontin 250 EC
Ogam
Ohayo
Olympus 480 SC
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
Optan 183 SE
Oranis 250 SC
Orius Extra 250 EW
*30.09.2016 r.
Orius Extra 250 EW
Orvego 525 SC
Osiris 65 EC
Palazzo
Palmas WP
Paroli 334 SC
Penncozeb 80 WP
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
mankozeb – 680 g/kg
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym,
(ditiokarbaminiany),
przeznaczony do stosowania zapobiegawczego
cymoksanil – 50 g/kg
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed
(iminoacetylomoczniki)
zarazą ziemniaka.
difenokonazol – 250 g/l (triazole)
rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed zgnilizną twardzikową i czernią
krzyżowych.
epoksykonazol – 125 g/l (triazole),
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym i quasi-ukłakrezoksym metylu – 125 g/l
nica jara, pszenżyto
dowym do stosowania zapobiegawczego
(strobiluryny)
ozime, jęczmień ozimy, i interwencyjnego w ochronie zbóż przed
jęczmień jary, żyto
chorobami powodowanymi przez grzyby.
fluazynam – 500 g/l
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym, do
(pochodna aniliny)
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
chlorotalonil – 400 g/l (ftalany),
pszenica ozima,
Środek o działaniu powierzchniowym i ukłaazoksystrobina – 80 g/l (strobiluryny)
jęczmień ozimy
dowym do stosowania zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
piraklostrobina – 85 g/l (strobiluryny),
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym (epoksyepoksykonazol – 62,5 g/l (triazole)
mień jary
konazol) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
piraklostrobina – 85 g/l (strobiluryny),
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym (epoksyepoksykonazol – 62,5 g/l (triazole)
mień jary
konazol) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
piraklostrobina – 133 g/l (strobiluryny),
pszenica ozima, żyto, Środek o działaniu układowym (epoksykonazol)
epoksykonazol – 50 g/l (triazole)
jęczmień jary, burak
i translaminarnym (piraklostrobina) do stosocukrowy
wania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie zbóż oraz buraka cukrowego przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
pikoksystrobina – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
(strobiluryny)
mień ozimy i jary, rzepak stosowania zapobiegawczego w ochronie zbóż
ozimy
oraz rzepaku przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
tebukonazol – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
mień jary, rzepak ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
burak cukrowy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
i pastewny
grzyby.
tebukonazol – 250 g/l
pszenica ozima,
Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
jęczmień jary, jęczmień zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ozimy, rzepak ozimy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
ametoktradyna – 300 g/l (pochodna
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym,
pirymidynoamin),
do
stosowania
zapobiegawczego
oraz
dimetomorf – 225 g/l (pochodna
interwencyjnego w ochronie przed zarazą
kwasu cynamonowego)
ziemniaka.
epoksykonazol – 37,5 g/l (triazole),
pszenica ozima,
Środek o działaniu układowym do stosowania
metkonazol – 27,5 g/l (triazole)
pszenżyto ozime, żyto, zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszjęczmień ozimy, jęcz- czającego w ochronie zbóż przed chorobami
mień jary
powodowanymi przez grzyby.
fenpropimorf – 200 g/l (morfoliny),
pszenica ozima, pszen- Środek do stosowania zapobiegawczego i intermetrafenon – 75 g/l (pochodne ketonu
żyto ozime, jęczmień
wencyjnego w ochronie zbóż przed chorodifenylowego),
jary
bami powodowanymi przez grzyby.
epoksykonazol – 62,5 g/l (triazole)
mankozeb – 65% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym,
cymoksanil – 4,5% (iminoacetylodo stosowania zapobiegawczego i interwencyjmoczniki)
nego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
iprodion – 167 g/l (dikarboksymidy),
rzepak ozimy
Środek do stosowania zapobiegawczego
tiofanat metylowy – 167 g/l
i interwencyjnego w ochronie rzepaku przed
(benzymidazol)
chorobami powodowanymi przez grzyby.
mankozeb – 80%
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
(ditiokarbaminiany)
stosowania zapobiegawczego w ochronie przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
13
2
folpet – 500 g/l
(ftalamidy)
3
4
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu powierzchniowym do
ca jara, jęczmień ozimy, stosowania interwencyjnego w ochronie roślin
jęczmień jary
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Pictor 400 SC
dimoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny), boskalid – 200 g/l (anilidy)
rzepak ozimy
Pixel 250 SC
pikoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, rzepak ozimy, burak
cukrowy
Pixel Prima 38 WG
Planet 72 WP
Plexus
Plinker 600 SC
Polonil 500 SC
Polyram 70 WG
Porter 250 EC
Posse 450 EC
Posse Plus 490 EC
Priaxor
Primasol
Priori Xtra 280 SC
Proceed
Prochloraz 450 EC
Profilux 72,5 WP
Profinity 180 SC
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania zapobiegawczego w ochronie zbóż
ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz buraka
cukrowego przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
cyprodynil – 30% (anilinopirimidyny); pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
pikoksystrobina – 8% (strobiluryny)
żyto ozime
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu układowym i powierzchniometalaksyl – 8% (fenyloamidy)
wym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym i wgłębnym
cymoksanil – 200 g/l
przeznaczony do stosowania zapobiegawczego
(iminoacetylomoczniki),
i interwencyjnego w ochronie przed zarazą
fluazynam – 300 g/l
ziemniaka.
(pochodna aniliny)
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany),
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym, wgłębnym
i układowym do stosowania zapobiegawczego
pikoksystrobina – 100 g/l (strobiluryny)
żyto ozime, jęczmień
i interwencyjnego w ochronie zbóż przed
jary
chorobami powodowanymi przez grzyby.
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
pszenica ozima,
Środek o działaniu powierzchniowym do
jęczmień ozimy
stosowania zapobiegawczego w ochronie przed
septoriozą paskowaną liści oraz rynchosporiozą
zbóż.
metiram – 70%
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
(ditiokarbaminiany)
stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w ochronie roślin przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
difenokonazol – 250 g/l (triazole)
rzepak ozimy, burak cu- Środek o działaniu układowym do stosowania
krowy, pszenica ozima zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi.
prochloraz – 450 g/l
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
(imidazole)
nica jara, pszenżyto
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ozime, pszenżyto jare, przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, rzepak
ozimy
prochloraz – 400 g/l (imidazole),
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym, stosowany napropikonazol – 90 g/l (triazole)
nica jara, pszenżyto
listnie, do stosowania zapobiegawczego i interozime, jęczmień ozimy, wencyjnego w ochronie przed chorobami powojęczmień jary, żyto
dowanymi przez grzyby.
piraklostrobina
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym i translaminar– 150 g/l (strobiluryny),
mień ozimy, jęczmień nym do stosowania zapobiegawczego
fluksapyroksad – 75 g/l (karboksyjary, pszenżyto ozime, i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.
amidy)
żyto ozime
metkonazol – 60 g/l (triazole),
rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
boskalid – 133 g/l (anilidy)
zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
azoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny),
pszenica ozima
Środek o działaniu powierzchniowym i układocyprokonazol – 80 g/l (triazole)
wym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych
przez grzyby.
chlorotalonil – 375 g/l (ftalany),
pszenica ozima
Środek o działaniu kontaktowym
cyprokonazol – 40 g/l (triazole)
i układowym, do stosowania zapobiegawczego,
interwencyjnego i wyniszczającego
w ochronie przed chorobami grzybowymi.
prochloraz – 450 g/l (imidazole)
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
pszenżyto ozime i jare, zapobiegawczego i interwencyjnego w przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
jęczmień ozimy,
jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, rzepak
ozimy
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniomankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
wym do stosowania zapobiegawczego i interwencymoksanil – 4,5% (imonoacetylocyjnego w ochronie ziemniaka.
moczniki)
pyriofenon – 180 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
(pochodne arylofenylo ketonu)
mień ozimy
zapobiegawczego oraz częściowo leczniczego
w ochronie jęczmienia i pszenicy przed
mączniakiem prawdziwym.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Phoenix 500 SC
14
1
Proline Max 460 EC
Promax 450 EC
prochloraz – 450 g/l
(imidazole)
Property 180 SC
pyriofenon – 180 g/l
(pochodna arylofenylo ketonu)
Propico 250 EC
Propicoflash EC
CHOROBY/Wykaz fungicydów
2
spiroksamina – 300 g /l (ketoaminy),
protiokonazol – 160 g/l (triazole)
Propulse 250 SE
Pro-Prochloraz 450 EC
Prosaro 250 EC
Proxanil
Pyton Consento 450 SC
Quantum MZ 690 WG
Quilt Xcel 263,8 SE
3
4
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do stosowania
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy oraz jęczmienia przed chorobami
jęczmień jary
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare, nie zbóż oraz rzepaku przed chorobami
jęczmień ozimy, jęcz- powodowanymi przez grzyby.
mień jary, żyto
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu powierzchniowym do
mień ozimy
stosowania zapobiegawczo w ochronie przed
mączniakiem prawdziwym.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż.
Środek o działaniu układowym do stosowania
propikonazol – 250 g/l
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
(triazole)
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
fluopyram – 125 g/l
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
(pirydynoetylobenzamidy),
rzepaku przed chorobami powodowanymi przez
protiokonazol – 125 g/l
grzyby.
(triazole)
prochloraz – 450 g/l
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
(imidazole)
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochrojęczmień jary, pszenżyto nie zbóż oraz rzepaku przed chorobami
ozime, pszenżyto jare, powodowanymi przez grzyby.
żyto
protiokonazol – 125 g/l (triazole),
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wynisztebukonazol – 125 g/l (triazole)
nica jara, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare, czającego w ochronie zbóż przed chorobami
jęczmień ozimy, jęcz- powodowanymi przez grzyby.
mień jary, żyto
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
chlorowodorek propamokarbu –
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
400 g/l (pochodna kwasu karbaminow ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
wego), cymoksanil – 50 g/l (iminoacetylomoczniki)
propikonazol – 250 g/l
(triazole)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
jary
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto
rzepak ozimy,
rzepak jary
propamokarb – 375 g/l (pochodne
kwasu karbaminowego),
fenamidon – 75 g/l (związek z grupy
imidazolinonów)
dimetomorf – 90 g/kg (pochodne
kwasu cynamonowego),
mankozeb – 600 g/kg (ditiokarbaminiany)
azoksystrobina – 141,4 g/l (strobiluryny), propikonazol – 122,4 g/l (triazole)
ziemniak
Ranman 400 SC
TwinPack
cyjazofamid – 400 g/l
(cyjanoimidazole)
Ranman Top 160 SC
cyjazofamid – 160 g/l
(cyjanoimidazole)
Raster 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l (triazole)
Realchemie
Proquinazid 200 EC
proquinazid – 200 g/l (chinazoliny)
Reboot 66 WG
Rekord 125 SC
cymoksanil – 33%
(iminoacetylomoczniki),
zoksamid – 33%
(związek z grupy anty-tubulino
benzamidów)
epoksykonazol – 125 g/l (triazole)
Respekto 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l (triazole)
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
Środek do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed
zarazą ziemniaka i alternariozą. W roślinie działa
systemicznie i wgłębnie.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko
zarazie i alternariozie.
kukurydza
Środek o działaniu układowym do stosowania
głównie zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie kukurydzy przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Ranman
400 SC TwinPack składa się z 2 pojemników znajdujących się w jednym
opakowaniu zbiorczym oznaczonych, jako:
Ranman 400 SC TwinPack „A” – (środek
ochrony roślin) + Ranman TwinPack „B” –
(adiuwant krzemoorganiczny) przeznaczonych
wyłącznie do jednoczesnego stosowania.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, burak cukrowy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż oraz buraka przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu kontaktowym do stosowania
pszenżyto ozime, jęcz- zapobiegawczego
lub
interwencyjnego
mień jary
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym,
przeznaczony do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie przed zarazą
ziemniaka.
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, burak cukrowy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż oraz buraka przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, burak cukrowy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż oraz buraka przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
15
2
piraklostrobina – 200 g/l
(strobiluryny)
3
kukurydza
piraklostrobina – 133 g/l (strobiluryny),
epoksykonazol – 50 g/l (triazole)
kukurydza
pikoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny), cyprokonazol – 80 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary
Revus 250 SC
mandipropamid – 250 g/l
(amidy)
ziemniak
Rialto 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l (ftalany)
pszenica ozima,
pszenżyto ozime
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany),
metalaksyl–M – 3,8% (fenyloamidy)
ziemniak
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,
rzepak ozimy
iprodion – 500 g/l (dikarboksymidy)
bobik, groch
mankozeb – 640 g/kg
(ditiokarbaminiany),
metalaksyl-M – 38,8 g/kg
(fenyloamidy)
epoksykonazol – 125 g/l (triazole)
ziemniak
Retengo Plus 183 SE
Reveller 280 SC
Ridomil Gold MZ
Pepite 67,8 WG
Riza 250 EW
Rovral Aquaflo 500 SC
Rubikon 67,8 WG
Rubric 125 SC
Rywal 72 WP
pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy
mankozeb – 64% (ditiokarbaminiany),
metalaksyl – 8% (fenyloamidy)
ziemniak
Sacron WG
cymoksanil – 45%
(iminoacetylomoczniki)
ziemniak
Safir 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l
(triazole)
Salento A 450 EC
prochloraz – 450 g/l
(imidazole)
Sancozeb 80 WP
mankozeb – 80%
(ditiokarbaminiany)
Sammisto 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Secardo 125 EC f
luksapyroksad – 6%
(karboksyamidy),
epoksykonazol – 6% (triazole)
Seguris 215 SC
izopirazam – 125 g/l (ortofenyloamidy), epoksykonazol – 90 g/l (triazole)
Selentra 250 EC
difenokonazol – 250 g/l (triazole)
4
Środek grzybobójczy o działaniu lokalnie
translaminarnym,
do
stosowania
zapobiegawczego
i
interwencyjnego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
Środek o działaniu układowym (epoksykonazol) i translaminarnym (piraklostrobina) do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie kukurydzy przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
Środek o działaniu powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego w ochronie
przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu układowym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego w okresie
intensywnego wzrostu roślin przeznaczony
do ochrony ziemniaka przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy, jęczmienia, rzepaku ozimego przed
chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek
wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój
roślin rzepaku.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie bobiku i grochu przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
Środek o działaniu układowym i kontaktowym,
do stosowania zapobiegawczego w okresie
intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do
ochrony przed chorobami grzybowymi.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż oraz buraka przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu układowym i powierzchniowym
do
stosowania
zapobiegawczego
w ochronie ziemniaka przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ziemniaka przed zarazą.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w zwalczaniu chorób powodowanych
przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż oraz rzepaku przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima i jara,
pszenżyto ozime, jęczmień jary, żyto, burak
cukrowy
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, pszenżyto
ozime, pszenżyto jare,
żyto
pszenica ozima, ziem- Środek o działaniu powierzchniowym do
niak
stosowania zapobiegawczego przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
jęczmień ozimy i jary, stosowania głównie zapobiegawczego w zwalpszenżyto ozime i jare, czaniu chorób powodowanych przez grzyby.
żyto, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu systemicznym do stosowania
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego
oraz
interwencyjnego
jęczmień jary,
w ochronie zbóż ozimych i jarych przed
żyto ozime, pszenżyto chorobami powodowanymi przez grzyby.
ozime, pszenżyto jare
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym, do stosowania
mień ozimy, jęczmień zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczajary, pszenżyto ozime, niu chorób powodowanych przez grzyby.
pszenżyto jare, żyto
rzepak ozimy, pszenica Środek o działaniu układowym do stosowania
ozima, burak cukrowy zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie przed chorobami grzybowymi.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Retengo
16
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Sherlock 280 SC
2
pikoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny), cyprokonazol – 80 g/l (triazole)
3
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary
Siarkol 80 WG
siarka – 80%
burak cukrowy, burak
pastewny
Siarkol 80 WP
siarka – 80%
burak cukrowy
Siarkol Bis 80 WG
siarka – 80%
burak cukrowy
Siarkol Extra 80 WP
siarka – 80%
burak cukrowy
izopirazam – 125 g/l (ortofenyloamidy), epoksykonazol – 90 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, pszenżyto, żyto
4
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie buraka
cukrowego i pastewnego przed mączniakiem
prawdziwym.
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie buraków
przed mączniakiem prawdziwym.
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie buraka
przed mączniakiem prawdziwym.
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie buraków.
Środek o działaniu układowym, do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
epoksykonazol – 125 g/l (trazole)
pszenica ozima, jęczmień jary,
burak cukrowy
Środek o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w przed
chorobami powodowanymi przez grzyby.
Sigma 215 SC
Slapper
Sokolov 250 EW
Sokół 460 EC
Solace M 72,5 WG
Soleil 247 EC
Soligor 425 EC
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
tebukonazol – 167 g/l (triazole),
spiroksamina – 250 g/l (ketoaminy),
triadimenol – 43 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, rzepak ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
burak cukrowy
rzepaku, zbóż i buraków przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima i jara,
jęczmień ozimy i jary,
pszenżyto ozime i jare,
żyto
ziemniak
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
bromukonazol – 167 g/l (triazole),
tebukonazol – 107 g/l (triazole)
pszenica ozima i jara
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
przed chorobami liści i kłosa.
spiroksamina – 224 g/l (ketoaminy),
tebukonazol – 148 g/l (triazole),
protiokonazol – 53 g/l (triazole)
pszenica ozima i jara,
pszenżyto ozime i jare,
jęczmień ozimy i jary,
żyto
pszenica ozima i jara,
pszenżyto ozime, jęczmień jary, żyto, burak
cukrowy
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż.
pszenica ozima i jara,
jęczmień ozimy i jary,
pszenżyto ozime i jare,
żyto, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,
rzepak ozimy
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby
roślin rolniczych.
mankozeb – 68% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5%
(iminoacetylomoczniki)
Soprano 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l
(triazole)
Song 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Sparta 250 EW
*15.10.2016 r.
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
Sparta 250 EW
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l
(imidazole)
Spekfree 430 SC
tebukonazol – 430 g/l
(triazole)
Starami 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie zbóż oraz buraka
cukrowego przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień ozimy, jęczmień zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jary, pszenica jara,
zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego
rzepak ozimy
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
ca jara, jęczmień ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochrojęczmień jary, pszenżyto nie zbóż oraz rzepaku przed chorobami
ozime, pszenżyto jare, powodowanymi przez grzyby.
żyto
rzepak ozimy, pszenica Środek o działaniu układowym do stosowania
ozima, jęczmień jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
jęczmień ozimy i jary, stosowania głównie zapobiegawczego w zwalpszenżyto ozime i jare, czaniu chorób powodowanych przez grzyby.
żyto, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
1
Starpro 430 SC
Stefes Fluazinam
500 SC
Strobi 250 SC
2
tebukonazol – 430 g/l
(triazole)
fluazynam – 500 g/l
(aniliny)
azoksystrobina – 250 g/l
(strobiluryny)
3
4
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, rzepak ozimy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku
ozimego przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
jęczmień ozimy i jary, stosowania głównie zapobiegawczego w zwalpszenżyto ozime i jare, czaniu chorób powodowanych przez grzyby.
żyto, rzepak ozimy,
ziemniak, groch
pszenica ozima, żyto
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Swing Plus
dimoksystrobina – 133 g/l (strobiluryny), epoksykonazol – 50 g/l (triazole)
Swing Top 183 SC
dimoksystrobina – 133 g/l (strobiluryny), epoksykonazol – 50 g/l (triazole)
pszenica ozima, żyto
ozime
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Switch 62,5 WG
cyprodynil – 37,5% (anilinopirimidyny),
fludioksonil – 25% (fenylopirole)
groch, łubin
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych
przez grzyby.
Symetra 325 SC
izopirazam – 125 g/l (ortofenyloamidy), azoksystrobina – 200 g/l
(strobiluryny)
rzepak ozimy
Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie rzepaku przed zgnilizną twardzikową.
Syrius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima,
jęczmień jary, jęczmień
ozimy, rzepak ozimy
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Talius 200 EC
proquinazid – 200 g/l
(chinazoliny)
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym do
żyto ozime, pszenica
stosowania zapobiegawczego lub interwenjara, jęczmień jary
cyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych
przez grzyby.
Talonil 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l
(ftalany)
pszenica ozima,
ziemniak, bobik, groch,
łubin
Tamazynam 500 SC
fluazynam – 500 g/l (pochodna
aniliny)
ziemniak
Tandem 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l
(benzimidazole),
epoksykonazol – 87 g/l
(triazole)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
jary,
burak cukrowy
fenpropimorf – 250 g/l (morfoliny),
epoksykonazol – 84 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy, pszenica
jara, jęczmień jary, burak
cukrowy
cymoksanil – 25% (iminoacetylomoczniki), famoksat – 25%
(oksazolidyny)
ziemniak
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
pszenica ozima,
rzepak ozimy
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima, rzepak
ozimy
proquinazid – 200 g/l
(chinazoliny)
pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica
jara, jęczmień jary
Tango Star
Tanos 50 WG
Tarcza Łan 250 EW
Tarcza Łan Extra
250 EW
Tarot 200 EC
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego lub w momencie
wystąpienia pierwszych objawów chorób
w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą
liści i septoriozą plew oraz ziemniaka przed
zarazą ziemniaka.
Środek o działaniu kontaktowym, do stosowania
zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed
alternariozą i zarazą ziemniaka.
Środek o działaniu układowym, do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
przed
chorobami
powodowanymi
przez
grzybowy.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz
buraka cukrowego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu zarazy ziemniaka
(w tym ograniczaniu zarodników pływkowych
powodujących infekcje na młodych bulwach)
oraz alternariozy ziemniaka.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego lub z chwilą pojawienia się
pierwszych objawów choroby grzybowej.
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego do zwalczania chorób powodowanych
przez grzyby.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
17
18
1
Tazer 250 SC
2
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)
Tebu 250 EW
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
Tebusha 250 EW
tebukonazol – 250 g/l
(triazole)
CHOROBY/Wykaz fungicydów
Tenore 400 EW
Tern Premium 575 EC
Tezuma
Tiger 250 SC
Tilmor 240 EC
Tilt Turbo 575 EC
Tocata
Tocata Duo
Toledo 250 EW
Toprex 375 SC
Topsin M 500 SC
Track 300 SC
Traper 250 EC
Trapinazol 250 EC
prochloraz – 267 g/l (imidazole), tebukonazol – 133 g/l (triazole)
fenpropidyna – 450 g/l (morfoliny),
propikonazol – 125 g/l (triazole)
3
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień
jary, rzepak ozimy,
kukurydza, ziemniak
4
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, rzepak ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
burak cukrowy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima, rzepak Środek o działaniu układowym do stosowania
ozimy
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
przed chorobami grzybowymi.
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień jary, rzepak ozimy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień
ozimy, żyto, pszenica
jara, jęczmień jary
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego,
interwencyjnego
oraz
wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
fluazynam – 375 g/kg
ziemniak
Środek
działaniu
powierzchniowym
(pochodne aniliny),
i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego
cymoksanil – 250 g/kg
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed
(iminoacetylomoczniki)
zarazą ziemniaka.
azoksystrobina – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu wgłębnym i układowym,
(strobiluryny)
mień ozimy i jary, rzepak do stosowania głównie zapobiegawczego
ozimy, kukurydza,
w zwalczaniu chorób grzybowych.
ziemniak
tebukonazol – 160 g/l (triazole),
rzepak ozimy,
Środek o działaniu układowym do stosowania
protiokonazol – 80 g/l (triazole)
rzepak jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku.
fenpropidyna – 450 g/l (morfoliny),
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu układowym do stosowania
propikonazol – 125 g/l (triazole)
ca jara, pszenżyto ozime, zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszjęczmień ozimy, jęczmień czającego w ochronie zbóż ozimych przed
jary, żyto ozime
chorobami powodowanymi przez grzyby.
fenpropimorf – 200 g/l (morfoliny),
pszenica ozima, pszen- Środek do stosowania zapobiegawczego i intermetrafenon – 75 g/l (pochodne ketonu
żyto ozime, jęczmień
wencyjnego w ochronie zbóż przed chorodifenylowego),
jary
bami powodowanymi przez grzyby.
epoksykonazol – 62,5 g/l (triazole)
epoksykonazol – 125 g/l (triazole),
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym do stosowania
krezoksym metylu – 125 g/l (strobilu- nica jara, jęczmień jary, zapobiegawczego i interwencyjnego w zbożach.
ryny)
jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
tebukonazol – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
mień jary, rzepak ozimy zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku ozimego.
difenokonazol – 250 g/l (triazole),
rzepak ozimy
Środek przeznaczony do regulacji wzrostu roślin
paklobutrazol – 125 g/l (triazole)
rzepaku ozimego w terminie jesiennym w celu
poprawy pokroju roślin i zwiększenia zdolności
do przezimowania oraz w okresie wiosennym
w celu skrócenia i wzmocnienia pędów roślin
rzepaku ozimego (zapobieganie wyleganiu)
oraz do jednoczesnej ochrony przed chorobami
powodowanymi przez grzyby w obu terminach.
tiofanat metylowy – 500 g/l
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu układowym do stosowania
(benzimidazole)
pszenżyto ozime i jare, zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszżyto, jęczmień ozimy
czającego w ochronie roślin przed chorobami
i jary, rzepak ozimy i jary, powodowanymi przez grzyby.
burak cukrowy
boskalid – 233 g /l (anilidy), epoksykopszenica ozima,
Środek o działaniu układowym do stosowania
nazol – 67 g /l (triazole)
jęczmień jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
protiokonazol – 125 g/l (triazole),
rzepak ozimy, rzepak
Środek o działaniu układowym do stosowania
tebukonazol – 125 g/l (triazole)
jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepaku przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
propikonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu systemicznym do stosowania
jęczmień ozimy i jary
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zboż przed chorobami grzybowymi.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
19
Trion 250 EW
Treoris 350 SC
Triosiar-Pro 345 SC
Troja 250 EW
*31.10.2016 r.
Troja 250 EW
Twist 50 WG
Tyberius 250 EW
*30.09.2016 r.
Tyberius 250 EW
Unicorn
Unix 75 WG
Valbon 72 WG
Valis 66 M WG
Vangard 75 WG
Vareon 520 EC
Variano Xpro 190 EC
Ventur 300 SC
Venturo 500 SC
2
pentiopirad – 100 g/l (karboksyamidy),
chlorotalonil – 250 g/l (ftalany)
3
4
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu kontaktowym, wgłębnym
i lokalnie systemicznym do stosowania
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego
lub
interwencyjnego
jary
(we wczesnym stadium rozwoju choroby)
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
tebukonazol – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
mień jary, rzepak ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
burak cukrowy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku ozimego.
pentiopirad – 100 g/l (karboksyamidy), pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym, wgłębchlorotalonil – 250 g/l (ftalany)
żyto ozime, jęczmień
nym i lokalnie układowym do stosowania
jary
zapobiegawczego lub interwencyjnego (we
wczesnym stadium rozwoju choroby).
miedź – 14,84%
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami powodowanymi przez
grzyby i bakterie.
tebukonazol – 250 g/l
pszenica ozima, psze- Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
nica jara, jęczmień jary, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
rzepak ozimy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby. Środek wykazuje dodatkowo korzystny
wpływ na rozwój roślin rzepaku.
tebukonazol – 250 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
mień ozimy, jęczmień zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jary, pszenica jara,
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
rzepak ozimy
cymoksanil – 25% (iminoacetylomoczziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
niki), famoksat – 25%
do stosowania zapobiegawczego lub interwen(oksazolidyny)
cyjnego w zwalczaniu zarazy ziemniaka (w tym
ograniczaniu zarodników pływkowych powodujących infekcje na młodych bulwach), alternariozy
ziemniaka oraz chorób powodowanych przez
grzyby.
tebukonazol – 250 g/l
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
mień jary, rzepak ozimy, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
burak cukrowy, burak roślin przed chorobami powodowanymi przez
pastewny
grzyby.
tebukonazol – 250 g/l
pszenica ozima,
Środek o działaniu układowym do stosowania
(triazole)
jęczmień jary, jęczmień zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
ozimy, rzepak ozimy
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
proquinazid – 200 g/l
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu kontaktowym do stosowania
(chinazoliny)
żyto ozime, pszenica
zapobiegawczego lub interwencyjnego w
jara, jęczmień jary
zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
cyprodynil – 75%
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
(anilinopirimidyny)
mień ozimy
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
mankozeb – 70% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym
bentiowalikarb
do stosowania zapobiegawczego i interwen– 1,75% (karbaminiany)
cyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą.
mankozeb – 60% (ditiokarbaminiany),
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowalifenalat – 6% (acyloamidy)
wym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed zarazą ziemniaka.
cyprodynil – 750 g/kg
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu wgłębnym do stosowania
(anilinopirimidyny)
mień ozimy
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż ozimych przed chorobami powodowanymi
przez grzyby.
prochloraz – 320 g/l (imidazole),
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu powierzchniowym i układowym
tebukonazol – 160 g/l (triazole),
żyto ozime, żyto ozime, do stosowania zapobiegawczego i interwenproquinazid – 40 g/l (chinazoliny)
jęczmień jary
cyjnego w ochronie zbóż przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
protiokonazol – 100 g/l (triazole)
pszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu powierzchniowym i ukłafluoksastrobina – 50 g/l (strobiluryny),
mień ozimy, jęczmień dowym do stosowania zapobiegawczego,
biksafen – 40 g/l (karboksyamidy)
jary, żyto ozime
interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
boskalid – 233 g/l (anilidy), epoksykopszenica ozima, jęcz- Środek o działaniu układowym do stosonazol – 67 g/l (triazole)
mień jary
wania zapobiegawczego i interwencyjnego
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
grzyby.
tebukonazol – 500 g/l (triazole)
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto ozime, żyto ozime, zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz
jęczmień jary
wyniszczającego, przeznaczony do ochrony
przed chorobami.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016
CHOROBY/Wykaz fungicydów
1
Travis 350 SC
CHOROBY/Wykaz fungicydów
20
1
Vertisan 200 EC
2
pentiopyrad – 200 g/l (karboksyamidy)
3
pszenica ozima, jęczmień jary
Video 695 WP
mankozeb – 65% (ditiokarbaminiany),
cymoksanil – 4,5% (iminoacetylomoczniki)
ziemniak
Vima-Mandikonazol
mandipropamid – 250 g/l (amidy),
difenokonazol – 250 g/l (triazole)
Vima-Proquinazid
proquinazid – 200 g/l (chinazoliny)
Vista 228 SE
Vondozeb 75 WG
Weto 250 EC
Winby
prochloraz – 174 g/l (imidazole),
fluchinkonazol – 54 g/l (triazole)
mankozeb – 75%
(ditiokarbaminiany)
propikonazol – 250 g/l
(triazole)
fluazynam – 500 g/l (aniliny)
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l (imidazole),
tebukonazol – 160 g/l (triazole),
proquinazid – 40 g/l (chinazoliny)
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l (benzimidazole), tetrakonazol – 70 g/l (triazole)
Yo-Yo
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)
Zafir 400 EW
Zaftra SC
prochloraz – 267 g/l (imidazole),
tebukonazol – 133 g/l (triazole)
azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)
Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym,
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka w gruncie przed
zarazą ziemniaka.
ziemniak
Środek o działaniu wgłębnym, powierzchniowym
i
układowym,
do
stosowania
głównie
zapobiegawczego, a także interwencyjnego
w ochronie przed alternariozą ziemniaka
powodowaną przez grzyby z rodzaju Alternaria
alternata i Alternaria solani oraz zarazą
ziemniaka powodowaną przez Phytophtora
infestans.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego
lub
interwencyjnego
żyto ozime, pszenica
w zwalczaniu chorób powodowanych przez
jara, jęczmień jary
grzyby.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu wgłębnym i układowym do
pszenżyto ozime, jęcz- stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
mień ozimy, żyto
w ochronie zbóż przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym do
stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto ozime, jęczmień
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jary
zbóż.
ziemniak
Środek o działaniu powierzchniowym, do stosowania
zapobiegawczego
w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
pszenica ozima, pszen- Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto ozime, żyto ozime, zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
jęczmień jary
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima i jara, Środek o działaniu układowym do stosowania
żyto, jęczmień ozimy
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
i jary, burak cukrowy,
roślin przed chorobami powodowanymi przez
rzepak ozimy
grzyby.
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,
jęczmień ozimy
pszenica ozima,
jęczmień jary, rzepak
ozimy
Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych.
Środki o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
pszenica ozima, pszeni- Środek o działaniu wgłębnym i układowym, do
ca jara, jęczmień ozimy, stosowania głównie zapobiegawczego w zwaljęczmień jary
czaniu chorób powodowanych przez grzyby.
Zamir 400 EW
prochloraz – 267 g/l (imidazole),
tebukonazol – 133 g/l (triazole)
pszenica ozima,
jęczmień jary, rzepak
ozimy
Zampro 56 WG
ametoktradyna – 8% (pochodne
pirymidynoamin), mankozeb – 48%
(ditiokarbaminiany)
tebukonazol – 166 g/l (triazole),
biksafen – 50 g/l (karboksyamidy)
ziemniak
Zantara 216 EC
Zenit 575 EC
fenpropidyna – 450 g/l (morfoliny),
propikonazol – 125 g/l (triazole)
Zignal 500 SC
fluazynam – 500 g/l (aniliny)
4
Środek o działaniu powierzchniowym, wgłębnym
i lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
pszenica ozima,
pszenżyto ozime, żyto,
jęczmień jary
pszenica ozima i jara,
pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, żyto
ozime
ziemniak
Środki o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
roślin przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka
przeciwko zarazie i alternariozie.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż.
Środek o działaniu układowym do stosowania
zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wynisz-czającego w ochronie zbóż przed chorobami
powodowanymi przez grzyby.
Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Program Ochrony Roślin Rolniczych | 2016

Podobne dokumenty