Oferta pracy: 3144287/ FIN/ 2017

Transkrypt

Oferta pracy: 3144287/ FIN/ 2017
Oferta pracy:
3144287/ FIN/ 2017
Miejsce pracy (miasto):
Departament/ Oddział:
Biuro:
Warszawa
Departament Ryzyka Finansowego
Risk Controlling
Stanowisko:
Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Płynności
Zakres obowiązków:

sporządzanie raportów i analiz z zakresu ryzyka płynności na potrzeby nadzorcze, zarządcze oraz
Grupy DB AG, opracowywanie, rozwijanie metod identyfikacji i weryfikacji, pomiaru, monitorowania,
kontroli i prognozowania ryzyka płynności,



rozwijanie narzędzi analitycznych i źródeł danych na potrzeby modelowania ryzyka płynności,
udział w pracach projektowych w ramach zadań Zespołu,
udział we wdrażaniu nowych narzędzi raportowych służących do pomiaru ryzyka.
Jesteś idealnym kandydatem, jeśli posiadasz:

minimum 2 lata doświadczenia w strukturach Deutsche Bank – idealnie w obszarze zarządzania
ryzykiem,

wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: matematyka, fizyka, informatyka, finanse i
bankowość, ekonomia) lub jesteś studentem ostatniego roku studiów,





umiejętność samodzielnego przeprowadzania analiz finansowych i formułowania wniosków,
znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
umiejętność programowania VBA w Excel,
bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
znajomość w zakresie SQL, 4gl, SAS.
Cechy osobowości i umiejętności:


umiejętność pracy w zespole, innowacyjność oraz samodzielność,

przywiązanie do szczegółów oraz sumienność.
umiejętność nawiązywania relacji z klientem wewnętrznym, w tym klientami z innych lokalizacji Grupy
DB AG,
W zamian proponujemy Ci:





zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego w ramach struktur Banku,
przyjazną atmosferę pracy, na której budowanie będziesz mieć realny wpływ,
atrakcyjny system wynagrodzenia adekwatny do poziomu realizacji zadań
prywatną opiekę medyczną, możliwość partycypacji w pakiecie innych benefitów.
Aby zgłosić się do procesu rekrutacji wejdź na HR Connect (na globalnej stronie DB) i wybierz Employee Career Portal
znajdujący się w zakładce My Tools. Następnie wyszukaj ofertę pracy, na którą chcesz zaaplikować.
Termin nadsyłania ofert: 3 marca 2017.
Zapewniamy, że Państwa oferta traktowana będzie poufnie.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie
zwracamy.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07416. www.deutschebank.pl
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska
S.A. (zgodnie z Ustawą z dn. 29/08/1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1182 i 1662). Oświadczam, że
zostałem poinformowany/ poinformowana, że administratorem moich danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, al. Armii Ludowej 26. Dane osobowe są zbierane dla celów rekrutacyjnych. Jednocześnie zostałem poinformowany, że
obowiązek podania następujących danych: imię, data urodzenia i miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia wynika z art.22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, natomiast podanie pozostałych danych jest dobrowolne oraz mam prawo
dostępu do treści swoich danych osobowym oraz ich poprawiania na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29/08/1997 r. o ochronie
danych osobowych.”
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07416. www.deutschebank.pl