Pełnomocnictwo dla banku

Transkrypt

Pełnomocnictwo dla banku
....................................................................................
Data i miejsce złożenia Pełnomocnictwa
....................................................................................................
(Imię i nazwisko Klienta)
.....................................................................................................
(Adres zamieszkania)
......................................................................................................
(Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)
Pełnomocnictwo dla banku w celu realizacji czynności przeniesienia
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
Na podstawie art. 98 ust. 1 kc oraz art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665) udzielam Bankowi Deutsche Bank Polska S.A. pełnomocnictwa
do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych
z realizacją procesu przeniesienia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego
w Banku ...............................................do Banku Deutsche Bank Polska S.A., i/lub usług płatniczych
powiązanych z tym rachunkiem na polskim rynku bankowym.
Informacje niezbędne do dokonania ww. czynności zawiera formularz, stanowiący załącznik
do niniejszego pełnomocnictwa.
.............................................................
Podpis Klienta zgodny z wzorem podpisu
obowiązującym w banku, z którego
przenoszony jest rachunek
...........................................................................
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
WZ/2010/08/17
Podpis pracownika Banku potwierdzający złożenie
podpisu przez Klienta w jego obecności wraz z datą
i pieczątką

Podobne dokumenty