Przedmiar - Branża Budowlana II

Transkrypt

Przedmiar - Branża Budowlana II
Wykop i nowe drzwi dla wiatrolapu ZSOiP
Lp.
Podst
1 KNR 4-01
0212-02
2 KNR 4-01
0212-02
3 KNR 2-01
0310-02
4 KNR 4-01
0336-04
5 KNR 4-01
0317-05
6 KNR 4-01
0349-02
7 KNR 4-01
0708-03
8 KNR 0-19
1024-08
9 KNR 4-01
0354-04
10 KNR 4-01
0336-04
11 KNR 4-01
0317-05
12 KNR 4-01
0349-04
13 KNR 4-01
0708-03
14 KNR 0-19
1024-08
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.po- m3
nad 15 cm. Dotyczy opaski betonowej wokół budynku
3.40*0.60*0.18
m3
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.po- m3
nad 15 cm. Dotyczy betonowej studzienki przy oknie piwnicznym
(0.90+0.90+0.90)*0.85*0.12+0.90*0.90*0.12
m3
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III). Wykop pod
projektowany wiatrołap.
5.00*5.20*2.00
m3
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie m
cementowo-wapiennej dla osadzenia belek ceowych NP 160
2*3.40
m
Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułoŜenie belek
stalowych Ceownik NP 160
2*3.40
m
0.367
RAZEM
0.367
0.373
RAZEM
0.373
52.000
RAZEM
52.000
6.800
RAZEM
6.800
6.800
RAZEM
6.800
1.716
RAZEM
1.716
12.400
RAZEM
12.400
3.990
RAZEM
3.990
1.000
RAZEM
1.000
3.200
RAZEM
3.200
3.200
RAZEM
3.200
0.414
RAZEM
0.414
11.800
RAZEM
11.800
2.990
RAZEM
2.990
m
m
MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2
Oszklenie 2 - szybowe szkłem antywłamaniowym P-4. Współczynnik
K= 1,10
Ramiaki aluminiowe brązowe
1.90*2.10
m2
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2. Drzwi wejścio- szt.
we od str. restauracji.
1
szt.
Powiększenie drzwi wejściowych w starym budynku od strony restaura- m
cji.
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej dla belek stalowych CEOWYCH
1.60*2
m
Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułoŜenie belek
stalowych Ceownik NP 160
1.60*2
m
Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej.
Drzwi od strony restauracji
(1.30*2.30-1.00*1.90)*0.38
m3
Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 40 cm
Dotyczy drzwi j.w. od str. restauracji.
(2*2.30+1.30)*2
m
m
m3
m
MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie. m2
Drzwi aluminiowe 2-dzielne asymetryczne w kolorze brązu od strony restauracji. Szklone podwójnymi szybami antywłamaniowymi. Współczynnik przenikania ciepła k = 1,10
Skrzydło wyposaŜyć w 2 oddzielne zamki patentowe z atestem dla firm
ubezpieczeniowych
Uwaga! Zamek drzwiowy bez klamek działający na zasadzie ZATRZASKU.
1.30*2.30
m2
-1-
Razem
m
Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa- m3
piennej
1.90*2.10*0.43
m3
Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer.do 40 cm Na wykutym otworze dla drzwi alumin.
2.10+2.10+1.90+2*2.20+1.90
Poszcz
Wykop i nowe drzwi dla wiatrolapu ZSOiP
Lp.
Podst
15 KNR 0-19
0931-06
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Drzwi do piwnicy nowego budynku szkoły.
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
oszklone na budowie. Ramiaki w kolorze brązowym.
Szyby podwójne , antywłamaniowe, współczynnik przzenikania ciepła
K = 1,10
zamontować 2 zamki patentowe z atesten uznawanym przez firmy
ubezpieczeniowe.
1.30*2.30
-2-
j.m.
m2
m2
Poszcz
2.990
RAZEM
Razem
2.990