Kosztorys - Demontaż luksferów i montaż okien PCV upr

Transkrypt

Kosztorys - Demontaż luksferów i montaż okien PCV upr
Lp.
Kod
Opis
1
15 45400000-1
CPV
Roboty w ykończeniow e w zakresie obiektów budow lanych
1.1
1 45421125-6
CPV
Instalow anie okien z tw orzyw sztucznych. Demontaż
luksferów i montaż okien z PCV.
1.1.1
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniow ych,
KNR 4-01 0535okapów , kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
08
do użytku- podokienniki zew .
m2
0,372
1.1.2
Ścianki działow e z luksferów ,o w ymiarach 20x20x5 cmKNR 2-02 0121demontaż. Przyjmuję 30 % montażu.
0500
Krotność=0,3
m2
27,776
1.1.3
Montaż okien rozw ieranych i uchylno-rozw ieranych
KNR 0-19 1023dw udzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow . ponad
11
2.5 m2
m2
27,776
1.1.4
NNRNKB 2-02U
0541-0200
m2
0,868
1.1.5
Dw ukrotne malow anie farbami emulsyjnymi elew acji - tynki
KNR 4-01 1204gładkie. Przyjmuję średnio 1,5 m2 na jedno okno malow ania
03
elew acji po montażu.
m2
1,500
1.1.6
Dw ukrotne malow anie farbami emulsyjnymi starych tynków
KNR 4-01 1204w ew nętrznych ścian. Przyjmuję średnio 2,5 m2 na jedno
02
okno malow ania ścian w ew . po montażu.
m2
10,000
1.1.7
Wyw iezienie gruzu spryzmow anego samochodami
KNR 4-01 0108samow yładow czymi na odległość 30 km- zdemontow ane
11 0108-12
okna i drzw i balkonow e.
m3
2,083
PRO version
Jm
Obróbki blacharskie z blachy pow lekanej o szerokości w
rozw inięciu ponad 25 cm (Orgbud W-w a)- podokienniki.
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
Ilość robót
Cena jedn. roboty
[zł]
Wartość [zł]
Wartość kosztorysu:
0,00zł
Wartość końcow a kosztorysu:
0,00zł
pdfcrowd.com

Podobne dokumenty