Recenzja prof. Prokopskiego

Transkrypt

Recenzja prof. Prokopskiego
Prof.dr hab.inl. Grzegorzprokopski
Politech
nikaRzeszowJka
Rzesz6w,
dnia20 maja2012r.
OPINIA
o dorobku
laqkgryyf, dydaktycznymi organizacyjnym
dr hab.ini. MichalaAntonieloGlinicki"go""','-'
w zwiqzkuz postgpowaniem
o nadanietytuNu
profesora
nauktechnicznych
1. Podstawaformalnaopracowania
Do opracowania
opinii recenzentwykorzystal
materialyprzeslanewraz ze zleceniem,
zawierajqce
dokumenty
wnioskuorazwizniejizepracet<anoybata
*ynranei listyosiqgniq6,
2, Podstawowedaneo kandydacie
Dr hab' inz. MichalGlinickiurodzilsig 18 wrzeSnia1g5g
roku w BiaNymstoku.
Dyplom
magistrainzynierauzyskalw roku 1984 po studiachna
WydzialeIn2ynieriiLqdowejw
Politechnice
warszawskiej.
Nastqpnie
w latach1g84-19gg
odbylstudiadoktoranckie
w lppT
PANw Warszawie.
: technicznych
w zaknesie
budownictwa
uzyskal
rozprawv
pt "Mechanizmy
kruchosci,,*r[Ji'iJ##i,:**.ff:;i3wi?n'i
T,1'-f#:
szklanymi".
Bezposrednio
po studiachdoktoranckich
zostalzatrudniony
w Instytuciepodstawowych
ProblemowTechnikiPAN w warszawie,gdzie pracowalkolejno,jako
starszyasystent,
adiunkt,d999nti profesornadzwyczalny.
od roku 2001 do.chwili obecnejjesi zatrudniony
takze w InstytucieBadawczymDr6g i
Most6w,jako redaktorna stanowiikukolejnodocentai profesora
naorwvcra.inego,
na Tz
etatu, a w latach 1998 do 2oo2 byt zitrudnionyw Przedsigbiorstwie
Hydrobudowa-1
jakospecjalista
Warszawa,
ds. akredytacji,
takzena rA etatu.
3. Dorobeknaukowyoraz pracena rzeczgospodarki
Przedhabilitacjq
dorobekpublikacyjny
Kandydata
skladasig 36 oryginalnych
publikacji,
z ktorych7 ukazalosiq w recenzowanych
czasopismach
miqdzynarodowych,4
w
recenzowanych
czasopismach
krajowych.
Pracete opublikowane
zostaly-wczasopismach:
Journalof Materials
Science,ACI Materials
Journal,Cementand Concretecomposites,
ArchiwumInzynieriiLqdowej,In2ynieria
i Budownictwo,
Materialyl3udowlane.
opr6cztych
artykul6w
opublikowaN
2 monografie
wydane,jako pracelppr F,ANw warszaw
ie oraz23
wydanew ksiqgachkonferencji
rozdzialy
, iako
w ksiqzkach
zbiorowychorazraporty,
Kandydatzrealizowal
w tym okresieritranasciepracbadawtzych
ikonstrukcyjnych
o
charakterze
eksperymentalnym,
wdro2onych
do praktyki,
Przedmiotem
badahdo uzyskaniastopnianaukowego
doktorahabilitowanego
byly
prace dotyczqcewptywu kompozycji
material6wz matrycqcementowq,w tym gt6wnie
zbrojeniawl6knistego
r6znegoroozaluna ich wlasciwo$ci
analizowane
z punktuwidzenia
in2ynierii
materialowej,
tj. przyuwzglqdnieniu
struktury.
Autorzajmowalsig w nich takimipoostawowymi
kwestiami,
jak wplywemksztaftuwl6kien
stalowych na wlasciwosci beton6w oraz
analizq efektywnoscizbrojenia wl6knami
pochodzqcymi
z odpad6wprzemysrowych
(1u2* pr.ry dypromowej),
a nastgpnie
w ramach
realizacjirozptawy doktorskiej,wplywem prqdkosci
obciq.zeniana wytrzymalos6i
odksztalcalno6d
kompozytowcementowych,
w tych badaniachzwr6ciluwagq na wplyw
porowatoscikompozyt6wcementowych
na zmiany wytrzymaNosci
na rozciqganieoraz
odporno66
na zniszczenie
przywzroscieprgdkosciobciqzlnia.
Dorobeknaukowyz okresupo zatwierdzeniu
stopniadoktorahabilitowanego
sklada
sig z 78 publikacjinaukowych,z ktorych27
to artykutynaukowew czasopismach
recenzowanych,
krajowych
i zagranicznych,
w tym 12w ciasopismach
miqdzynarodowych
w
jqzykuangielskim
z impactfactorem.
czasopismach
naukowych,
a
l$t*ylJ"Xt#Hfj1T,""Y:::lj:*::i'g:lry1.y9=,.sriej
M;t;iliJ
,;ti,:i1"il?,"J.lHJlilj{3
:ll'K,.,;:_:,":*.il*ll?,,:_:::
9:ftS,.l_,__ti,er
nr,t",r,i,'
c##i#o..,JllEi#nH::?:f
-n
.6iffi
3ii*1':;,T;:;f"lX.l:,i:l:J:^1.1^r_{tqtqJournal
of ThermalAnalysis
p
t
r
o
i
y
s
rr
gl
c
a
d;;
;
;;
Drogi i Mosty, CementW
9:l: :' :llu:
-_BI9ji' l.
Beton,
Budownictwo-Technologie-Rrchitet<tJra,
p;66,i
Budowlany.
Pan dr hab. in2. Mich Glinicki.wykazuje bardzo
duzagaktywno66w zakresie
uczestnictwa
w konferencjachr .rkowychkrajowychi zagranicznych.'W
swojejG;d;;
zawodowej
wygNosiN
50 referat6w
i
23
na
roirtbren.irrn
krajowych.Referaty te
l,lo1l.j.Ti19!
lieozynarodowych
sre rez druKiem
w
ksiq2kach
zbiorowych
i zbioiach
konferencyjnych.
W okresietym uczestni
s:Ig_sI projekt6w Badawcz
ych:
l?g :, yprogram
(2),KBN(1),NATO(1), c.rgwth
-!"-?t_i=^
"):.
l4l,,rigw
nOtd
funOuize
1i;,
Strukturatne'iU
!
(1).Zrealizowal
te2,jakokierown Projekt
promotorski
tVlNiSW
w tatach2003_2OOS.
W 2011 roku opu
w_Wydawnictwie
InstytutuBadawczegoDrog i Most6w,
liczqcq286 stron, monografiq
niach i. Jo*v.r",
:'Wily_
mikrostruktury,
! :p I I w,,nawierzch
projektowinie
m rly.?1...?_
rwe,diagnostyka,"
To wydawnictwospelnia
nia tzw..
tzw. ksiqzki
ksia2l profesorskiej i jest
pewnym
-pefiic"
podsumowaniem
wynikow prac
jednoczesnie
moz'e
;i;
pomocniczq
_
w ksztaNceniu
studen :^?:1.:tj^,1:j:i1--a
na specjalno6ci
drogownictwo,
Nale2ypodkre6li6,
2e
ydat od 2001 rokujest czNonkiem
RadyNaukowejlppT
PANw Warszawie,
a od roku201 takzeRadyNaukowej
IRDiMw Warszawie.
4. Dorobekdydaktycznyi
nie kadry
Na dorobekdydaktyczny
przewodach
doktorskich,
promo
naukowanad 1 uczestnikiem
studi
Opr6cztegoPandr hab.inz.Mi
ndydatasklada sig promotorstwow 2 zakonczonych
.y:,-.i
u._d
oktorskies
o orazopieka
-_?ty?fr
^grT^ryod
pANw Warszawie.
doktorskich
w"g:
IPPT
A. Glinickiprowadzil
wykradydra
inZynierow
i student6w
podyptomowyr
y.lr.r\gi" szkoteri
oraz seminariow
odbywajqcych
sig
cyklicznie
w fppi
PAN,Wykonal
recenzje
2 rozpia doktorskich
oraz perniirorg-ricenzenta
w 1 przewodzie
habilitacyjnym.
Opublikowal
rowniez11 praco
rakterze
edukacyjnym.
5. Dzialafno66
organizacyjnai wdro2eniowa
Dr hab' inz' MichalA' Glinic.ki bogate.
osiqgnigci
a w dzialdnosci
.ma.
organizacyjnej.
i cztonkiem
komitet6w
*rrl*fih szeres;kJi'r#n.iikrajowych
i
:J#;i.il'i3ll'"'
Pelnil8-miokrotnie(w latachod 1988
do 200g).rolqorganizatoracykricznych
Britte
konferencii
Matrix
compo
cyklu'organizowaf
t
t wsfotprieulglligzacym
io+e1konferencji
tego
roku1'9gg.
w tataciiiooo-ior1
byrczlonkiem
rh.
;ej renomie;Archivesof
wniosk6w
projekt6w
ilS:*#;5'n';,J1ili;
'
Zrealizowal
szeregwdroze6,.O.irr1q.y;,
FX'ii1X-J'?:::;:j'J?
nr.
wkonstrukcjach
i nawierzchniach
drosowych,
fft"iJrii#,Tfililfljnti?yf'uri 5etonow
- okre6lanie
odpornosci
fibrbbetonu
zbrojonego
rozproszonymi
syntetycznymi
metaIowymi, przezna.czo
i
go na nawierzcnniEpoe,i'y-rro*e, wN6knami
n
e
-
[u']?Ji?#iJ}rj?[ff:]
bet-onowvctr
prerabrvkato,ru
[onstrukcyjnych,
ptzeznaczonych
na
- technologie
innowacyjnych
material6w
budowlany
ch zwykorzystaniem
dodatk6wdo betonu
lubcementufluidalnych
popiotow
totnych.
w swoim. dorobku ma ponadto
3 zgloszeniapatentowe ofaz ponad go
'Joswiioczarnolpioi-.ito*vrrr
zrealizowanych
ekspertyzi prac wykonanychna zrecenie
jednostek.gospodarkinarodowej.
od 2002 rokujest redaktorem-naczelnym
kwartalnika
Drogii Mosty,natomiastod
roku2008jest kierownikiem
Pracowni
P6looksztrr.",l*-'rppr pAN w warszawie.
Kandvdatanga2ujesig w dziatatnos6
i;;iti;;ii naukowych
i stowarzyszeh
naukowotechnicznvch
w latach6o zoosdo
chwitigb.;;;Jlr;f ;rr.riil ;i;;it;il rechniczneso
RILEM'od roku 2oo3 do chwili-obecnej
prt-'#Jnri"r sekcji In2ynierii
Material6w
Budowlanych
Klliw PAN' Byt ciNonkiem
ldsporu
ersper-tow
vtiriisterri*,
Infrastruktury
powolanym
przezdyrektora
coorin ds.jakoscinr*i.i=,rnniautostrady,
a w latach2oo3_
2008bytczlonkiem
Komitetu
Techniczne
gonr 274Polskiego
Komitetu
r.roir*ri=".yjnego,
otrzymal
szeregnagr6di wyrozni;ri:
w latachiool1i.2009
wyroznienie
dyrekcji
tppr
PANw warszawie
za-osiqgniqcia',naukowe,
w
ror,
z-008,
Medal
za
dlugoletniq
sluzbg
od
Prezydenta
Rt,
i6oi wyr6znienie
Ministia-auoownic
twa
iruyroznionq
Y
,rotu
za
prace
doktorskq,
kt6rejby-rpromotorem,
r
nagroogim, Jasir4skielo
za rczprawQ
habilitacyjnq
l_folriqQo
odWydziatu
NaukTechnicznych
pAN.
6. Podsumowanie
iwniosekkoricowy
Napodstawie
ocenydziararno6cl!?ukgy"j,
dydaktycznej,.organizacyjnej
i zawodowej
dr hab.inz.Michara
Grinickiego,
ze-y_gl?g9rrry
doi;biu
po
uzyskaniu
!*ls.ieoni"niefi
habilitowanegol
stwierdzam,
ze borobek-ten
jest
znaczqcyw
kazdym
ztych
:fT#il*:-tora
charakterystyka
dorobkunaukoqego
wskazuje
na ukierunkowane
i konsekwentne
dziaNania
naukowo-badawcze.
w okresiJpo ,.yrirniu stopniadoktorahabilitowanego
kandydatbardzowzmocnilswoje oziararila
nr'-ivr'-polr.
"czgsto spektrumpodejmowanych
problem6w
i realizowanych
baciaf bylo riur&i",
nowatorskie
i realizowane
skutecznie
dlaosiagnigciazamietton"g,o
.elu..Jegoosiqgnigcia
sqznaczqce,
a ichefektem
bvlaorvsinalna
i t'i6r9iqa"';i;i;"s6 i,Jotrr<acy;n;
p*6.i kitkunastu
*
prai
zamieszczonych
w liczqcych
sigw Swiecie
publikatoiach.
Podilmowlniem
tegookresujestopublikowana
w
roku2011m.onografia,
bgdqcawa2nqpozycjq
porsce,
pismienniczqw
'*;Jtt
Dorobekdydaktyczny
i ksztatcenie
pt;L?-r<anoyoata
takzezastuguje
podkreslenie'
na
wypromowanie
2 doktor6w
orazpromotorstwo
i
opieka
nrrr,o*,
nad
dalszymi
dwoma,
swiadczq
o dobrelwsp6rpracy
z mrooym
pokoreniem
naukowc6w,
w dzialalnoSci
wykazalsiq zdolnosciamido kierowania
.organizacyinei.kandydat
fehi tei'iJzne
ffiifi'ilr:,1*ffi*ri,
rtinr<c;e
6iga,iizacyjne
w strukturze
rppr pANi
Duzy dorobek zawodowy i opracowafi
uzytkowych kandydata swiadczy
o
i woiazLnia
wvnik6*
*v.orullopoziomu
naobszar
'X?fi'S*?i.l.przenoszenia
zastosowa.
ji kandydataw Srodowisku,
naukowymi zawodowymjest
-iw pAN, Komitetach
recnniciny.iinrlrril' i pKN oraz
iMosty.
orsanizacvjneso
drhabinzilrii'i5,
tytulunaukoweg
o profeso
ra nr rri i".r,.'n,llilir,3i",?fi.,"oij,lT"ffn;;,0,3ilr:-lf;ff,n""
i.rny.n j-e"J
*'p.i'ir=r sadniony.
4