Zarz4dzenie Nr l0l20l5 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu

Transkrypt

Zarz4dzenie Nr l0l20l5 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu
Zarz4dzenieNr l0l20l5
z dnia 12 czerwca2015
Dyrektora
Instytutu Kataliny i FizykochemiiPowierzchniim. JerzegoHabera PAN
w Krakowie
w sprawie:powolaniakomisji rekrutaryjnej
Z dniem12czerwca2015r. powolujgkomisjgrekrutacy'n4w skladzie:
Przewodmcz4cy: dr hab.TomaszBorowski,prof. IKiFP PAN
Czlonkowie:
prof. dr hab.Ewa Broclawik
prof. dr hab.Alicja Drelinkiewicz
dr hab.inz. AnnaMicek-Ilnicka
prof. dr hab.inZ.BogdanSulikowski
prof. IKiFP
dr hab.RenataTokarz-Sobieraj,
dr hab.Maciej Szaleniec
Zgodniez Ustaw4Prawoo szkolnictwieWyzszp z drua27 lipca 2005r. (D2.U.2005
ff 164 poz. 1365 z p62. nnianami), zadaniempowolanejkomisji jest przeprowadzanie
rekrutacjina MigdzynarodoweStudiaDoktoranckieprzy IKiFP PAN oraz podejmowanie
declzji w sprawachprzyjgciana studiadoktoranckie.
*.;,Hm*,,

Podobne dokumenty