11 paydziernika 1922a List No.351. Od - JDC

Transkrypt

11 paydziernika 1922a List No.351. Od - JDC
JOINT DISTRIBUTION
COMMITTEE
WARSAW—POLAND.
11 paydziernika 1922a
L i s t No.351.
Od
:
Wydziaiu Kapielowego, Warszawa.
Do
:
Tread
:
liedyczno-Sanitarnego Komitetu Centralnego
Krakow.
S z p i t a l Krakowski.
Jak wiadofflo z komunikatu Dra Goluba
S z p i t a l Zydowski w Krakowie otrzymai z a s i i k u b e s zwrotnego 2*000 dolar<5w o r a l 2,000 dolardw pozyezk i zwrotnej, spiaoanej ratami w przeoiagtt l a t 3-cb.
W zwiazku z tak wydatna porno oa J.D.C. a l a S z p i t a l a
Krakowskiego pozostaje k o n t r o l a naszego Wydziaiu
xeohnicznego nad stanem i biegiem robot budowlanycb.
Upraszam wieo, aby inz.Lewi odwiedzai S z p i t a l w Krakowie GO tydzieri, pordwnywai postep robdt w zwiazku
z wydatkowanemi sumami i powiadaraiai: nas systematycznie o s t a n i e robot. W raportaob miesiecznyob s z p i t a l
Krakowski winien figurowad jako robota wykonywana pod
nadzorem naszego biura teohniGznego i w sprawozdamu
o skonczeniu s z p i t a l a winny byd uwzgl§dniont dokiadne szczegoiy tego u r z a d z e m a .
Z ootatnioh listdw WP. wnioskujemy,
&e zainawianie rj<zerwoar6w i kotiow dla nieukonczo nyob dotad i a z n i posuwa s i e jeszcze powolnie. Komunikujemy H?. powtSrnie nasze zdanie.'&e zbyt skrupul a t n e z o i e r a n i e o f e r t pociaga zabsoba op6znienie dostawy i rzadko wpiywa ha obnizenie ceny. Badzimy wieo
kupowad te a p a r a t y przy pierwszem zaofiarowaniu o
i l e oczywiscie s t a n i gatunek odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Przypominamy rtfwniez, ze mamy na
s k i a d z i e 5 rezerwoarow do zimnej wody wediug wymiardw podanych przez i n z . P e r l a i zapytujemy czy one
bfda -I'P. odpowiadaiy oraz prosimy o rychJce zawiadomienie nas o tern.
Z powazaniem
Inz. -i.Eber.

Podobne dokumenty