Z Lublind do Genewy

Transkrypt

Z Lublind do Genewy
Z Lublind do Genewy
N
agroda gtowna i dwa wyroznienia. Tyle „zgarnQli" studenci Politechniki Lubelskiej w ogolnopolskim konkursie „Student - wynalazca".
Politechnika SwiQtokrzyska,
organizator konkursu, ogosita wyniki III edycji. Jury przyznato piQC
nagrod gtownych. - Wsrod zwyciQZcow jest Adam Majczak, doktorant
z Politechniki Lubelskiej - informuje Iwona Czajkowska-Deneka,
rzecznik uczelni. Projekt Majczaka
to „Spos6b wodorowego wspomagania spalania w ttokowym silniku
spalinowym". Wspoltworcami wynalazku sg prof. Mirostew Wendeker,
dr inz. Piotr Jaklinski i dr inz. Marcin
Szlachetka.
Nagrodzeni tworcy wezmg udziat
w 41. MiQdzynarodowej V\^tawie
Wynalazkow w Genewie w dniach
10-14 kwietnia 2013 r. Majg
zapewnione finansowanie stoiska
wystawienniczego, jak rowniez
podrozy i pobytu w Genewie.
Z kolei wyroznienie w konkursie
otrzyma* Zbigniew Czyz za projekt
„Wirnik o regulowanym polozeniu
topat roboczych, zwtaszcza do
turbiny wiatrowej". Wspottworcy
wynalazku to prof. Mirostaw
Wendeker i mgr inz. Zdzistew
Kaminski.
Specjalne wyroznienia przyznata
Prezes UrzQdu Patentowego RP.
Wsrod piQCiu wyroznionych osob
znalazta si? Anna Dziubinska, ktora
do konkursu zgtosita osiem
wynalazkow.
Projekty oceniane byly pod wzglQdem: uzytecznosci rozwi^zania dia
spofeczenstwa, mozliwej powszechnosci jego wykorzystaniarwplywu
rozwiqzania na oszczQdnosc energii
oraz na ekosystem. (MB)

Podobne dokumenty