BBM.0050.45.2014 z dnia 21-03-2014 r w sprawie powołania

Transkrypt

BBM.0050.45.2014 z dnia 21-03-2014 r w sprawie powołania
BUn iisTRz
Mii!ra Sulej6wek
woj nlzowiccki.
ZARZADZETITE
rrR 88M.0050.45.2014
BURMISTRZAMTASTASIJLEJOWEK
z dnia 2l marca 2014 r.
w spr.wie powolania Komisji Urbanistyczno-Architektotricznej Miasta Sulej6wek
Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
pzeshzemym (tekstjednolity: z 2012r., poz. 647 ze ?llr.) orcz art. 30
i zagospodarowaniu
ust. 1 ustauy z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdziegminnym (tekstjednolilyi z 2013t.,poz.
594ze zn.) zarz4dzasiQ,co nastQpuje:
Sulej6wek,jako
organ
$ 1.PowotujesiQKomisjQUrbanistyczno-ArchitektonicznqMiasta
doradczyBrmnistrzaMiasta Sulej6wekw sprawachplanowaniai zagospodarowarua
przestzennego,zwanejdalej Komisja
przy ul. Dworcowej55.
$ 2. Siedzib4Komisjijest Urz4dMiastaSulej6wek
g 3. W skladKomisji wchodz4:
1. Prz€wodnicz4cyKomisji - mgr inz. arch. Jolanta Urbanowska - rekomendacja
Okqgowej Izby Urbanist6wz siedzib4w Warszawie(Nr czlonkowskiWA - 290)
2, ZastpcaPnewodnicz4cegoKornisji -mgr inz. arch.Robert Jaworski rekomendacja
OlirqgowejIzby Urbanist6wz siedzibaw Warszawie(Nr czlonkowskiWA - 071)
3. CzlonekKomisji - mgr inz. TeresaGolowicz- czlonekOkqgowej Izby Urbanist6w
z siedzib4Warszawie(Nr czlonkowskiWA - 41I )
$ 4. Organizacjqi tryb dzialaniaKomisji okeSlaregulamin,starowi4cy zalqcznikdo
niniqszegozwz1dzewa.
$ 5. Wykonaniezarz4dzeniapowierzasig Kierownikowi PracowniUrbanistycznejMiasta
Sulej6wek.
$ 6. Zarz4dzeniepodlegapublikacji w Biuletynie Informacji PublicznejMiasta Sulej6wekna
stroniewww.suleiowek.plorazpnez w]'rrieszeniena tablicy ogloszeriw siedzibieUrzgdu
Miastaprzy ul. Dworcowej 55 i wchodziw zycie z dniemogloszenia.
BrTRlfIff Rz
a,*tl#,viwa
Nr BBM.0050.45.2014
Z,ala.czn.ik
dozanadzenia
z dni,a2lmarca2014
r.
KOMISJI
REGULAMIN
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
MIASTA SULEJdWEK
$r
Niniejszy Regulaminokrc*la zasadyorganizacjii tryb dzialania Komisji UrbanistycmoArchitektonicznejMiasta Sulej6web zwanejdalej Komisja
$2
Komisjajest organemdoradozymBurmistrzaMiasta Sulej6wekw spmwaohurbanistyki,planowania
przestrzennego
omz architektury.
i zagospodarowania
$3
1. Do zadaiKomisjinalei,yw szczeg6lnoscr:
I ) opiniowanieprojekt6w studiumuwaruntowarii kierunk6wzagospodarowania
pzestrzennegogminy,
przeshzennego,
2) opiniowanieprojekt6w miejscowychplan6wzagospodarowania
przestrzennych,
3) ocenasporz4&anychanalizzmian1{ zagospodarowaniu
4) opiniowanieopracowai studialno-Fojekowych,
koncepcjiarchitekonicaych,
5) opiniowanie
6) proponowanierozwi4zariw sprawach,o kt6rych mowaw pLl l-5.
2. Komisja rozpahuje problemy zglaszaneprznz Burmistrza Miasta Sulej6wek, a tal:ze fioiL
z wlasnej inicjatywy kierowad uwagi i propozycjedo organ6w gminy w sprawachdotycz4cych
zakrcsujejdzialania.
$4
l. Cz.lonkowieKomisji s4powot ryani i odwol''wani przezBurmistrza.
2. Zmiana skladu osobowego Komisji nastQpujew drodze zatz4dzenia Burmistrza Miasta
Sulej6wek.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zwollwanych przez Burmisfiza Miasta Sulej6web
KierownikaPracowniUrbanistycznejMiasta Sulej6weklub Pzewodnicz4cegoKomisji.
4. Terminy i tematyke posiedzei ustala w porozumieniuz Przewodnicz4cymKomisji Burmistrz
MiastaSulej6weklub Kierownik PracowniUrbanistycanej.
5. Zawiadomieniao terminie,tematycei miejscu posiedzeniaKomisji winny byi dorQczon€
czlonkom Komisji wraz z materialamib€dqcymiprzedmiotemobrad, co najmniej 7 dni przed
dat4posiedzenia.Zawiadomieniamog4byd przesylanepocztqelektroniczn4na wskazaneprzez
czlonk6w Komisji adresy e-mail. Dopuszczasip przesylaniepoczt4 elektroniczn4material6w
stanowiqcychprzedmiotposi€dzenia.
obecnosci.
6. obecninaposiedzeniu
Komisjipodpisuj4list€
7. Komisjamo2eodbywadposiedzeniatylko w obecno3cico najmniej2/3 skladu.
8. Komisja obraduje w siedzibio Urzgdu Miasta Sulej6wek. Urzqd zapewnia obslugQ
i technicznq
Komisji.
administracyjne
pozasiedzib4UrzQdu.
9. Komisjamozedokonatwizji w terenielub obradowad
flt:
10. Do udzialu w posiedzeniachKomisji obowi4zni sq autoPry pEedstawianych opracowaf
urbanistyczryoh,bqdi Fojekt6w dokumont6wrozpatryrtanychna tyoh posiedzeniach,referujqc
tematykeopracowai omz udzielajqcniezbgdnychwyja6niei i dopowiedzi.
stosownie
do potrzeb:
Komisjimog4by6zapraszani
11.Na posiedzenia
i
samorzqdowej,
organizacjispolecmych,
1) przedstawicieleadministracjirz4dowej
2) inwestorzy, jezeli koncepcje planowanych przez nich inwestycji bQda omawiane na
posiedzeniu,
3) przedstawicieleinnych organ6wi inst,4ucji.
12. Uprau,nionymido udziafuw g.losowanius4czlonkowieKomisji powolaniprzezBu.mistrza
13. w przypadkur6wnej liczby glos6wdecydujeglos Przewodniczqcego.
14. PrzewodniczqcyKomisji kieruje jej pracami, a w przt?adku jego nieobecnosci- Zast€pca
Komisji.
Przewodniczqcego
jest w formieopinii.
Komisjiwymzane
15. Stanowisko
Komisji.
16.opini€ podpisujePrzewodniczqcy
17. w przypadku, gdy Komisja na posiedzeniurozpatruje wiQcej niz jedno zagdddienie,opinie
s4 odrgbniedla kazdegozagadnienia.
sporzqdzane
do wydaniaopiniiw ci4gu14dni od dniaposiedzenia.
18.Komisjazobowiq,zanajest
s5
1. Za udzidl w posiedzeniuKomisji przyslugujewynagrcdzenie:
t) Przewodnicz4cyKomisji - 500 z.lbrutto,
Komisji - 400 z'l brutto,
2) zastepcaPr"Ewodnicz4cego
3) CzlonekKomisji 300zl brutto.
2. Podstaw€do wyplaty wynagodzeniastanowilista obecnoici.
w terminie 30 dni od daty odbyciaposiedzenia.
3. wwlata wynagrodzenianastQpuje
4. KodztyfunkcjonowaniaKomisji pokrywanes4 z budzetuMiasta.
$6
mozebyddokonana
w trybiejego
nadania.
ZmianaRegula$inu