Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 12.03.2014r. w sprawie dodatkowych

Transkrypt

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 12.03.2014r. w sprawie dodatkowych
Zarządzenie Nr 5/2014
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
z dnia 12.03.2014r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku
Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu
Pracy w Kolnie w związku z art. 130 Kodeksu Pracy zarządzam:
§1
W roku 2014 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od pracy:
1) 02 maja 2014 r. (piątek)
2) 10 listopada 2014 r. (poniedziałek )
§2
1. Dzień 02 maja 2014 r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę
Święto Narodowe 03 maja 2014 r.
2. Dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę
Święto Wszystkich Świętych 01 listopada 2014 r.
§3
1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom zatrudnionym w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kolnie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie
BIP.
2. Powiadomienie pracodawców i osób bezrobotnych o dniu wolnym odbędzie się poprzez
wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku urzędu ( najpóźniej 10 dni
przed dniem wolnym), na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej(BIP), najpóźniej
10 dni przed dniem wolnym.
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi zatrudnionemu na
stanowisku ds. Kadr
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Kolnie
Wacław Sójko