Ramowy program praktyk studentów socjologii SWPS

Transkrypt

Ramowy program praktyk studentów socjologii SWPS
Ramowy program praktyk studentów politologii SWPS
w publicznych instytucjach administracyjnych, politycznych, samorządowych,
medialnych, w fundacjach, organizacjach pozarządowych (NGO), instytucjach
badających opinie publiczną i rynek, projektach badawczych i itp.
Celem praktyk studenckich jest poznawanie potencjalnych sfer przyszłej działalności
zawodowej studentów, dlatego studenci zaangażowani w te praktyki powinni dowiedzieć
się jak najwięcej o instytucji, w której odbywają praktyki.
1. Ogólny społeczny kontekst funkcjonowania instytucji
cele instytucji i główne sposoby ich realizacji
główni indywidualni albo instytucjonalni „klienci” instytucji, ich społeczna
charakterystyka i oczekiwania wobec instytucji
rozporządzalne środki i źródła ich pozyskiwania
miejsce instytucji w szerszej strukturze organizacyjnej (państwa, regionu, miasta,
resortu, branży itp.)
2. Struktura i zasoby instytucji
historia i tradycja instytucji
struktura organizacyjna, opis głównych stanowisk pracy (zakres zadań na typowych
stanowiskach)
zasoby organizacyjne, sposób koordynowania
identyfikacja podstawowych założeń kultury organizacyjnej
główne sposoby podejmowania decyzji, kolektywność decyzji
3. Zasoby ludzkie (kadry)
strategia personalna, rekrutacja i selekcja kadr
oceny pracowników i reguły awansu
szkolenie i rozwój pracowników
prawa pracownicze i dyscyplina
kwalifikacje personelu; ocena przygotowania merytorycznego, postaw
pracowniczych, stosunku do „klientów”
4. Relacje instytucji z otoczeniem
5. Działanie instytucji, efekty działań, sukcesy i porażki
opis, możliwie szczegółowy, konkretnego zadania wykonywanego przez instytucję
pokazanie zewnętrznych (społecznych, ekonomicznych, politycznych) uwarunkowań
tego działania (zadania)
pokazanie obszarów kontrolowanych przez instytucję i obszarów niekontrolowanych
(sfera niepewności)
stopień realizacji zadania i jego ocena; identyfikacja głównych czynników
przesądzających o sukcesie lub porażce wykonywanego działania
Dziennik Praktyk
Dziennik praktyk obejmuje wszystkie wymienione wyżej punkty, przy czym
niektóre z nich, w zależności od tego, w jakiej komórce organizacyjnej student odbywał
praktykę i jakie zadania mu przydzielono, mogą być opisane ogólnie. W Dzienniku
powinna także znaleźć się część szczegółowa, rozwijająca i opisująca poprzez odwołanie
się do konkretów, jeden z w/w punktów. Preferencja dla punktu 5, czyli opisania
wybranego zadania realizowanego przez instytucję w czasie pobytu studenta na praktyce.
Opiekun merytoryczny: dr Anna Horolets
1