Polityka BHP ArcelorMittal Warszawa - Arcelormittal

Transkrypt

Polityka BHP ArcelorMittal Warszawa - Arcelormittal
POLITYKA BHP
DEKLARACJA
WARTOŚCI
Priorytetem Spółki ArcelorMittal
Warszawa jest wytwarzanie
i sprzedaż wyrobów hutniczych,
o jakości spełniającej wymagania klientów, w warunkach
bezpiecznych dla pracowników
i w poszanowaniu środowiska.
Przestrzegamy przepisów prawa
i innych wymagań, dbamy
o pracowników, partnerów
zewnętrznych oraz otoczenie,
stosując właściwą komunikację
i efektywną profilaktykę.
Doskonalimy procesy i działania
na wszystkich szczeblach
zarządzania.
Priorytety realizujemy w zgodzie
z polityką bezpieczeństawa,
zapewniając niezbędne środki
do wykonania postawionych
zadań.
Warszawa 2008. 09. 15
Przedstawione poniżej zadania adresowane są do
pracowników na wszystkich poziomach struktury
organizacyjnej, a ich realizacja jest monitorowana
przez zarząd spółki.
1. Doskonalenie działań i procesów dla
polepszenia bezpieczeństwa pracy.
2. Ograniczenie ryzyka i stosowanie najlepszej
dostępnej wiedzy technicznej i organizacyjnej,
by:
• zapobiegać wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym oraz
identyfikować zagrożenia;
• zagwarantować bezpieczeństwo
osobom trzecim;
• korzystać ze środowiska w sposób
harmonijny i zrównoważony – zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska;
• budować kulturę organizacyjną, wspierającą BHP.
3. Zapewnienie warunków systematycznego
pogłębiania wiedzy pracowników na temat
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
wykraczającym poza obowiązkowe szkolenia.
4. Angażowanie pracowników w działania
polepszające bezpieczeństwo pracy.
Promowanie takich działań.
5. Ustalanie mierzalnych celów oraz monitorowanie postępów poprzez regularne audyty
i raportowanie.
6. Prowadzenie otwartego dialogu ze społecznością lokalną na temat podejmowanych
działań gospodarczych, bezpieczeństwa oraz
stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.
Henryk Hulin
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty