Wzór Rejestr ryzyk zidentyfikowanych przez

Transkrypt

Wzór Rejestr ryzyk zidentyfikowanych przez
Załącznik nr 4
Wzór
Rejestr ryzyk zidentyfikowanych przez ………………..… dotyczących planu działalności Komendanta Głównego Straży Granicznej na …. r.
(nazwa komórki organizacyjnej KGSG)
Zdarzenie
Cel
Zadanie
(należy wskazać wszystkie
zidentyfikowane zdarzenia)
1
2
3
Informacja o zmaterializowaniu się ryzyka i podjętych
działaniach 1
4
Rejestr ryzyka stanowi podstawę zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej i musi być dokumentem zmieniającym się tak, aby odzwierciedlał
dynamiczny charakter ryzyka oraz sposób zarządzania nim. W sytuacji zidentyfikowania więcej niż jednego ryzyka do celu/zadania należy tabelę wypełnić
oddzielnie dla każdego ryzyka.
………….……………..………………
Data, podpis sporządzającego
1
Należy wypełnić, w przypadku zmaterializowania się (wystąpienia) ryzyka.
…..………......………………..………………………
Data, podpis kierownika komórki organizacyjnej KGSG

Podobne dokumenty