OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA

Transkrypt

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA
……………………, dnia …………………………
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY*
Ja niżej podpisany(a):
Imię i nazwisko: …………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….
………………………...............................................
oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia …......................................... z firmą:
APTEL sp. j. ADAM PAWLAK
ul. Produkcyjna 106 B
15-680 BIAŁYSTOK
nazwa użytkownika allegro klienta.....................
numer aukcji …...............................................
Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………………………………..................
Proszę o przelanie należności na podane niżej konto
Imię i nazwisko........................................................................................................
adres przypisany do rachunku bankowego...............................................................
…………………………………………………………………………………………………............................................
numer rachunku bankowego....................................................................................
…..............................................................................................................................
proszę o zwrot kwoty …...........
( słownie..............................................................)
Jako przyczynę odstąpienia od umowy podaję\bez podania przyczyny
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(podpis)
* Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)