FH TECHNOTRONIK Andrzej Lesień i S-ka Sp.J. 95-200

Transkrypt

FH TECHNOTRONIK Andrzej Lesień i S-ka Sp.J. 95-200
F.H. TECHNOTRONIK Andrzej Lesień i S-ka Sp.J.
95-200 Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
….........................................
Miejscowość i data
….........................................................
Imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy
….........................................................
Dane adresowe
….........................................................
Kod pocztowy i miejscowość
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia …..............................., nr faktury zakupowej
…......................................, której przedmiotem był …........................................................................ .
Przedmiotowa umowa została zawarta w dniu …........................................ za pośrednictwem sklepu
internetowego www.Q21.pl / w ramach portalu aukcyjnego Allegro.
Zakupiony towar otrzymałem w dniu …....................................................... .
Proszę o zwrot kwoty w wysokości …...................................................................................................
słownie (…................................................................................................................................... ),
nr rachunku bankowego ….................................................................................................................. ,
dane posiadacza rachunku bankowego …............................................................................................ .
…...........................................................
Podpis Klienta
Adres do odesłania towaru:
F.H. TECHNOTRONIK Andrzej Lesień i S-ka Sp.J.
95-200 Pabianice, Reymonta 12