pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
PRoToKoŁ NR xLV|l
z sesji Rady Mieiskiei
w Małomicach
2010r.
dnia28 kwietniai 06 maja(zakończenie)
PROTOKOL
Z XLVIISESJI
RADY
MIEJSKIf,J
w MAŁoMICAcH
z d\ia 28 kwietnia2010r.
xLvII sesjaRady Miejskiejodbyłasię w sali posiedzeńUrzęduMiejskićgo
i rozpoczęła
sięo godzinie1400
Na stan15ladnych.wsesjiuczestniczyło
14radnych.
Lista obecności
stanowizałącznik
do niniejszegoprotokołu.
w sesji uczestniczyli:Pani MałgorzatasendeckaBurmistrzMałomic,Pan Jacek Grzęlak
ZastępcaBurmistrza,Pan wincentychłostowskisekretaJzGminy, Pani BalbaraKurowska
SkarbnikGminy, Pan Jan Rzyski Przewodniczący
SamorząduMieszkancówMałomic,Pani
Urszula wityńska DyrektorMałomickiegoośrodkaKultury w Małomicach,Pani Renata
RyŃiewicz Dyrektor Przedszkola Publicznego w Małomicach,Pan AIfur Felński
Kierownik Miejskiego ZakrtaduGospodarki Komunalnej w Małomicach,Pani Ewa
KoszewskaKierownik ośrodkaPomocy Spolecznejw Małomicach,Pani TeresaGómiak
DyręktorBiblioteki Publicznejw Małomicach.
Pan AleksanderPiaskowyDyrektorSzkoły
Podstawowej w Chichach' przewodniczący organów wykonawczych jednostek
pomocniczych,
radni.
Do okt ]oorządku obrad.
Otwarcie sesii.
Pr7ewodniczącyRady Miejskiej rądly Jan Cicha,.ol'..ĆzdokonałotwarciaxLvII
sesjiRady Miejskiejw Małomicach'
Powitałzaproszonych
gości:PaniąMałgorzatęSendeckąBumistrza Małomic'Pana Jacka
GrzelakaZastępcęBurnristrza,PanawiucelrtegoChłostowskiego
SekretarzaGminy, Panią
BarbaręKurowsĘ SkarbnikaGminy. PanaJanaRzyskiegoPrzewodniczącego
Samorządu
Mieszkanców Małomic, Panią Urszulę Wityńską Dyrektora Małomickiegoośrodka
Kultury w Małomicach'Panią RenatęRynkiewicz DyrektoraPrzedszko|aPublicznegow
Małomicach.Pana Artula Felińskiego Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Małomicach,Panią Ewę Koszewską Kierownika ośrodka Pomocy
SpołecznejW Małomicaclr.PaDią Teresę Górniak Dyrektora Biblioteki Publicznej w
Małomicach'Pana AlęksandraPiaskowegoDyrektoraSzkołyPodstawowejw Chichach,
przewodniczącychorgalów wykonawczychjcdnostek pomocniczych,gospodarzysesji
Paniei PanówRadnJch(|istazaploszonychgościstanowizałącznikdo protokołu).
P|zeworlniczącyRddy Miejskiej oświadczył.
że na stan 15 radnych w sesji
uczestniczy14 radnych,radnyJacek Polak nieobecnyusprawiedliwiony,
zatemRadajest
rt'ładua
podejmowania
do
prawomocnyclt
uchwałi postanowień'
Do pkt 2
Przedstawienie porzadku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej ra.hE Jan Cicl,anov,icz przedstawiłploponowany
do protokołu).
porządekobradXLVII sesji(w załączeniu
Przett'odniczący Rady Miejskiej poprosił o zg|aszanle ptopozycji i uwag do
propono\^
anegoporządkuobrad.
Ratly Miejskiej wnioskowało wprowadzeniew Pkt 8 Podjęcie
Płzewodt1iczący
opłd(i zasadko|?)/s|anid
z mie iL
uchwałw ppkt2 projektuuchwaływ spraw|eokreślenia
korltu nlfiego.
Pa i Ban\istrz wnioskowała'aby przerwaćobrady sesji na Pkt.l3 propolowanego
że
porządkuobrad se9ji do dnia 06 maja 2010 roku do godziny 14.tejuzasadniajĄc,
otrzymaławezwanie do poprawienia wnioskrr złoŹonegodo Programu Rozwoju
wieiskjeiw Sliwniku,które wskazuJe
obszarów Wiejskichw zakesie rernontuświet}icy
Sliwnik w zakesie daty
Planu odnowy Miejscolt'ości
sformułowanie
na nieprecyz1'jne
jest
odbycia zebrania
konieczność
jego obowiązywania.Konsekwencjąpowyższego
wiejskiego.które ponownie nrusi uchwzrlićPlan odnowy MiejscowościSliwnik ze
zmianami' Następnie Rada Gminy będzie rnusiała zatwietdzió Plm odnowy
MiejscowościŚli\łIik' Przelwa umożliwi dopełnieniewszelkich fomalności i
radnymstosownegoprojektuuchwały-W związku z faktem,że termln
przedstawienie
i mniej kłopotliwym
7 maja 2010 roku \ł'łaściwszym
upły.rva
przęsłania
uzupełnienia
sesjiw trybie
jest
zwołanie
następnej
przerwy
rł,
obńdach
niż
organizacyjnie ogłoszenie
pllnym.
Ponadtomożliwejest' iż do dnia 6 maja 2010 roku gotowy będzie projekt uchwały
pod względemfinanso\\ynrrealizacjęprogranu w zaklesie''budowy
pl.zygotowującej
dróg gminnych'''
PrzetłodniczącyRatly Miejskiej poddałpod głosowaniewniosek zgłoszonyprzez
PaniąBum strz dot. wptowatkeniaptzełwyw obfitlicl' sesji n Pkt'13 p|opo,1o|,lnego
połxąrlkuobnd sesji tlo dnia 06 maja 2010 roku do gorlziny 14.tej.
za
Głosowanie:
się_ 0 ladnych
14 radnych'przeciw 0 radnych,wstrzymało
Żewniosek zostałprzy]ęty
PrzewodniczącyRaĄ Miejskiej ośvłiadczył,
Przewod,,iczącyRndy Miejskiej podda|pod głosowanie\łniosekzg,oszony ptzęz
PaniąBurmistrzdot./calizacjęptogrun'u w zdkrcsie''budow dłóggminnych''.
za
Głosowanie:
się_ 0 radnych
14 radnych,przeciw- 0 ladnych,wstrzymało
żewniosek zostałprzylęty
PrzetłotltticzącyRltly Miejskiej ośw|adczył'
o przenlesieniew proponowalymporządkuobrad z
RndnyMichdłPtzysię|łrywnioskował
plojektu
uchwaływ Śp|a\łieokreśle,,iiopłati z.ls.l.I
Pkt'8 Podięcie uchwałppkt 2
korzystlllii z mieniL ko,nunalhegona dz|ęń6'04.2010rok.
Dytektot ośrorlkI Kultury Pani Utzula WiE)ńska uyjaśniła, że stawki opłat za
korzystaniez świetlicywiejskiejw Bobrzanachwylicfone zostałypo kosztachutrzymania
świetlicy.
Poprosiłao podjęcieuchwałyna dzisiejszejsesjize względuna mającesię odbyć
imprezyw miesiącumaju'
SotrysMatian ćulłla poinformował
, ze ParLiez Koła Gospodyńwiejskich nie wnoszą
sprzeciwu,co do planowanejopłatyl.000 zł'
Pąewodniczący Rady Miejskiej zaproponował,aby przenieśćPk1 2 dolyczący
okrcślenia
opłati zasarlkorzystaniaz mieniakonlunalnegona sesjęw dniu 6'04'2010rok'
PrzewodniczącyRady Miejskiej poddałpod głosowaniezgłoszonywniosekprzez
radnegoMichała Przysiężnegodotyczącyprzenięsieniaprojektu uchwaływ sprawJe
okteślenia
opłati zasodkołzystrniaz ienia komunalnegona dzień 6.04.2010rok'
Głosort'anie:
za 4 radnych'przeciw 8 radnych'wstżymałosię 2 radnych
PrzewodniczącyRad)łMiejskĘ oświadczył'
żewniosek nie zostałprzyjęty.
PłZewodhiczący
Rttdy Miekkiej poddałpod głosowanieproponowanyporządek
obradsesjiz naniesionymizmianami.
Głosowanie:
za
10 radnych,przeciw 0 radnych,wstrzymało
się_ 4 radnych
Prxewo nic7ący Ratly Miejskiej oświadczył,
żeporządekz naniesionymi zmianami
zostałprzyjęty(w załączeniu
do protokołu)'
Do pkl 3
Przviecieprotokoluz XLV sesiiz rlnia 15 marco 2010 roku. XLVI sesii z
dnia 16 kwietnia2010 roku.
PĘewodtliczący Rady Ml.eJ..rtiąpoinformował,że komisja sprawdzającaprotokół
w składzie:radny Michał Przysiężnynieobecny usprawiedliwiony'radny Krzysztof
Pawelec,radny Jacek Polak zapoznałasię z protokołemz XLV sesji Rady Miejskiej w
Małomicachz dnia'15marca2010roku i nie wniosłauwag'
PłzewodniczącyRady Miejskiej poddał'pod głosowanieprzyjęcie protokołuz XLV
sesjiRady Miejskiejz dnia 15 marca2010roku
G]osowanie:
za
pr7eciw.0 radnych.
l 4 racL]ych.
wstrzymalo
się- 0 radnych
PtzewodniczqcyR{,dy Miejskiej oświadczył'
że plotokół z XLV sesji został
przy.]ęty'
protokół
P|zewodt\iczący
Rady Miejskiej poinformował,
że komisja sprawdzająca
w składzie:radny K]zysztof saL.uta,radna Barbara Reguła,radny RafałReglła zapoznata
sięz protokołem
z XLVI sesji Rady Miejskiejw Małomicachz dnia 16 kwietnia2010roku
i nie wniosłauwas.
Przevodtticząc! Ritly Miekkiej poddałpod głosowanieprzyjęcie protokołuz
XLVI sesjiRady Miejskiejz dnia 16 marca2010roku
za _ 14radnych.przeciw 0 radtych'wstrzymało
się 0 radnych
Głosorvanie:
PrzewodtliczącyRqdr Miejskiej ośrviadczył.
że protokół z XLVI sesji został
prz}]ęty'
Przewodl1iczącyRo.ly Miekkiej przedstawił skład Komisji sprawdzającej
prawidłowość
prototołówu'II kwańale20l0 loku:
1.RadnyKŹysztof sakuta
2.RadnaBarbara Reguła
3.Radny Rafał Reguła
Do pkl4
i sprowozd nie z
InformociaBurmistrzaz okresumiedzvsesvinego
wvkonsniauchtest.
Przewodtticzący Rady Miejskiej udzielił głosuPani Bumistrz Małonic'
Pani Burtnistrz plfedstawiła informację z okresu międzyses1.jnegoza miesiąc marzec,
wniosków i interpelacji
krr.iecień20]0r. rł'żakresie:przygotowaniasesji Rady. rv1.korrania
radnych. realizacji budżetu gminy. gospodar.owa]iamienien koDunalnym. realizacji i
przygotowania prac remontowych i inwestycji' utrzymania dróg gmirnych, aktywizacji
osób bezrobotnych,utrzymania czyslościi porządku' współplacy Gminy z organizacjcmi
pozarządoBrymioraz splawozdanie z wykonania uchwał(w załączel u do plotokołu).
Pfte|,odnicząc!. Rady Miejskiej poproslło zgłaszaniepytań stwierdzając,że nje ma
pyań przeszedłdo kolejnego punktu porządkuobrad'
Do pkt 6
Informqcia Przewodniczącego Rady Mieiskiei
Przeworlniczącvch Komisii Rady Mieiskiei.
z okresu międzysesvinepo,
Ratly Miejskiej pluedstawiłinformacjęz okesu niędzysesyjnego
Płxewodtticzący
jn:
16.01.2010r28.04.2010r.
i podpisywał
do
1. W okesie międzysesyjnym
Przewodt,ticzący
Rady przygotowywał
przcz radnychwnioski
pżekazaniapodjęteuchrvały
Rady Miejskieji zgłoszone
i inteĘe]acie
na xlv sesjiRadyMiqjskiejw dniu15marca20l0 roku.
2. W dniu 26.04'2010r'PrzewodnicfącyRady Miejskiej uczestniczyłw wspójnym
p.r'icJzeniu
KornisjiRadl V iejskicj
XLVII sesjiRady Miejskiej'
3' Przewodniczapy
Rady uczestniczył
w przygotowarliu
4' w piątek w godz' 1400-1500
PrzewodniczącyRady w trakcie pełńenia dyżurów
załatwiał
sprawyzgłaszane
pż'ezmieszkaricówgminy,sprawydotycząceRady'
PĘeuodnicząca Kouisji Rewizs,jnej rudla Ali,ld Benedyk oświadczyła,że Komisja
Rewizyjnaw dniu 29 marca2010 r. i 3l.03.20lo r. opiniowałasprawozdanie
z wykonania
budżetugminy za 2009 rok olaz wystą)iłaz wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Małomic za 2009 rok. w dniu 2ó kwietnia 2010 r. odbyławspólne
posiedzeniez Konrisją Budzetu.Gospodarkii Spraw Społecznychopiniowałaprojekty
uchwał.klóre przedstawiane
i podejnrowalre
sąna dzisiejszejsesji'
P,rzewodniczący Komisji Budż.etu, Gospodarki i Spraw Społecznych rathry Jon
Swierzańskioświadcfył.
Źe KomisjaBudżetu,
Gospodarkii SprawSpołecznych
w dniu
26 kwiemia 2010 roku odbyławspólne posiedzeniez Komisją Rewizyjną opinio\łała
projektyuchwał'któ|e pŹedstawianesąi podejmowane
na dzisiejszejsesji.
Przevotlniczący Rotly MĘskiej poproslło zgłaszaniep},laństwierdzając,żenie ma
pytanprzeszedł
do następnego
punktuporządkuobradsesji.
Do pkt 7
Inlerpelacie i zaovtgnia mrlnvch i soł|vsów
Pfze|,orlniczącyRdd! Miejskiej poprosiło zgłaszanieintęlpelacji i zapytań'
R a.lny Krq)sztof Kolton
l. Zap).tał.
ktojest kierownikiemnadzorubudowyboiskaw Janowcu.
Pani Butnistrz poinformowała'
żekierownikiemnadzorubudowyboiskaw lanowcujest
p. DanielSadowski.
Radny Eerryk Baluczylisłi poprosiło informację,wjaki sposóbzałatwićprzyłącze
wody
z wodociągudo prywatnejposesji.
Pgni Bu|,,\istrz poinformouała' że na|eż'yzłoi.yćwniosęk o warun]Gch pŻyłączeniado
rr.odociągu
w Miejskim ZakładzieGospodarkiKomunalnejw Małomicach.
Pfzewodlticzący Rady Miejskiej ogłosiłprzerwę w obradach sesji, po przerwte
wznowiłobradyprzechodzącdo kolejnegopunktuporządkuobrad.
Do pkl.7
Rozonlrzeniesn|twozdoniaz wykonanfubudżetugminvza 2009rok.
l.Przetlstawienie wniosku Komisii Rewininei Radv Mieiskiei w
Mąłomicaclt o utlzielenie absolutoriun Burmistrz Małomic za 2009 rok.
Pizeh,o.lniczącyRady Miejskiej poprosiłPrzewod iczącą Komisji Rewifyjnej o
przedstawienie
wnigsku.
P|zewodnicząca Ko,nisji Rewizyjnej rudna Aliha Benedyk przędstawiławniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicacho udzielenię absolutoriumBurmistrzowi
Małomicza 2009rok ( w uałączeniu
do plotokołu).
2.Przettstawienie opinii ReeionoInei lzbv obrąchunkowei w Zielonei Górze
w sprswie tvdanifl opinii o wniosku Komisii Rewizvinei Rodv Mieiskiei b,
Malomicuch o ll.lzielenie ubsolutorium Burmistrzowi Gminy - z tvlułu
wvkonąniabudżetuGminv za rok 2009
Wicep|zewodllicząc! Rndy Miejskiej fudny R.{ał łegŻ,a pEedstawił pozylywną oplnię
Regionalnejlzby obraclrunkowejw Zielonej Córze
UchwałaNr l92l20l0 składu
orzekającegoRegionalnejlzby obrachunkowejw ZielonejGór.zez dnia l7 kwietnia20l0
roku rv sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Małonicacho udzicIcnieabsolutońunr
Bur|nistrzowiGminy _ z tytułuwykonaniabudŹetu
G iny za rok 2009( w załączeniu
do protokołu).
3.Podiecie uchwałv w sprawie rozp rzenia sprawozdania rocznego z
wvkonaniabudżetugminv oraz udzieleniaąbsolutoriumz.,2009rok
Pruevod,liczący Ridy Miekkiej przedstawiłprojekt uchwały w sprawic tozpaIrzenia
budzetugminyoraz udfieleniaabsolutońumza 2009rok
rocznegoz \\'Ykonania
spralvozdania
( w załączeniu
do protokołu).
Przewotll,iczącyRady Miejskiej poddałpod głosowaniepodjęcieuchwały'
za
Głosowanie:
się_ 0 radnych
14 radnych'przeciw. 0 radnych.WstŹymało
żeuchu,ałazostałapodjęta.
Pfze|vodniczącyRdd| Miejskiej oświad'czył.
Pani Burmistrzwykonaniabudżetu
Pne|,odnicż:ący
Rady Miejskiej pogratulował
fa 2009rok oraz wszystkim'którzy brali udziałw wykonaniu,udzieleniaabsolutorium.
P.lli Bur,flkt|z podziękowałaRadzie za przyjęciesprawozdaniaz wykonaniabudżetu
gminl za 2000r'oki u,-lzielenie
absolutorium.
Do pkt 8
Podiecieuchwal w sprawie:
i porzqdkuna terenieGminv Malomice,
Regulgminuutrzymaniaczvstości
Przeuodtticząc! Rady Miejskiej przedstawil projekt uclrwały w sprawie
Regulaminuutrzymaniaczystościiporządku na tcrenieGminy Małomice'informując'że
projekt szczegółowb omawiany był na posiedzeniu komisji i pozytywnie został
zaopiniowany' Wplynęła pozyryu,na opinia Państ\ł'owegoPowiatowego Inspektora
w Żaganiu(\ł'załączeniu
do protokołu).
Sanitarnego
Przewo.l,|iczący R.lrly Miejskiej stwierdzając' że nie ma uwag i pytań poddał
projektuchwalyw przedstawionej
pod głosowanie.
treści
Głosowanie:
za
|4 radnych,przeciw_ 0 radnych,wstrzymało
się_ 0 radnych
Przewodhicząc! Rady Miejskiej oś'Niadczy|.
żeuchwałazostatapodjęta.
określeniaopłali zasad korzvstania z mienia komunalnego,
PrzewodniczącyRad! Ml.ejsl<ĘpoprosiłSekretarzaGminy o omówienieprojekfu
uchwaływ splawie określeniaopłat i zasad korzystania z mienia komunalnego
informując,żeprojektszcfegółowoomawianybyłna posiedzeniukomisji (w załączeniu
do protokołu).
żew plojekcieuchwałyrt,sprawieokeśleniaopłati zasad
sekrcli|z G,,lilly poinfbrmował'
nprowadzonoustaleniaz posiedzeniaKomisji it.
korzystaniaz mieniakomunalnego
- s 4 W pt?)lpadku ||,',,,njmuświetlicy,łiejskiej w Bobłzanach' nąje,n& zobo||,iązą|,y
jest
do |!,hiesie id kaucji zdbezpieczającejw vysokościjak w tire 1 i 2 z której wynajmujący
pokryje eweĄtuilne kosxty napławy wyposażenia,a także remontu pomieszczeń, któłe
w1lni k ają z winy najency'
- l.000zł za uroczystości
o charakterzerozrywkowymlub łotlzinnyn poląc7onez
zooa,9ą..,neczną'
. 3002ł' _ za inneuroczystości
'p. ło''unia, slypa'
- $'1 dopisanoBiblioleka Publiczna - 10 zl,(ninimum2 godziftywynsjmu),
Rd.lny KłUsztof Koltor' zaproponowało wprowadzenięzapisu w zakresie zvohrień pizy
o|gn,,izo|9aniuilnPtez o cl,flrukleĘe ieznrcbkovym _ zebraniu tłiejskie,sxkolenia.
Przei,odnicząc! Ra.ly Miejskiej og|osil przerwę w obradach sesji, po przerwie
wznowiłobradydot' dyskusjinadprojektemuchwaĘ.
opłati sytuacji'w
'l?arlrriprowadzilidyskusję,dot.treściprojektuuchwałyoraz wysokości
którychprzysługiwać
będązwolnienia'
i w nowej wersji
żebyprojektuchwałyprzeredagować
Pani Burmislrz zaproponorvała.
zostanieprzedstawiony
Radzie.
Przewodlliczący Ri.ly Miejskiej oświad'czyl,
żeprojekt uchwałybędzie głosowany
w dniu06.05.2010
roku.
anian budż'elu
eminv no 20I0rok,
Przewodniczący
Rad! Miejskiej poprosiłPaniąSkarbnikGminy o przedstawienie
projckluuchwcly.
Pani Skarbnik przedstawiłaprojekt uchwaly rv sprawie zmian budżetugminy na
2olor.infomując, że zmiany budżetugminy na 2010 rok dotyczą
1. Zwięksfenia doclrodów o kwotę 28'000 zł z t'Ąuł]udzierża\\rygllllrtów na terenie
handlort'o_ usłLrgową
w dniu 10 lipca 2010 roku
Małomickiego zalewu na działalność
w dniu obclrodów DNI GMINY MAŁOMICE' (Załączttiknr 1' rozdział 70005 $
0750).
2' Zwiększenia wydatków o k\rotę 14'000 zł na zadanie inwestyc ne pn' ''Budoy,a ujęcia
vody (stlłdni)ptzy boisku |portow|n w Jcttlotycu or4z na sladionic |niejskim w
Malonicach', ' (lałączltlk r:r 2' rozdział92601)'
3. Zwiększenia wydatków o kwotę 14'000 zł na przygotowanięobchodów - DNI GMINY
MAŁoMIcE. (Załączn1knr 2, rozdział75075)'
4. Przeniesienie częścikwoty dotacji plfedmiotowej dla MZGK z działu 70004 (Różne
jedlostki obsługi gospodarkj mieszkaniowej) do działu 90017 (Zakłady Gospodarki
Komunalnej) rt' związku Z aklL]alifacjąGUS
u rodzaju plowadzonej działalności(Załączllk t 2 dział70004 i 90017. kwota z iany l20'17l zł)'
P|zei,ol iczący Rndy Miejskiej stwieldzając, że nie ma uwag i p},tań poddał
projektuchwałyW tleściprzedstarvionejpod głosowanie.
Głosorvaue: za
14 radlyclr, pzecirv
0 radnych.wstzymało się
0 radnych
żeuchwałazostałapodjęta'
Ptzewodnicząc!Rady Miejskiej oś\\iadczył'
aby rrie kończyc pkt'8 i kontynuować8o w dniu
Pani Burmistrz zapropono\ł'ała.
06.05.2010roku.
Pani B ft,ist|z poprosiła Radę o zajęcie slanowiska w zakesie prowadzenia
przygotowańpod względcmfinansorłymrealifacjiproglamuw zakesie'' budolty dróg
gminnych".
P|zewodl1iczący
Rady Miejskiej poddałpod głosowaniepropozycjęzgłoszoną
przcz PaniąBurmistrz
się 0ladnych
Głosowauię;
za_ ]4 radnych,pŹeciw 0ladnych' wstrzymało
że Rada zaopiniowałapoz})tywnie
PrzewodtliczącJłRttd}lMiejskiej oświadczył,
propozycję Pani Bulmistrz \ł' zakesie prowadzeniaprzygotowań pod względem
finansowymrealizacjiproglan]uw zakresic..budorvydróg gmirrnych'.'
P|zewodt1iczący
Rady Miejskiej ogłosiłprferwę w obradaclrsesji do dnia
do godziny14-tej.
06.05.2010
CD, sesii Radv Mieiskiei po orzerwie- 06,05,2010r.
Pruei'odl1icząc!,
Rady Miejskiej wznowiłobrady powitałwszystkich biorących
udziałw obradachsesii'
Prxewodniczący Rady Miejskiej ośWiadczył,że na stan |5 radnych w sesji
uczestniczy13 radnych.radny Jacek Polak nieobecnyusprawi€ d liwiony, radna Barbara
Reguła nieobecna usprawiedliwiona'zatem Rada jest władna do podejmowania
prawomocnych
uchwałi postanowień.
Do okt I
Podiecie ucltwqł w sprąwie:
określeniaonłq! i zasnd korzvstania z obiektó|p i urzadzeń użvteczności
publicarei,
Przewodnicź,ący
RtttlyMiejsku poptosiłPanią
Burmistrzo przedstawienie
projektu
uclrwały'
Pani Burmistz przedstawiłaprojekt uchwały w sprawie okeślenia opłat i zasad
korzystaniaz obiektów i urządzeńui)teczności
publicznejinfonrrując'żeprojektuchwały
nie u|cgłzmianie pod względemkwotowym,dodatkowowplowadzonozapis ', w $ 7
opłatyfa wynajempomieszczeńna godzinyustalasięrv następującej
wysokości:
- śpietlicewiejskie-s.lla .lużd 40złzą go.Izil,ę
- śvietlicewiejskie-sala mala 20d za godzillę'' pozostalezapisy pozostałybez zmian.
W $l2 zapisano . zwolnione z opłat są organy jednostek pomocniczych gminy'
organizacjespołecznei zawodowe rolników' stowaŹyszenia oraz kluby spońowe,
jednostkiorganizacyjnegminy dziaIającena tereniegrniny Małomicez tyułu realizacji
przedsięwzięć
o charakterzespołeczno.kulturalnym.Zwolnieniepowyższenie obejmuje
opłat.o którychmowaw $8,z wyłączeniendożynek(w załączeniu
do protokołu)'
Przewodt,iczący Rq.Iy Miejskiej stwierdzając' że nie ma uwag i pytan poddał
pĄekt uchwaływ treściprzedstawionej
pod głosowanie.
Głosowanie:
za _ |3 radnych'przeciw_ 0 radnych,wstrzymalosię 0 radnych
Przewo.tnicząc! Rady Miejskiej oświadczył'
żeuchwałazostałapodjęta.
anieniaiqca w spraN,ie za|wierdzenia Planu odnowv Mieiscowości ŚIiwnik
2010-2015
PrzewodniczącyRody Miejskiej poprosiłPanią Burmistrz o przedstawienieprojektu
uchwały.
Pa,,i Bun,islĘ przedstawiłapĄekt uchwały }ł' sprawie zinieniająca w sprawie
zatwierdzenia
P|anuodnowy Miejscowości
Sliwnik 2010-20l5informując.żew uchwale
Nr XLIV/301/2010
Rady Miejskiejw Małomicach
z dnia 05 lutego2010 r. w sprawre
zatwierdzenia
Planuodnow1'Miejscowości
sIiwniL 201o-]0l5 dokonujesię następujących
zmian'poniewaipodjętauchwałanie obejmowała
wymaganejliczby lat.
l 'T}tułuchwałyotŹymujebrzmienie
Śliwnik 20lo-20ló
,'w spBwie zatwieldzeniaPlanuodnowy Miejscowości
2. $l otrzymujenastępującebrzmienia ,,Zatwierdzasię Plan odnowy Miejscowości
Sliwnik 2010-2016prryjęty przez zebraniewiejskie mieszkancówwsi Sliwnik z dnia
29.04.2010
r' (łłzałączeniu
do protokołu).
Pfzewod,,iczący Rady Miejskiej stwieldzając' że nie ma uwag i p}'tań poddał
projektuchwaływ treści
przedstawionej
pod głosowanie.
Głosowanie:
za _ 13 radnych,przeciw 0 radnych'wstrzymało
się 0 radnyc]r
Przeh,o.I,1iczący
Rad! Miejskiej oświadczył,
żeuchwałazostałapodjęta'
Do pkt 9
PrzewodhiczącyRady Miejskiej poprosiłRadnegoRady Powiatu Zaganskiego,p.
EugeniuszaBarylakao przedstawienie
informacjiz pracRady PowiatuŻagńskiego'
Ra.(ny Rad),Powialu zaga,iskiego p. Eugenius7 Barylak poirformował,żew dńu
29 kwietnia2010roku odbyłasię X)o I sesjaRady PowiafuZagańskiego.któIejtematem
było:
l ' lnformacjastafos!yz pracZarządllPowiatuZagańskiegow okresiemiędzysesjami'
2. Sprawozdanie
z działalności
PowiatowęgocentrumPomocyRodziniew Żaganiuw
2009rokuwraz z wykazempotrzebw 2010roku.
3' ocena stanusanitalnegoi sytuacjiepidemiologicznej
powiatuzagańskiegoza rok 2009
4. Podjętouchwaływ sprawie:
- udzieleniaabsolutoriumZarządowiPowiatuZagaliskiegoza 2009rok,
a) omówieniasprawozdania
z wykonaniabudżetu
za 2009rok. w tym dyskusjai opinie
komisjio \ł,ykonaniu
budżetuza 2009rok.
b) wniosekKomisji Rewizyjnej,
c) opiniao wnioskuKomisji RewizyjnejwydanaprzezRegionalnąIzbęobrachuŃową
d) opiniaRegionalnejIzby obrachuŃowej o sprawozdaniu
z wykonaniabudżetuza
2009rok
e) podjęcieuchwały,
- zmianbudżetu,
- udzieleniadotacjicelowejCminie Zagańo sratusiemiejskim.
. przyjęciaProgramuAktywności
LokalnęjPowiatuZagańskiegona Iata20l0.20l3,
. znrianyuchwaływ splawieutworzeniaokręgówwyborczych.
. zmianyuchwaływ sprawieuchwaleniaRegulanrinuorganizacyjnegostarostwa
Powiatowegow Zaganiu,
- wyrazeniaopinii o projekcieuchwałysejmiku województwaLubuskiegow sprawie
likwidacjiSamodzielnego
PublicznegoSzpitaladla Nerwowoi PsychicznieChorychw
Międzyrzeca).,
Ridny Kwszlof Kołton zap'.!ał,czy Powiatowy ZaIząd Dtóg wykonana wyrównanie
poboczydrogi powiatowejw micjscowości
Chichy w (aki sposóbjak wykonanowe wsi
Bobrzany.
10
Radny Rady Powiatu Żdgańskiego p' Engehiusz BaryIak ldzie|ając odpowiedzi
poinformował'
żekoszt plzedsięwzięciawyrównaniaobu stronpoboczadrogi powiatowęj
we wsi Bobrzanywyniosło40 tysięcyzłotychi na dzień dzisiejszyPowiatnie zaplanował
w budżecie środki na podobne cele' W związku z tym inwestycja nie będzie
przeprowadzona
w bieźącym
loku. Ponadtozgłosiłw Powieciepotzebę wykonaniatakich
pracw miejscowości
Chichy. Janowiec.Zadaniezostaniezrealizowanepo zakupiesprzętu
do \łykonaniatakichprac przezPowiatowyZalządDróg.
Radny llenryk Balczytiski zgłosiłpotrzebęzakończeniarozpoczętychprac w zakesie
naprawydrogipowiatowejpo zimie we wsi Lubiechów.
Pu,li Burh,,islrzld^elającodport'iedzi
poinformowała,
żepracenaprawydrogipowiatowej
wę wsi Lubięchówzostanązakończone'
Rarliy Krzlsztor Kołto,' poinformował.żena dzień dzisiejszy nie \ł/ykonanonaprawydrogi
powiatowejwe wsi Chichy i Janowiec.
Do pktI0
Interpelacie i zapvtuia mieszkańców (nie brtd.
Płzetpodnicząc!
Rady Miejskiej popros|ł
o zgłaszanie
inteipelacjii fap'1ań.
Do ptk.11
Wnioski.
Przewodniczqcy Rody Miejskiej poprosiło 4łaszanie wniosków.
Radn)] K|4,szlof Paryalgc wnioskowało wykonanie naprawy uszkodzonejstudzieŃi
kanalizacyjnej
naskJzyżowaniu
ul' Słowackiego
7 ul. Zeromskiego'
Pfl,ti Buf,nisbz poinformowała,żestudzienkazostanienaprawiona.
Rad y Ro,naI Marciniok zap)'tał'w jakiej odległości
nalezy wybudowaćoczyszczalnię
przydomowąod granicyposesjip' stańczakdo osP.
Pani Burn,islrz wyjaśniła,
że oczyszcza|niena posesjachrozplanowanozgodnie z
załączoną
mapkątechnicznądo dokumentacji- z zachowaniemgranicy tj. 5m od wody
pitneji 2m od granicy.
Rulny KruysztofKo,/oł'wnioskowało sprawdzenie'czy droga gmiuna w kierunkuna
Kopemięprzebiegaw pierwotnejgranicy'gdyżjego zdaniemczęść
drogi zostałazaorana
przezwłaściciela
działkisąsiadującej
f drogą
Kierownik Referatu Rozlpoju Gospodarczegoofaz zaslępca Burmistrza oświadczy|i,ze
granicadrogiodtworzonazostałazgodniez mapągeodezyjną'
Pdni Bumislfz zApewniła.żęgranicadrogizostanieponowniezIusuowana'
ll
R.ldhy Roma,, Małciniak zapyla|, czy w planie zagospodarowaniepŹestrzennego gmlny
\ł}tyczonodziałki budowlane na tcreniewsi Lubiechów'
Pani Burmisttz poit'lformowała'że na dzień dzisiejszy Gmina Małomice nie posiada planu
zagospodarowalriapŹestrzennego. ale właścicieledziałek rolnych mogą [email protected]ć do
gminy o przekształceniedziałki rolnej w działkębudowlaną
Rn.lhy Michał Płzysigżrrypoinformorvał.że tolnicy mają problem lv zakesie załatwjania
opłat obszarowycl] wynikające z faktu. iż pomiary wykonywane metodą satelitalną są
niezgodne z danymi geodczyjnymi figr-rrującymiw ewidencji gluntów i nieruchomości,
złożeniavrriosku.
które stanowiąd]a Iolników podsta\ł'ę
odpowiedzi udzielił -Kiercwnik Refełn,a RoInicfl,a i Roz|poju Gospodarczego.
Do ptk.12
Odpowiedzi w, interuelqci e.
Przewod,,icząc!Rad! Miejskiej poprosiłBurmistrz o udzielenieodpowiedzina
interpelacje'
zgłoszone
że odpowiedzina zgłoszoneinterpelacjei wnioski udzielano
Bułtl\istiz oświadczyła'
na sesji'
bczpośrednio
Do okt 13
Inforngci e i oświatlczeni a.
Przevo.ltliczący Rnd' Miekkiej rudny Jan Cichano|licz poprosił o zgłaszalie
informacji.
że w dniu 22 maja.2010roku o godzinie 18-tejnastą)i
Pnni Bufiristfz poinformowała'
wiejskiejwe wsi Bobrzany'
świetlicy
uroczysteot\ł'arcie
W miesiącuczerl\,cubiężącegoroku odbędziesię 3 dniowe wyjazdoweszkoleniedla
raonycn.
Do pkt 14
Zrkończenie
Żeporządekobrad zostałwyczeĘan} i
Pfzewo.ltliczący RarI!Miejskiej oś\Niadczył'
zamknąłsesjęRady.
sięo godzinie15."
Sesjazakończyła
Na tyln protokółzakoliczonoi podpisano.
5lron'
Protokólzawieralj ponumerowan)'cl]
I2
ryiyw
łą ctchńubz
Podpisv Komisii:
Radny Kr.zysztof Sakuta
RadnaBarbaraReguła
Radny RafałReguła
uwagl KorrusJr:
l3

Podobne dokumenty