Technikum Ekonomiczne - zawod technik ekonomista - zse

Transkrypt

Technikum Ekonomiczne - zawod technik ekonomista - zse
PROGRAM NAUCZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
KLASA II TECHNIKUM EKONOMICZNEGO
Zawód: technik ekonomista
Numer programu nauczania: T.16/08/2012
Czas trwania praktyki: 3 tygodnie
Wymiar godzin: 120
SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:
­
określić zadania statutowe jednostki organizacyjnej;
­
rozpoznać formę organizacyjno-prawną jednostki organizacyjnej, w której odbywa
praktyki zawodowe;
­
odczytać powiązania z komórkami organizacyjnymi na podstawie struktury
organizacyjnej jednostki;
­
rozróżniać dokumenty sporządzane w dziale zaopatrzenia;
­
sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej działu zaopatrzenia;
­
rozróżniać dokumenty sporządzane w dziale handlowym;
­
sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej działu handlowego;
­
rozróżniać dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze związane ze środkami
pieniężnymi;
­
rozróżniać dokumentację pracowniczą;
­
identyfikować cel sporządzenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA;
­
wyjaśniać różnicę między deklaracją ZUS DRA, a imiennym raportem miesięcznym
ZUS RCA;
­
określać termin składania deklaracji rozliczeniowych i opłaty składek;
­
powiązać informacje z karty przychodów pracownika z naliczeniem miesięcznej
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
­
obsługiwać programy komputerowe do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
ubezpieczeniowych i podatkowych stosowane w jednostce organizacyjnej;
­
korzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej;
­
oddzielać dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu;
­
identyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach
z kontrahentami jednostki organizacyjnej;
­
wyjaśniać cel sporządzenia poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego.
ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Praktyki zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych
Struktura organizacyjna jednostki. Forma prawna jednostki organizacyjnej i regulaminy
wewnętrzne. Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej. Formy
i techniki zaopatrzenia. Dokumentacja gospodarki magazynowej. Dokumentacja zakupu
i sprzedaży. Dokumentacja środków pieniężnych. Dokumentacja pracownicza. Działania
marketingowe. Współpraca jednostki organizacyjnej z otoczeniem. Rozliczenia
z instytucjami publicznoprawnymi. Formy rozliczeń z kontrahentami.