Wzór wniosku do komornika o wszczęcie - prawo

Transkrypt

Wzór wniosku do komornika o wszczęcie - prawo
Wzór wniosku do komornika o egzekucję alimentów
y.p
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Krakowie
Ireneusz Chyra
Kancelaria Komornicza
w Toruniu
l
Toruń, dnia 8 sierpnia 2011 r.
ad
ul. Kopernika 23/1, 43-098 Toruń
or
Wierzyciel: małoletni Janusz Kowalski
reprezentowany przez matkę:
Iwonę Kowalską, zam. ul. Bydgoska 56/13, 43-098 Toruń
o-p
Dłużnik: Mateusz Kowalski, zam. ul. Inowrocławska 5, 43-098 Toruń
Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów
ww
w.
pr
aw
Przedkładając tytuł wykonawczy - odpis wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział
III Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt. III RC 343/10, zaopatrzony dnia
10 lutego 2011 r. w klauzulę wykonalności, w imieniu mojego małoletniego syna Janusza
Kowalskiego, wnoszę o:
1. Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji zasądzonych na rzecz małoletniego Janusza
Kowalskiego w w/w wyroku:
a. alimentów zaległych w kwocie 13.000 zł
b. alimentów bieżących w kwocie 500 zł miesięcznie
c. odsetek ustawowych od alimentów zaległych
d. kosztów postępowania w kwocie 140 zł
2. W celu zaspokojenia roszczeń o przeprowadzenie egzekucji:
a. egzekucji z wynagrodzenia za pracę jakie pobiera dłużnik Mateusz Kowalski
w przedsiębiorstwie „Jolanta” w Toruniu przy ul. Kosowskiej 12
b. z ruchomości dłużnika – Mateusza Kowalskiego, posiadanych przez niego
w miejscu jego zamieszkania, poprzez ich zajęcie i sprzedaż
c. z rachunku bankowego posiadanego przez dłużnika w Banku Polski Bank
Internetowy w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego3, o numerze
10123298353200003629123421
3. Przekazanie wierzycielowi wyegzekwowanych kwot na konto bankowe numer
1101232983539853032123423421 w Banku Bank Toruński w Toruniu przy ul.
Krakowskiej 23
4. Doręczenie wierzycielowi odpisów protokołów dokonanych czynności
załącznik: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 lutego 2011 r.,
sygn. akt. III RC 343/10 z klauzulą wykonalności
Serwis prawo-porady.pl