ZARZĄDZENIE NR ON.0050.868.2015.RG PREZYDENTA MIASTA

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.868.2015.RG PREZYDENTA MIASTA
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.868.2015.RG
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z DNIA
24 LISTOPADA 2015 R.
w sprawie przyjęcia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2019
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r.
poz.
1515)
oraz
w
związku
z
realizacją
Zarządzenia
Nr ON.0050.580.2015.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 sierpnia 2015 r.
w sprawie zasad tworzenia i przyjmowania czteroletnich planów inwestycyjnych
zarządzam
§1
Przyjąć do realizacji Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2019, stanowiący załącznik
do zarządzenia. Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2019 jest kolejną edycją
wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Bielsko-Biała
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Lubomirowi Zawierusze, Zastępcy Prezydenta
Miasta Bielska-Białej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.