Ogłoszenie oferty pracy

Transkrypt

Ogłoszenie oferty pracy
Ogłoszenie oferty pracy
Nazwa jednostki
ZUS Oddział w Bielsku-Białej
organizacyjnej
Nazwa komórki
organizacyjnej
Wydział Realizacji Dochodów
Adres jednostki
organizacyjnej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Krasińskiego 34
43-350 Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Nazwa
stanowiska pracy
Stanowisko ds. egzekucji
wg. regulaminu
organizacyjnego
Wymagania
formalne
określone dla
stanowiska pracy
Zakres zadań
wykonywanych
na stanowisku
pracy
Wymagane
dokumenty
Termin, do
którego naleŜy
składać
dokumenty
- niezbędne wykształcenie średnie (ogólne, administracyjne, ekonomiczne)
- poŜądane wykształcenie wyŜsze (administracja, ekonomia)
- wymagana znajomość obsługi pakietu MS Office
- niezbędna umiejętność współpracy z innymi, rozwijanie własnej wiedzy i
podnoszenie kwalifikacji
- rzetelność
Likwidacja zadłuŜenia na drodze przymusowego dochodzenia.
- CV
- list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska, o które ubiega się
kandydat)
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
12 sierpnia 2008 r.
Miejsce składania Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dokumentów
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Spraw Pracowniczych
ul. Krasińskiego 34
43-350 Bielsko-Biała
Dodatkowe
informacje
- rozpatrywane będą wyłącznie kompletne podania
- przy rozpatrywaniu ofert brana będzie pod uwagę data stempla
pocztowego
- skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję
- umowa o pracę na czas zastępstwa
- do składania dokumentów zachęcamy równieŜ osoby niepełnosprawne
Wymagana
klauzula
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie
klauzuli następującej treści: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
pozycja 926 z późn.zm.)"

Podobne dokumenty