Oferta Beskidzkiego Banku Spółdzielczego w

Transkrypt

Oferta Beskidzkiego Banku Spółdzielczego w
BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, dn. 28.03.2011r.
OFERTA
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego ma przyjemność zaprosić do współpracy Stowarzyszenia, którym
przyznano środki/dotacje unijne na realizowane przedsięwzięcia. Obszar działania naszego Banku to
województwo śląskie oraz powiaty w województwie małopolskim: wadowicki, krakowski, oświęcimski
i suski.
Łączna kwota kredytu, gwarancji i poręczenia nie może przekroczyć 100% kwoty przyznanej dotacji na
realizację przedsięwzięcia oraz kwoty 35.000,- PLN.
Stowarzyszenie ubiegające się o kredyt załącza do wniosku kredytowego:
1) odpis z KRS (wg stanu nie wcześniejszego niż 1 miesiąc sprzed daty złożenia wniosku),
2) statut,
3) NIP, REGON,
4) aktualną listę członków z określeniem rocznej wysokości składki członkowskiej
oraz następujące dokumentu finansowe:
1) zeznanie podatkowe (CIT) za okres ostatniego roku obrachunkowego (dane roczne) - chyba, że
klient prowadzi działalność w okresie krótszym lub brak jest możliwości uzyskania danych
z wcześniejszych okresów,
2) sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat za okres ostatniego rok
obrachunkowego (dane roczne) - chyba, że klient prowadzi działalność w okresie krótszym lub brak
jest możliwości uzyskania danych z wcześniejszych okresów, oraz okres bieżący prezentowany
kwartalnie,
3) prognozę rachunku wyników na okres nie krótszy niż okres kredytowania,
4) dokument/umowę wraz z załącznikami do dokumentu/umowy, potwierdzający przyznanie
środków/ dotacji unijnych na realizowane przedsięwzięcie,
5) inne dokumenty, które w ocenie Banku będą niezbędne do oceny zdolności kredytowej
stowarzyszenia.
Uruchomienie kredytu może nastąpić nie wcześniej niż po przedłożeniu przez Stowarzyszenie zaświadczeń
z US i ZUS potwierdzających brak zaległości z terminem ważności do 1 miesiąca.
Obligatoryjne zabezpieczenie kredytu stanowi:
1) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku,
3) cesja praw z umowy o dotację/dofinansowanie realizowanego przedsięwzięcia.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Osoby do kontaktu:
- Adrianna Bogacz-Gawłowska tel. 33/ 815 89 76 w. 23
- Eliza Kryska tel. 33/ 815 89 76 w. 49
Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 272, tel.: (33) 815 79 34, fax: (33) 815 89 76 wew. 13
Centrala Banku: 43-346 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 272, tel.: (33) 815 79 34, fax: (33) 815 89 76 wew. 13, e-mail: [email protected], www.bankbbs.pl
Zarząd Banku: Ewa Reczek – Prezes Zarządu, Dyrektor Banku; Aleksandra Satława – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Oddziału w Bielsku-Białej,
Edyta Wasilewska-Knieć – Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej; KRS: 0000093686, NIP: 5470046930, S.W.I.F.T. code: POLUPLPR