Umowa zlecenie

Transkrypt

Umowa zlecenie
Umowa zlecenie Umowa zawarta pomiędzy zleceniobiorcą ………………………………………………… a ………………………………………………. zwanym zleceniodawcą. 1. Zlecenidawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje wykonanie usługi przygotowanie i prowadzenie imprezy muzycznej ………………………………………., która odbędzie się w dniu …………………...…… od godziny …….. do godziny ……… w miejscu ……………………………………………………………. . 2. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy wpłaca zleceniobiorcy zaliczkę w wysokości …………… (słownie …………………..………………………………….), a pozostałą kwotę, tj. …………… (słownie ………………………………..…………………….) wpłaci zleceniobiorcy przed rozpoczęciem imprezy. 3. Zleceniodawca zapewnia bezpieczeństwo osób i sprzętu zleceniobiorcy. 4. Zleceniodawca zapewnia wyżywienie oraz napoje bezalkoholowe w trakcie trwania imprezy. 5. W razie niemożności wykonania usługi osobiście, zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia zlecenia osobom trzecim. 6. W przypadku nie odbycia się imprezy z winy niezwiązanej ze zleceniobiorcą, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniobiorca
Zleceniodawca 

Podobne dokumenty