FORMULARZ OFERTY wstępnej do zapytania RFx w postępowaniu

Transkrypt

FORMULARZ OFERTY wstępnej do zapytania RFx w postępowaniu
FORMULARZ OFERTY wstępnej do zapytania RFx w postępowaniu sprzedaży
transformatora blokowego typ RTx160000/110 TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łagisza
Oferta kupna w postępowaniu nr MZL/Sp/035/2015
(pieczęć Oferenta)
Pełne dane adresowe Oferenta:
Nazwa firmy
...................................................................................................................................................
siedziba ....................................................................................................................................
nr telefonu / nr faksu ................................................................................................................
adres ........................................................................................................................................
adres do korespondencji .........................................................................................................
NIP .................................................. REGON ...............................................................
e-mail: .......................................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie RFx na sprzedaż transformatora blokowego typ RTx160000/110
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza
oświadczamy, że składamy ofertę zakupu ww. przedmiotu sprzedaży za cenę netto
.................................................. zł
(słownie ..................................................................................................................................zł)
plus podatek VAT 23 % w kwocie ........................................ zł
(słownie ................................................................................................................................. zł)
co daje łączną wartość brutto .................................................................................... zł
(słownie ............................................................................................................................ zł)
1
Oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do 45 dni od zakończenia
postępowania.
Deklarujemy zapłatę przed odbiorem przedmiotu sprzedaży, na podstawie umowy
sprzedaży.
Oświadczamy, że odbioru dokonamy z:
- VEOLIA Energia Poznań ZEC S.A., 61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54*,
- TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie*,
staraniem i na własny koszt.
Oświadczamy, że jesteśmy czynnym płatnikiem podatku VAT.
Oświadczamy, że treść dokumentów załączonych do oferty jest zgodna ze stanem
faktycznym.
Załączniki:
1. Potwierdzenie wpłaty wadium,
2. Aktualny odpis z KRS lub z CEIDG,
........................................... dnia .........................
(miejscowość)
..............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela
Oferenta)
* - niepotrzebne skreślić
2