Szczegółowy program konferencji

Transkrypt

Szczegółowy program konferencji

KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM DOKTORANCKIEGO UJ

Temat konferencji: Przyszła regulacja rozliczeń pieniężnych w związku z wdrożeniem do prawa
polskiego dyrektywy nr 2007/64 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego
Cel konferencji: dyskusja nad sposobem wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy nr 2007/64 oraz
kształt przyszłej regulacji umowy rachunku bankowego i przepisów o rozliczeniach pieniężnych w
świetle prac nad nowym kodeksem cywilnym
Termin: 29 maja 2008, Kraków, ul. Olszewskiego 2, sala nr 7 (refektarz)
Organizator: Uniwersytet Jagielloński (Europejskie Kolegium Doktoranckie)
Prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
Patronat: redakcja „Prawa Bankowego”
Program
Rozpoczęcie godz. 11.00
Przywitanie gości
Godz. 11.10 – 11.30
Umowa ramowa w świetle dyrektywy nr 2007/64 a umowa rachunku bankowego (rachunku
rozliczeniowego) w kodeksie cywilnym i w ustawie – prawo bankowe
mec. D.Rogoń, doktorantka EKD;
Godz. 11.30 – 12.00
Dyskusja
Godz. 12.00-12.30
Zasady wykonywania zleceń płatniczych i odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych w
dyrektywie nr 2007/64 a przepisy kodeksu cywilnego i ustawy – prawo bankowe
mgr Magdalena Bodzioch, doktorantka EKD
Godz. 12.30 – 13.00
Dyskusja
Godz. 13.00- 13.45
Przerwa na lunch
Godz. 13.45 – 14.05
Transakcje płatnicze przy użyciu instrumentów płatniczych w dyrektywie nr 2007/64 i w ustawie o
elektronicznych instrumentach płatniczych – dr Krzysztof Korus
Godz. 14.05-14.30
Dyskusja
Godz. 14.30-15.30
Przyszła regulacja umowy rachunku bankowego i rozliczeń pieniężnych w kodeksie cywilnym a
wdrożenie dyrektywy nr 2007/64 – wprowadzenie do dyskusji prof. UJ dr hab. Jerzy Pisuliński
Zaproszeni goście: przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego,
Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, członkowie redakcji „Prawa Bankowego”,
pracownicy naukowi z innych ośrodków naukowych w Polsce.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 20.05.br. pocztą elektroniczną na adres
[email protected] , telefonicznie pod numerem 0 880 061 435 lub faksem na numer 012 421 45
64.