Krajowe Centrum Informacyjne

Transkrypt

Krajowe Centrum Informacyjne
Przygotowania do
systemu REACH
w Wielkiej Brytanii
Andrew Fasey
[email protected]
Poznań, Polska
20 Marca 2007
Prezentacja
•
Krajowe Centrum Informacyjne
(Helpdesk) – w okresie przejściowym
•
Krajowe Centrum Informacyjne
(Helpdesk) – w formie docelowej
•
Wielka Brytania Urząd Właściwy
•
Podmioty udzielające wsparcia
2
Krajowe Centrum informacyjne –
działania organizacyjne
w okresie przejściowym
• Ustanowiony 10 Października 2006 – Dzień,
w którym ogłoszono, jaki organ będzie pełnił
rolę Urzędu Właściwego (CA-ang.)
• Okres początkowy i ciągła nauka
• Powstał w celu stworzenia podwalin dla
działania Urzędu Właściwego i docelowo
tworzonego Krajowego Centrum
Informacyjnego
3
Krajowe Centrum informacyjne –
działania organizacyjne
w okresie przejściowym
Jakie działania moŜe podejmować KCI w tym okresie :
• Doradztwo w zakresie bieŜących interpretacji
rozporządzenia REACH
• Udzielanie informacji dotyczących kryteriów
jakie naleŜy spełniać biorąc pod uwagę regulacje
REACH
• Pomoc doradcza dotycząca zakresu spraw, które
REACH obejmuje
• Wyjaśnienie na jakim etapie organizacyjnym
znajduje się tworzenie Urzędu Właściwego
4
w UK
Krajowe Centrum informacyjne –
działania organizacyjne
w okresie przejściowym
Jakie działania nie moŜe podejmować KCI:
• Doradztwo i pomoc w sprawach
dotyczących kwestii politycznych (to
naleŜy do Defra – Min. Środowiska)
• Doradztwo dotyczące prawidłowości
wykonanej oceny
• Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji
związanej z REACH’em – np. analiza
projektu dokumentacji
5
Krajowe Centrum Informacyjne –
działania organizacyjne
w okresie przejściowym
Kontakt
0845 408 9575
[email protected]
Tel:
e-mail:
Adres
pocztowy: UK REACH CA Helpdesk
2.3 Redgrave Court
Bootle
Merseyside L20 7HS
6
Krajowe Centrum Informacyjne –
w formie docelowej
Wizja:
Nic nie jest dokładnie określone, ale
z kontekstu wynika Ŝe Urząd
Właściwy działa
• bezpośrednio – np. odpowiadając
na zapytania o poradę
• pośrednio, pro-aktywnie –
świadcząc pomoc, w szczególności
dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw
7
Krajowe Centrum Informacyjne –
w formie docelowej
Działania jakie KCI będzie podejmowało:
• Świadczenie pomocy w zakresie interpretacji
rozporządzenia REACH
• W razie moŜliwości udzielanie uproszczonych
wskazówek/porad?
• Rola ułatwiająca – pomoc podmiotom, na których
ciąŜą obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH
w poznaniu ich i sprostaniu ich wymaganiom
• Kluczowy organ w zakresie posiadanych informacji
nt. rozporządzenia REACH w stosunku do
bezpośrednio zaangaŜowanych organów nadzoru
8
Krajowe Centrum Informacyjne –
w formie docelowej
Działania, których KCI nie moŜe podejmować:
• Odpowiadanie na zapytania odnośnie pomocy
w sprawach dotyczących kwestii politycznych – np.
prośby dotyczące poprawek do rozporządzenia
REACH (Defra, Ministerstwo Środowiska)
• Odpowiadanie na skargi dotyczące obowiązywania
systemu REACH na poziomie europejskim (ECA/EC)
• Ingerowanie w ocenę przeprowadzoną przez
przedsiębiorstwa (nie tak jak w przypadku
zgłaszania substancji nowych czy rozporządzenia
w sprawie substancji istniejących)
• WyraŜanie poglądów/opinii dotyczących oceny
9
projektów
Krajowe Centrum Informacyjne –
w formie docelowej
Działania pośrednie – początkowy zamysł
• Zakładki na stronach internetowych z przykładowymi
np. odpowiedziami na często zadawane pytania,
aktualne wiadomości, linki do poradników
• “Roadshow” prezentacje typowych działań
• Uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych
przez innych
• Wykorzystywanie sposobności/okazji by
dyskutować/spotykać się
• Biuletyn
• Konsultacje?
• Inne?
10
Niezgodność
• Pełniąc funkcję Krajowego Centrum
Informacyjnego Urząd Właściwy będzie
odpowiedzialny za ustosunkowanie się do
raportów dotyczących niezastosowania się
firm do ciąŜącego na nich obowiązku
rejestracji wynikającego z rozporządzenia
REACH.
• W zamyśle początkowym było ustanowienie
punktu kontaktowego w celu zgłaszania
moŜliwych niezgodności – będzie to działało
niezaleŜnie od KCI (tzw. ‘whistle blowing’ang.)
11
ZJ Urząd Właściwy (UW)
• Prawnie desygnowanym organem
właściwym dla ZK będzie Sekretarz Stanu
w Anglii, Minister w Szkocji, Minister w Walii
i odpowiedni Minister w Irlandii Północnej,
razem określą oni obowiązki Urzędu ds.
Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSE).
Wyznaczone departamenty będą wspierały
Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSE)
jako Urząd Właściwy.
12
Projekt utworzenia UW w ZK
• Stanowi część większego projektu
przejętego przez Defra (Min. Środowiska)
dotyczącego wdroŜenia pakietu
legislacyjnego REACH
• W skład grupy specjalistów wchodzą
urzędnicy oraz przedstawiciele Agencji
Środowiska
• Nadzorowany przez Zarząd Projektu,
w którego skład wchodzą urzędnicy Defra
13
ZK Funkcje Urzędu ds. Zdrowia
i Bezpieczeństwa
Funkcje:
1.
Pełnienie roli KCI dla podmiotów, na których ciąŜy obowiązek
i dla stron zainteresowanych
2.
Egzekwowanie postępowania zgodnego z obowiązkami wynikającymi
z Rejestracji, chociaŜby bezpośrednio poprzez reagowanie na
zawiadomienia tzw.whistle-blowing – ang.
3.
Dokonywanie oceny substancji i sugerowanie odpowiednim komitetom
ECHA (Executive Committee on Humanitarian Affairs – ang.)
wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wynikających z nadzoru (np.
Klasyfikacja i Oznakowanie, ograniczenia dotyczące stosowania)
4.
Nominowanie kandydatów do pracy w róŜnych komitetach decyzyjnych
i wspieranie ich w pełnieniu tej roli
5.
Współpracowanie z organami nadzoru w sprawach właściwych w związku
z obowiązkami dalszych uŜytkowników wynikającymi z rozporządzenia
REACH, np. stosowanie przez uŜytkowników środków zarządzania
ryzykiem wskazanych przez dostawców; przestrzeganie regulacji
dotyczących ograniczeń czy udzielania zezwoleń
14
Projekt utworzenia UW w ZK
Linia czasu
Początek
projektu
Ogłoszenie
UW
Koniec
projektu
REACH wchodzi
w Ŝycie
1 Marca
2007 +
1 lipca
2007
KCI w
okresie
przejściowym
10 Pąździernika
2006
“Wizja”
Rozwoju UW
UW
przygotowywanie
w toku place
W pełni
15
funkcjonujący
UW
Projekt utworzenia UW w ZK
Działania UW obejmują:
1. Całkowity zakres REACH; granice i wspólne
elementy ustawodawstwa chemicznego
2. Kwestie prawne; związane z jednolitym
rynkiem
3. Wskazówki dotyczące zasobów
4. Dotarcie do biznesu
5. Działania podejmowane przez rząd
6. Mechanizm zaangaŜowania zainteresowanych
stron
[7. Uds.ZiB - nowe obowiązki dalszych
16
uŜytkowników]
Projekt utworzenia UW w ZK
Kontakt:
Dyrektor Projektu:
Dr Steve Fairhurst
[email protected]
Tel: 0151 951 3509
Członek zespołu:
Dr Julian Delic
[email protected]
Tel: 0151 951 3593
17
18
REACHReady
• Stworzony przez Związek Przemysłu Chemicznego
w UK
• KCI
• Poradniki
• REACHScope– baza internetowa jako narzędzie
pozwalające na identyfikację substancji biorąc pod
uwagę zakres rozporządzenia REACH
• REACHReckoner– narzędzia pozwalające na wykazanie
kosztów dostosowania i wskazanie substancji, którym
nadano priorytet (obecnie jest to moŜliwe dzięki KCI,
w przyszłości zostanie uruchomione narzędzie na
stronie internetowej)
• Program Pomocy dla Przedsiębiorstw
• REACHMatchmaker – link dla podmiotów świadczących
19
pomoc w zakresie REACH
ReFaC
• ReFaC – Organizacja mająca na celu ułatwienie
MSP wprowadzenia systemu REACH w ich
sektorze
• Działania w celu rozwoju zostały podjęte przez
Stowarzyszenie Dystrybutorów i Handlowców
Chemikaliów (British Chemical Distributors and
Traders Association – BCDTA, ang.)
• „ niezaleŜna firma zarządzana przez przemysł
dla przemysłu i pozwalająca członkom
zapoznać się z szerokim wachlarzem
opłacalnych rozwiązań zgodnych
z rozporządzeniem REACH”.
20
ReFaC
• Helpdesk (Centrum Informacji)
• Pomoc dotycząca rejestracji wstępnej
• Pomoc w rejestracji
• Zarządzanie w Konsorcjach
21
Podmioty udzielające wsparcia
• Wielu konsultantów oraz
konsorcja/spółki są tworzone w celu
skorzystania z moŜliwości jakie zostają
stworzone w sektorze prywatnym
• Rozwój narzędzi informatycznych
• Przemysł, którego system REACH
dotyczy dostosowuje się do
Rozporządzenia
22
PODSUMOWANIE
• REACH róŜni się od obowiązującego reŜimu
• Większa odpowiedzialność ciąŜy na “przedsiębiorcach”,
którzy powinni wywiązywać się z obowiązków
wynikających z rozporządzenia REACH
• Zamiarem KCI w UK jest ułatwienie uczestnikom
wywiązywania się z odpowiedzialności i obowiązków
wynikających z rozporządzenia REACH
• Nie tylko pomoc w zakresie technicznym jest potrzebna,
ale niezbędne jest zrozumienie przez ludzi, Ŝe mogą ciąŜyć
na nich obowiązki, którym muszą sprostać
• Po wejściu w Ŝycie rozporządzenia REACH, KCI będzie
aktywnie świadczyć pomoc i odpowiadać na zapytania
dotyczące opisywanych wymogów formalnych.
• Wiele innych źródeł pomocy jest dostępnych
23
Kontakt
Andrew Fasey
[email protected]
www.ptkltd.com
24

Podobne dokumenty