On the REACH road. Pierwsze kroki

Transkrypt

On the REACH road. Pierwsze kroki
On the REACH road
5th Anniversary
23-24 listopada 2011 Warszawa
Pierwsze kroki
Sebastian Gil
DG Environment: Chemicals, Biocides and Nanomaterials
„ Po co nam REACH?
„ „On the road to REACH”
„ Wyzwania, zadania…
„ …i osiągniecia - bilans 5-cio latka
„ Zanim ruszymy dalej
Po co nam REACH?
„ Wzrost gospodarczy
i dobrobyt
Î
1 mln ton w 1930 Æ 500 mln ton w 2010
Î
źródło zaopatrzenia dla innych gałęzi (rolnictwo i przetwórstwoa żywności,
farmaceutyki, tekstylia, motoryzacja, elektronika itd.)
Î
nasz dobrobyt (dochód, miejsca pracy, komfort życia)
„ Kontrola zagrożeń dla zdrowia i środowiska
Î
wzrost zachorowań na raka, astmę, alergie
Î
degradacja środowiska i organizmów
Î
zbyt późne rozpoznanie zagrożeń
grozi katastrofalnymi skutkami
(azbest, DDT, Seveso…)
„On the road to REACH”
„ 1967: Dyrektywa 67/548 (klasyfikacja i etykietowanie)
„ 1979: Nowelizacja:
Î
EINECS - spis substancji znajdujących się na Rynku (+100 000)
Î Notyfikacja “nowych” substancji (>10 kg)
Î Ochrona środowiska
„ 1992: Ocena ryzyka ’nowych’ substancji (Dyr. 67/548)
„ 1993: Ocena ryzyka ’istniejących’ substancji (Rozp. 793/93)
„ 1998: Rada Ministrów ds. Środowiska w Chester:
Î
Sprawozdanie Komisji na temat funkcjonowania systemu prawnego
Î Wniosek: System nieskuteczny!
„ 2001: Biała Księga ’Strategia dla przyszej polityki dt. Chemikaliów’
„ 2006: REACH
Biała Księga (2001) - Podstawowe wnioski
„ Informacja nt. właściwości substancji - NIEDOSTATECZNA
Î
Brak podstawowej informacji dla 86% substancji >1000t/rok
„ Odpowiedzialność za ocene ryzyka - INSTYTUCJE PUBLICZNE
Î
Proces nieskuteczny - 141 substancji przez 13 lat
„ Dalsi użytkownicy - NIE WŁĄCZENI
Î
Większość zastosowań substancji oraz narażenie nieznane
„ System dla ’nowych’ i ’istniejących’ substancji - PODWÓJNY
Î
Zagrożenie dla innowacyjności i konkurencyjności
„ Ograniczenia produkcji, obrotu i stosowania - ZBYT OPIESZALE
Î
Ograniczenia dla 100 substancji przez 30 lat
REACH - Zadania
„ Informacja nt. właściwości substancji - POWSZECHNA
Î
Dotyczy wszystkich substancji >1 t/rok (30 tys.substancji)
„ Odpowiedzialność za ocene ryzyka - PODMIOTY GOSPODARCZE
Î
Ocena ryzyka dla wszystkich sybstancji >10 t/rok (10 tys.substancji)
„ Dalsi użytkownicy - WŁĄCZENI
Î
Komunikacja w łańcuchach dostaw nt. zastoswań i bezpieczeństwa
„ System dla ’nowych’ i ’istniejących’ substancji - POJEDYNCZY
Î
Poprawa innowacyjności i konkurencyjności
„ Ograniczenia produkcji, obrotu i stosowania - PRZYSPIESZONE
Î
System zezwoleń; Ograniczenia - uproszczona procedura i kalendarz
REACH – przewidywane koszty i korzysci
„ Koszt całkowity: €2.8 - 5.2 mld
Î
Î
Î
Koszty bezpośrednie:
€2 mld
DU wł. koszty bezpośrednie:
Wycofane substancje:
€2.8 - 5.2 mld
1-2%
(€1.6 - 2.9 mld)
„ Korzyści: €50 mld
Î
Poprawa zdrowia (szacunek):
€50 mld
Î
Korzyści dla środowiska (nie uwzględnione)
(€50 mld?)
Î
Korzyści dla biznesu (nie szacowane):
Szacunek z 2003 r.
- harmonizacja przepisów
- innowacyjność
- bezpieczeństwo
Osiągniecia - Rejestracja
„ Substancje zarejestrowane:
Î
ok 5 200 – rejestracja poprzez REACH
Î
ok 3 600 substancji «wprowadzonych»
Î
ok 1 600 substancji «niewprowadzonych»
„ Gratulacje!!!
Î
Przemysł: współpraca w ramach SIEF, wspólna rejestracja
Î
Kraje: Helpdesk, informacja, przewodniki, egzekwowanie
przepisów
Î
ECHA / Komisja: przewodniki, REACH-IT, obsługa firm, «DCG»
Zanim ruszymy dalej
„ Nasze osiągnięcia
Î
Wiedza na temat 5 200 substancji!
Î
Przemysł zaangażowany w zarządzanie ryzykiem
„ Nasze wyzwania
Î
Przygotowanie kolejnych rejestracji
Î
Dbałość o jakość systemu
Î
Ocena bezpieczenstwa nowych technologii (nano), łącznego działania …
„ Nasz sukces
Î
Czyste technologie i produkty
Î
Reputacja biznesu
Dziękuję !
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

Podobne dokumenty