Zgoda współmałżonka na poręczenie weksla

Transkrypt

Zgoda współmałżonka na poręczenie weksla
Zgoda współmałŜonka na poręczenie weksla
.......................................................................
(imię i nazwisko współmałŜonka)
........................................................................
(adres)
........................................................................
........................................................................
........................................................................
(nr dowodu osobistego)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na poręczenie przez mojego męŜa / moją Ŝonę
.................................................................................................................weksla,
wystawionego
przez ....................................................................................................., który stanowił
będzie zabezpieczenie roszczeń dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka
Akcyjna z tytułu zaciągniętych zobowiązań.
................., dnia ........................
............................................................
(podpis składającego oświadczenie)

Podobne dokumenty