Bezpieczeństwo Maszyn - Ocena zgodności maszyn i urządzeń

Transkrypt

Bezpieczeństwo Maszyn - Ocena zgodności maszyn i urządzeń
Bezpieczeństwo Maszyn - Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych z
wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi dyrektyw UE
Czas
Temat
45 minut
Wprowadzenie
90 minut
Przepisy prawne (UE i prawa polskiego) regulujące zasady
wprowadzania do eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
90 minut
Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w
dyrektywie 2009/104/WE
135 minut
Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektyw
powiązanych, odnoszących się do producentów i konstruktorów
maszyn i urządzeń technicznych (w tym również producentów maszyn
i urządzeń wytwarzanych na własne potrzeby)
45 minut
Wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
2014/30/UE
45 minut
Wymagania dyrektywy niskonapięciowej (LVD) 2014/35/UE
z dnia 26 lutego 2014 r.
90 minut
Norma PN-EN ISO 12100:2012
Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena
ryzyka i zmniejszanie ryzyka
90 minut
Struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego
poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych
90 minut
Zakres dopuszczalnych zmian i modyfikacji wprowadzanych przez
użytkowników maszyn
45 minut
Zasady nadzoru i kontroli rynku oraz wprowadzania maszyn do
eksploatacji
45 minut
Wspomaganie informatyczne – Aplikacja do oceny zgodności –
wymagania 3 dyrektyw
Razem 18 godzin lekcyjnych

Podobne dokumenty