zapytanie wydruk map - (BIP) Gminy Siechnice

Transkrypt

zapytanie wydruk map - (BIP) Gminy Siechnice
URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Gmina Siechnice
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna
7.03.2012
Zapytanie ofertowe
(wycena: opracowanie, przygotowanie i wydruk – materiałów kartograficzno-turystycznych)
BADANIE RYNKU
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.
I.
1.
2.
OPIS PRZEDMIOTU
Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu i wydruku –
materiałów kartograficzno-turystycznych wraz z bezpłatną dostawą do siedziby
zamawiającego do 30 kwietnia 2012 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i wydruk map formatu B-2 (2.000 szt.) – papier mapowy min. 100 gr, zadruk
dwustronny , pełny kolor - konieczna aktualizacja (najpóźniej z grudnia 2011 roku – kiedy
powstały nowe obiekty na terenie gminy Siechnice). Teren obejmujący opracowanie – gmina
Siechnice. Na mapie znajdzie się mapa całej gminy, plany wybranych miejscowości oraz krótki
opis tekstowy (przygotowany przez zamawiającego).
Przygotowanie i wydruk map „kieszonkowych” (A4 składana na 3 - 2.000 szt.) – pełen kolor,
druk dwustronny, papier min. 120 gr. Teren obejmujący opracowanie – gmina Siechnice
konieczna aktualizacja (najpóźniej z grudnia 2011 roku – kiedy powstały nowe obiekty na
terenie gminy Siechnice). Na mapie znajdą się dodatkowe informacje dotyczące gminy – opis
(przygotowany przez zamawiającego).
Przygotowanie i wydruk przewodnika– 48 stron, szycie/lub/spirala, papier kreda matowa
min. 130 gr, druk w pełnych kolorach obustronnie + zamieszczenie map i przesłanych przez
zamawiającego: tekstu i zdjęć.
Grafika do wszystkich wymienionych powyżej produktów zostanie wykonana według
wskazówek zamawiającego (w jednej szacie graficznej - określonej kolorystyce i liternictwie)
II. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać cen jednostkowe poszczególnych artykułów oraz zsumowanie kwoty dla danych
artykułów (w cenach netto i brutto)
- zawierać krótką informację o doświadczeniu firmy w wykonywaniu zleceń podobnych do
opisanych w niniejszym zapytaniu.
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN
Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej
[email protected] , do dnia 14.03.2012 roku (do godziny 15:00)
na
adres:
IV. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.
Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – gmina zastrzega sobie moŜliwość do
nieskorzystania z Ŝadnej z przesłanych ofert.
V. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Mariusz RóŜnowicz pod numerem telefonu 71 390 20 31 oraz
adresem email: [email protected]
ul. Żernicka 17 , 55-010 Święta Katarzyna , tel. 71/391 91 01 , 71/311 43 64 , fax 71/311 43 70
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: [email protected]
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691