ogloszenie o wyborze oferty

Transkrypt

ogloszenie o wyborze oferty
BdsFE/182/2010
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – druk 100 szt. plakatów
GMINA SIECHNICE, ul. śernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
jako Beneficjent współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 ,, Wykorzystanie i promocja potencjału turysty stycznego
i kulturowego Dolnego Śląska ( Turystyka i Kultura), Działanie 6.2 ,,Turystyka aktywna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogłasza, Ŝe w wyniku
przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w zakresie usługi polegającej na wydruku
(100 sztuk plakatów promocyjnych zgodnie z załączonym wzorem) z terminem wykonania: 7 dni od
dnia podpisania umowy.
Wybrana została oferta nr 8 Partner Poligrafia, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok. Suma brutto za
wykonanie zamówienia 154,94 zł brutto. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
1.
Nr
oferty
1.
2.
2.
TIMSHEL ul .Świętokrzyska 34a, 32-500 Chrzanów
57,72
3.
3.
Drukarnia Euro-Druk Krzysztof i Joanna Niedziela s.c., ul. Zawadzkiego 22,
57-100 Strzelin
66,84
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Scan Ball Sp. z o. o., ul.Wasowskiego 3/29, 42-200 Częstochowa
Liczba
punktów
56,44
4.
4.
Agencja Reklamowa Pinakolada.pl ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice
42,33
5.
5.
PASSA Studio Reklamy K. Pasternak, Os. Zwycięstwa 21/76, 61-649 Poznań
52,58
6.
6.
Geokart- International sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
0,36
7.
7.
Kama Jackowska Studio, ul. Śmiała 59, 01-526 Warszawa
32,56
8.
8.
Partner Poligrafia, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok
9.
9.
Plakatpol s.c. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal, ul. Młyniska 47, 98-350 Biała
78,39
10.
11.
10.
11.
Jan Kowalski Group, ul. Szajnochy , Bydgoszcz
EURO-ART. s.c. KRAKÓW, UL. BRONOWICKA 31/1, 30-084 KRAKÓW
34,32
18,14
Gmina Siechnice
100
Projekt pt.: ,,ODRA VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z
budową stadionu w Siechnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
osobą upowaŜnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie
przedmiotu zamówienia jest Główny Specjalista Grzegorz Salwa, Biuro ds. Funduszy Europejskich
Urząd
Miejski
w
Siechnicach
ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice, tel/fax. 713117358, e-mail: [email protected]
Gmina Siechnice
Projekt pt.: ,,ODRA VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z
budową stadionu w Siechnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Podobne dokumenty