Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Transkrypt

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
................................., dnia........................
.....................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................
(adres zamieszkania)
Burmistrz Krotoszyna
Ul. Kołłątaja nr 7
63-700 Krotoszyn
Wniosek o dokonanie
podziału nieruchomości
Wnoszę o dokonanie podziału działki położonej w ..........................................................................
przy ul.............................................................., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka Nr........................... o pow. …........................, zapisanej w Księdze Wieczystej nr
………………………………………………................................................. ..... stanowiącej moją
własność – zgodnie z propozycja przedstawiona na załączonym wstępnym projekcie podziału
w kolorze czerwonym.
....................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości,
2. wypis i wyrys z katastru nieruchomościami,
3. decyzji a o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed
dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
4. wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów niezależnych od ustaleń planu
miejscowego oraz
5. protokół z przyjęcia granic,
6. wykaz zmian gruntowych,
7. wykaz synchronizowany, jeżeli oznaczeni e działek gruntu w katastrze nieruchomościami
jest inne niż w księdze wieczystej,
8. mapa z projektem podziału

Podobne dokumenty