przedmiar - Urząd Gminy Węgierska Górka

Transkrypt

przedmiar - Urząd Gminy Węgierska Górka
Przedmiar robót
Remont mostu drogowego w miejscowości Żabnica ul. Za Wodą. w ramach usuwania skutków powodzi z
maja i czerwca 2010 r.
Kilometraż: 0+000 - 0+054,5
Data: 2012-02-16
Budowa: Remont mostu drogowego w ciągu ul. Za Wodą w ramach usuwania skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Obiekt: Most ul. Za Wodą
Zamawiający: Urząd Gminy Węgierska Górka
Jednostka opracowująca kosztorys: OMAR BKIL
Kosztorys opracowali:
mgr inż. Marcin Łysoń, KOSZTORYSANT ..............................................................................................................................................................................
Sprawdzający: ......................................................................................................................................................................................................................................
Zamawiający:
Wykonawca:
..........
..........
Przedmiar robót
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilosć
Krot. Jedn.
1 Roboty Umocnieniowe
1.1 KNR 201/206/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3,
grunt kategorii IV, samochód 5-10·t
wykonanie robót ziemnych pod narzuty-półki i opaski
wzmacniające
8,5+8,5+10+32+14
=
73,000000
roboty ziemne pod wykop na
dojazdach-dostosowanie
24*0,15
=
3,600000
76,600 76,600
1.2 KNR 201/419/3 (1)
Grodze ziemne o wysokości do 1,5·m, przy umocnieniu stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym
etapami str l+p-betonowanie częściowe
30
=
30,000000
30,000 30,000
1.3 KNR 1312/1505/3
Przepusty z rur betonowych fi 500 z zasypką dowiązane do narzutu z głazów oraz terenu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
nad mostem, w rowie
5+7,5
=
12,500000
13
13
1.4 KNR 231/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·50·cm na wlocie od strony rowu, NA PRZEJEŹDZIE
3
=
3,000000
3
3
1.5 Kalkulacja indywidualna
Komory żelbetowe zbrojone konstrukcyjnie, studnia betonowa przy grubości ścian 20*cm wraz z betonowym dnem oraz
dowiązaniem do istniejącego rowu-wlot rowu do studni + wlot ze studni do przepustu wraz z kratą metalową zabezpieczającą
1
od góry ( 4 cm )
1.6 KNR 201/412/1
Wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna dołów fundamentowych pod budowle hydrotechniczne, wyrównanie ręczne,
kategoria gruntu V-VI
14
=
14,000000
14,000 14,000
1.7 KNR 202/1906/3
Deskowanie systemowe Stal-Form ścian prostych grubości ponad 20·cm wysokość do 4·m
przy przejściu kanalizacji
14*2
=
28,000000
28,000 28,000
1.8 KNR 213/703/2 (1)
Betonowanie murów oporowych, mury oporowe betonowe pod jazem, beton hydrotechniczny-masywna ściana oporowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
14*1*2
=
28,000000
28,000 28,000
1.9 KNR 211/401/9
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub
średniego-głazów pow.0,8 m3
narzut kamienny wzdłuż skarp od górnej wody l+p
32*2+10*2
=
84,000000
narzut kamienny wzdłuż skarp od dolnej wody do
28,000000
przejścia przez rzekę l+p-uzupełnienie
14*2
=
pod przejściem - l+p średnio
(8,5*2)*2,75
=
46,750000
dodatek na dno pod przejściem na wylocie
14*8*0,3
=
33,600000
192,350 192,350
1.10 Kalkulacja indywidualna
Odtworzenie bariery stalowej, zwykłej z rur, pogięcia, lokalne uszkodzenia wywołane przez drzewa w czasie powodzi, lekkie
odsadzenie od krawędzi płyty z przysłonięciem szczeliny - nowa bariera zabezpieczona antykorozyjnie.
odtworzenie,malowanie
14,00*2
=
28,000000
28,000 28,000
1.11 KNKRB 1/233/2 (2)
Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 m głębokość rowu
do 0.8 m
pomiędzy przepustami
30
=
30,000000
30
30
1.12 Kalkulacja indywidualna
Regulacja pionowa klawiszowania płyt drogowych o wym. 1,5*3-wykorytowanie frakcji gliniastych, podsypanie podbudową,
zagęszczenie, ruchy płyt rzędu + - 2,00 cm max, na dojazdach
z dostosowaniem pod nowe najazdy w masie
(3*3)+(3*3)
=
18,000000
18,000 18,000
1.13 KNKRB 6/103/1
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, zagęszczenie mechaniczne
na dojazdach
24*0,35
=
8,400000
8,400
8,400
1.14 KNR 231/1004/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
na dojazdach z dostosowaniem rzędnej mostu do
niwelety drogi
(3*4)*2
=
24,000000
24,000 24,000
1.15 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
24
1.16 KNR 225/409/3
Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu, budowa nawierzchni o grubości 5,0·cm
24
m3
m3
m
szt
m3
m2
m2
m3
m3
m
m
m2
m3
m2
m2
m2

Podobne dokumenty