Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo6ci rob6t .Tedn. (I,50+

Transkrypt

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo6ci rob6t .Tedn. (I,50+
Zbi.6r:
- Kowalowy
Swietlicowy
w Kowal-owach
6wietlicowy
roboty
Budlmek
Podstawa
3 003 KNR 23/26L4/9
(1)
pozycji,
nrztt
tut a) Jt tva- iJ r t
P--!
^v?\,^^t^L?rni
am
ny n
r lr-vl an ui r
vu
P!4yYvLUworrfc'LL
gr:. dociepfenia
betonu,
L^ lL UFJi uF ve J\ / c h
^(ai
a
vn u. .r6g^yl
I oni
o
<ci Lq
r nr r
.Tedn.
z
. d o 3 0 cm z
wraz
ci\/
Krot
l_l_osc
sTer
4 cm
( I , 5 0 + 2 , 2 0 * 2 + 06 0 * 4 + 0 , 9 0 * 7 + 1 , 0
2 + 3 * r , 5 0 * 5 + 5 * 12 0 + L , 5 4 * 2 * 5 + 2A,
4 + 1 . 8 0 + 2 * 1 , 5 00). 2 5
3 . 0 0 4 K N R2 3 / 2 6 1 4 / r A
l-994-2000
-
styropianowyma
-^-^,.,r.^h
LdPLaw
9uLUwyurr
rv ivnvc+ ! Yi a+ n l
oni
a
Ja -, u ^y n
. cr r6 /
rob6t
ilo6ci
wyliczenie
Scian budynkow plytamj
Ocieplenie
(C) Datacomp
0 ' 7/ 0 3 / o 8
opis
nakladu,
Zuzia
wykorlczeniowe
lhur ur d
f rr rr \nvl z o u r
nlrzj-
qi\/rani
:mi
-
arnu'\'mi
l B, 2 2 5
2
r B, 2 2 5
q\/c'a*
wraz z przygotowaniem podloza i rgczne wykonanje
Stopter,
ochrona naroZnik6w
cienkowarstwowej,
wyprawy elewacyjnej
- - - . * r r^ r- <r ? m m e t a f o w
nqLUwrrf
wypurayulr
L B, 2 2 5/ 0 , 2 5 + 3, 0 * 2 + 5, 6 0 *4
3.00. KNR 1 | /26A9/1
scian
Ocieplenle
tl as ^L ^L qr - m ^, ,l ,. v7N - s
^l
P a f
3 . 0 0 5 K N Rr 1 / 2 6 0 9/ 5
u
budynkow plytami
rur- iyr L- a
^u
i
v--j
6
nm
.in
(ni:n
-
i au cr re zr le h
^k fl Le J- u
LaPto|\
9uLUwyurr
a-
Jc -L \y. !r v^ n
y rr o r r vr nwnJr Ur 'r nr L
. . ; 6 ^ l
o n i
a
e e i : n
-Iekka-mokrq przy
n l r z -r
y ' f
^ 1
F - - j
PaYLdTLLI
7A
n o m o e aq
clvbl
i
m2
przymocowdnie
i l'ourrznl^ ri^
nl aqf
35,944
rtL-LUuo
ruyruPfarruwyrLLr
v J v + +
3 5, 9 0 4
nrz\/klerenre
:
goLowych zapraw kJejqcych,
uZyciu
cr rrroni:nourtzeh
J ! J ! v y r u r r r 4 J
mb
n616]p
* 2) * 0 , 6 0
(L5,3r+r2,71+1,90
h r- rr yd i l ^-u w- : "
r01,300
meLoda
styropianowYmi
se
y + e v v 4 r r v ' r J
'l^
cokolu
244
SZt
35,904
m2
35,944
m2
z betonu
3 . 0 0 7 K N Rr 1 / 2 6 4 9 / 6
n^i
6nl
ani
a
r^r.r.-^L
leKK4-rLtUKrd
ieclnei
3 . 0 0 8 K N Rr 1 / 9 2 9 / 1
(ni:n
-t -r -r .rrrl lr rr z
^ vn wk
warstw\/
ow
siatki
yn r1J \u/ uf r ' A
- fm
^^F^r.'!'^h
9uLUwyuil
,urLt y- .v ^Li u, r
pLLy
na
c.ienkowarstw.
Wyprawa elewacyjna
gotowej mreszanki 2ywicz. -mrner '
przygot owanym Podl ozu, naloZenie
cienkowarstw.
gotowej mieszanki 2ywicz.-miner.
przygotowanym podlozu - wYprawa
^^^rA
? qJ . n m
LrL,
z
-
nhrAhlui
rLLsLwuo
l^ ur ls aJ ie: uc yr rucr hr ,
y. yr z \Lr f? l o\ rr up rr -' rr -- 4 -
cokolu
n
vrrel- rzL:
rrrrltnn:n:
nr
r ae
nnrilato
f :
za
t c
rhr
nA
nr
rrnr
urrrlznn:n:
n n d n k i o n n i k n w! r
rarznia
Tedtn
rrntr,
n^
r:e
o
llnYzodnio
?q
hrrdrznlrrr
( W a C e T O BI L / 9 2 ) B o a z e r i a z l i s t e w d r e w n i a n y c h ,
szerokoSci 45-80'mm - podbicie okapow
listwy
8 , 4 0 * 0 , 6 0 *4 + 2 ,2 0 *0 , 5 A * 2 + I ,8 8 *
0,50*2+15,31*0,95*2
1.012 KNR 4A)/628/J
drewnianej
z folii
m2
zcLlnerrzn\/eh
yvvvrrrurrrr
Dwukrornd impregnacla
koforowvcm
qnl
szerokoSc w rozwinreciu
( 0 , 1a * 4 + I , 9 0 + 1 3, 0 * 5 + 1, 6 0 * 6 +
1,90).0,35
3.011 KNR 20?/99TA/2
a
I
z
o fakLu-rze rustykalnej
anlznlrr
z
. , . - - -l r. r e j
f:lzrlrza
z blachy powlekanej,
Obrobki blacharskie
Purrau
Js er v
J !r voP. r^d' r r u w y i l L f
LaYLaw
Scianach
3 . 0 0 9 K N R1 1/ 9 2 9/ 3 ( 2 ) W y p r a w a e l e w a c y j n a
3 . 0 1 0 O R G B2 0 2 / 5 4 I / 2
i
podbitki
1,945
1, 9 4 5
m2
53,329
53,329
m2
q"
6,00
m2
m2
6,00
m2
o
=
okapow dlewnochroner
polieLylenowej
3 . 0 1 3 K N N R2 / 6 A 4 / L
Ulo2enie paroizofacjj
3 . 0 1 4 K N N R2 / 6 A 2 / 5
z welny mineralnej
termiczna srropdachu
lzolacja
sucho, jednowarstwowe 0 gr. 16 cm
3.015 KNNR2/L\AI/l
Rusztowania
zewnetrzne rurowe, wysoko6i
349,1A+35,904
?ro
ukladane na
do 20'm
=
385,604
385,504
m2
53,800
m2
4 . 0 0 2 K N R2 3 I / I L A / I
6 3 ,B
P o d b u d o w yz k r u s z y w , p o s p o l k a , w a r s t w a d o l n a , g r u b o s c w a r s t w y p o
z a g e s z c z e n i u2 0 ' c m
6 3 ,I
m2
4.003 KNR 23I/sLL/L
(1)
Nawrerzchnie z kostki brukowej betonowej,
podsypce piaskowel,
kostka szara
6 3 ,B
m2
6 3 ,I
m
4 P',YTKA
ODBOJOVTA Z BETONOWE'J KOSTKI
4 . 0 0 1 K N R2 3 T / T 0 r / 5
4.004 KNR 23I/4A'l/2
BRUKOWE'J
jezdni
i chodnik6w,
szerokosci
Kor:yta wykonywane na calej
na glebokosci'20'cm
grunt kategorii'I-IV,
recznie,
=
(71,30*2+12,1A*2+L,9A*2)*I,0
abrze2a.betonowe,
sDoan p].askaem
grubos6
20x6'cm na podsypce piaskowei
6'cm,
na
z wypelnfeniem
5 MONTAZ WAAZU NA STRYCH
5.001
Kalkulacja
indywiduatna
- montaz wtazu na strych
kpl
I
strona
nr

Podobne dokumenty