Minuty dla bezpieczeństwa

Transkrypt

Minuty dla bezpieczeństwa
9
1 ı ArcelorMittal Poland ı Kwiecień 2009
Minuty dla bezpieczeństwa
„Minuty dla bezpieczeństwa” są częścią realizowanego od ubiegłego roku w ArcelorMittal Poland projektu „Zarządzanie
świadomością”. Biorą w nich udział pracownicy średniego i niższego dozoru oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych,
którzy najlepiej znają zagrożenia występujące na stanowiskach pracy.
- Nie bez znaczenia jest także sama
formuła tych spotkań – uważa
[email protected]
Małgorzata Dudłak, specjalista BHP.
– Rozmowy w małych grupach,
w swoim gronie dają zdecydowanie
Rafał Zabiegała
[email protected]
lepsze efekty niż szkolenia
w formie wykładów. Tutaj
pracownicy mogą swobodnie
W założeniu są to
podzielić się z kolegami
kilkunastominutowe rozmowy
i brygadzistą nurtującymi ich
niewielkiej grupy pracowników
Brygada przebudowy klatek walcowniczych - od lewej: Grzegorz Puchalski, (najczęściej brygady) z osobą
problemami i wspólnie znaleźć
Andrzej Kwiatkowski, Krzysztof Wasiak, Ryszard Siemczuk, Janusz Warot
z bezpośredniego dozoru dotyczące rozwiązanie. Taka właśnie jest idea
(brygadzista), podczas „Minut dla bezpieczeństwa”.
programu, bo kto inny niż pracujący
zagrożeń w miejscu pracy oraz
na danym stanowisku człowiek zna
możliwości ich wyeliminowania
lepiej występujące tam zagrożenia?
poprzez zmianę zachowań
pracowników czy wprowadzenie
Czasami wystarczą proste
prostych rozwiązań organizacyjnorozwiązania
technicznych. W ciągu roku każdy
Pracownicy, z brygady przebudowy
pracownik powinien uczestniczyć
klatek walcowniczych z dąbrowskiej
w ośmiu takich spotkaniach.
walcowni średniej uważają, że
Zmienić świadomość pracownika „Minuty…” to bardzo dobry
pomysł. – Tutaj każdy z nas
- Najtrudniejszą sprawą jest
zmiana świadomości pracowników może powiedzieć co go boli i co
można zrobić, by nasza praca była
– podkreśla Michał Kwiecień,
bezpieczna. Czasami wystarczą
odpowiedzialny za prowadzenie
proste rozwiązania. A im częściej
„Minut dla bezpieczeństwa” na
się o czymś mówi, tym więcej
walcowni średniej. – Ale moim
zdaniem jest to tylko kwestią czasu. zostaje w naszej świadomości
– podkreślają.
Już teraz po kilku pierwszych
spotkaniach wyraźnie widać zmianę
Podczas tych spotkań pracownicy
w podejściu pracowników do
sami wybierają temat, który chcą
„Minut dla bezpieczeństwa”. Powoli
omawiać. W oparciu
pracownicy przekonują się, że sami
o swoje doświadczenie, wskazują
poprzez proste rozwiązania mogą
na ewentualne zagrożenia na
mieć wpływ na to, aby ich praca
omawianym odcinku pracy.
„Minutki...” w Sosnowcu - od lewej: Leszek Kaziród, Jacek Paszewski,
była bardziej bezpieczną.
Wspólnie zastanawiają się nad
Zbigniew Tomaszewski, Andrzej Nosek.
Ewa Oczkowicz
wprowadzeniem prostych
rozwiązań organizacyjnych
i technicznych, które pozwolą
zwiększyć poziom bezpieczeństwa
pracy.
- O bezpieczeństwie trzeba
mówić jak najczęściej, bo przecież
wszystkim nam zależy, żeby
codziennie zdrowym wracać do
swoich rodzin - dodaje brygadzista
Janusz Warot, który „Minutki” ze
swoją brygadą prowadził już po raz
czwarty. Tym razem omawiali jak
bezpiecznie zakładać wały łączące
przekładnie nastaw.
O tym, że „Minuty dla
bezpieczeństwa” są potrzebne
i spełniają swoją rolę przekonani są
także pracownicy
z sosnowieckiego oddziału.
Brygada elektryków podczas
kwietniowych „Minutek”
rozmawiała na temat bezpiecznej
naprawy i wymiany oświetlenia
w rejonie maszyn wstępnych
W41 nad wannami trawiącymi.
- Wprawdzie funkcjonują
odpowiednie procedury, ale
dobrze jest przypomnieć sobie
potencjalne zagrożenia i sposób,
w jaki je eliminować – mówi
Leszek Kaziród, brygadzista URE.
Banalne z pozoru sprawy, od
transportu i ustawienia drabiny,
odpowiedniego zabezpieczenia
i asekuracji wchodzącego, do
wymiany świetlówki lub klosza,
które często zawieszone są na
wysokości 3 metrów mogą być
przyczyną wypadku. Warto więc
o tym rozmawiać i przypominać
sobie te najważniejsze reguły
bezpieczeństwa.
O tym, że takie dyskusje są
skuteczne – zapewnia też Ryszard
Kaźmierczyk, główny specjalista
BHP w sosnowieckim oddziale.
Coraz większa świadomość
pracowników dotycząca
spraw BHP to mniej zdarzeń
wypadkowych. W pierwszym
kwartale tego roku w naszym
oddziale nie odnotowano żadnego
wypadku – mówi z satysfakcją.
Zdaniem Krzysztofa Bargieła,
zastępcy kierownika W45,
„Minuty…” pozwalają
w sposób bardziej przyswajalny
dla pracowników rozszerzyć
treść stosowanych instrukcji
stanowiskowych i prowadzonych
szkoleń z zakresu BHP. Pracownicy
chcą o tym rozmawiać, wymieniają
się swoimi spostrzeżeniami, mają
dużą świadomość bezpiecznego
wykonywania powierzonych
obowiązków. Po każdym
spotkaniu przyczyny powstania
potencjalnych zagrożeń wraz
z wnioskami jak im zapobiegać
spisywane są w protokole ze
spotkania.
09