14.10.1993 L 256/25 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT

Transkrypt

14.10.1993 L 256/25 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT
03/t. 15
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
115
31993L0079
14.10.1993
L 256/25
DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DYREKTYWA KOMISJI 93/79/EWG
z dnia 21 września 1993 r.
określająca dodatkowe przepisy wykonawcze dla wykazów odmian materiału rozmnożeniowego
roślin owocowych oraz roślin owocowych przechowywanych przez dostawców zgodnie z
dyrektywą Rady 92/34/EWG
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia
1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin
owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do
produkcji owoców (1), ostatnio zmienioną decyzją Komisji
93/401/EWG (2), w szczególności jej art. 9 ust. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
na poziomie międzynarodowym istnieje już system charakterystyki odmian; system taki opracowany został przez Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV);
wspólnotowy system powinien być oparty na doświadczeniach
zdobytych na poziomie międzynarodowym;
dostawcy, których działalność jest ograniczona do wprowadzenia do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych, powinni podlegać mniej
uciążliwym wymaganiom;
ii) wskazówki odnośnie do utrzymania odmiany i stosowanego systemu rozmnażania;
iii) charakterystykę odmiany, przynajmniej na podstawie jej
cech i ich przejawów, w sposób określony w Załączniku do
niniejszej dyrektywy;
iv) jeśli jest to możliwe, wskazanie cech różniących tę odmianę
od innych odmian najbardziej jej podobnych.
2. Przepisy ust. 1 ppkt ii) oraz iv) nie są stosowane w przypadku dostawców, których działalność jest ograniczona do
wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin
owocowych lub roślin owocowych.
Artykuł 3
1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca
1994 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią
Stałego Komitetu ds. Materiału Rozmnożeniowego oraz
Rodzajów i Gatunków Roślin Owocowych,
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w
zakresie objętym niniejszą dyrektywą.
Artykuł 1
Niniejsza dyrektywa ustanawia dodatkowe przepisy wykonawcze dla wykazów odmian materiału rozmnożeniowego roślin
owocowych oraz roślin owocowych trzymanych przez
dostawców na mocy art. 9 ust. 2 ppkt ii) dyrektywy
92/34/EWG.
Artykuł 2
1.
Wykazy trzymane przez dostawców zawierają następujące dane:
i) nazwę odmiany z jej powszechnie znanymi synonimami,
gdzie stosowne;
(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10.
(2) Dz.U. L 177 z 21.7.1993, str. 28.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 1993 r.
W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji
116
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
ZAŁĄCZNIK
CECHY ODMIAN ORAZ FORMY ICH WYRAŻANIA
Citrus sp.
Młody pęd: zabarwienie antocyjaninowe końcówki (10–
15 cm od końcówki)
nie występuje
występuje
Owoc: kształt wierzchołka
zagłębiony
ścięty
zaokrąglony
lekko wzniesiony
znacznie wzniesiony
Owoc: kolor powierzchni
zielony
zielony do żółtego
żółty
żółty do pomarańczowego
pomarańczowy
pomarańczowy do czerwonego
różowy
czerwony
purpurowy
Termin dojrzewania owoców
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Corylus avellana L.
Termin pękania pąków liściowych (gdy dwa liście ukażą się z
pąka)
bardzo wczesny
bardzo wczesny do wczesnego
wczesny
wczesny do średniego
średni
średni do późnego
późny
późny do bardzo późnego
bardzo późny
Termin kwitnienia roślin męskich
bardzo wczesny
bardzo wczesny do wczesnego
wczesny
wczesny do średniego
średni
średni do późnego
późny
późny do bardzo późnego
bardzo późny
Termin kwitnienia roślin żeńskich
bardzo wczesny
bardzo wczesny do wczesnego
wczesny
wczesny do średniego
średni
średni do późnego
późny
późny do bardzo późnego
bardzo późny
Przykwiatki: długość w porównaniu do długości owocu
krótkie
równe
dłuższe
Przykwiatki: wcięcia
słabe
średnie
silne
Przykwiatki: ząbkowanie wcięć
słabe
średnie
silne
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Owoc: kształt
kulisty
stożkowy
jajowaty
krótki w przybliżeniu cylindryczny
długi w przybliżeniu cylindryczny
Termin dojrzewania
bardzo wczesny
bardzo wczesny do wczesnego
wczesny
wczesny do średniego
średni
średni do późnego
późny
późny do bardzo późnego
bardzo późny
Owoc: procent jądra (obliczony masowo)
bardzo niski
niski
średni
wysoki
bardzo wysoki
Cydonia Mill.
Roślina: pokrój
wyprostowany
półwyprostowany
rozłożysty
03/t. 15
03/t. 15
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Blaszka liścia: kształt
eliptyczny
odwrotnie jajowaty
jajowaty
zaokrąglony
Owoc: kształt ogólny
zaokrąglony
jajowaty
gruszkowaty
wcięty
nieregularny
podłużny
Fragaria x. ananassa Duch.
Kwiatostan: położenie w stosunku do ulistnienia
poniżej
na tym samym poziomie
powyżej
średni do późnego
późny
późny do bardzo późnego
bardzo późny
Drzewo: typ kwiatostanów żeńskich
pojedyncze
złożone
Drzewo: typ rozgałęzień gałęzi z kwiatami żeńskimi
nieokreślony
określony
Termin dojrzewania
wczesny
wczesny do średniego
średni
średni do późnego
późny
Malus Mill.
Owoc: rozmiar
Drzewo: żywotność
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Owoc: przeważający kształt
nerkowaty
spłaszczony
okrągły
stożkowy
dwustożkowy
prawie cylindryczny
klinowaty
jajowaty
sercowaty
Owoc: kolor
białawożółty
jasnopomarańczowy
pomarańczowy
pomarańczowoczerwony
czerwony
purpurowy
ciemnopurpurowy
Termin dojrzewania (50 % roślin z dojrzałymi owocami)
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Typ owocowania
niepowtarzające się
częściowo powtarzające się
w pełni powtarzające się
Juglans regia L.
Termin pękania pąków
bardzo wczesny
bardzo wczesny do wczesnego
wczesny
wczesny do średniego
średni
słaby
średni
silny
Owoc: kształt
zaokrąglony
zaokrąglony stożkowaty
krótki zaokrąglony stożkowaty
płaski
płaski zaokrąglony (spłaszczony)
stożkowaty
długi stożkowaty
ścięty stożkowaty
elipsoidalny
elipsoidalno-stożkowaty (jajowaty)
podłużny
podłużny stożkowaty
podłużny wcięty
Owoc: przeważający kolor skórki
pomarańczowy
czerwony
purpurowy
brązowawy
Termin początku kwitnienia (10 % kwiatów rozwiniętych)
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Odmi any p odkł a de k
Drzewo: żywotność (w mateczniku)
słaba
średnia
silna
Drzewo: liczba kiełków (w mateczniku)
bardzo mała
mała
średnia
duża
bardzo duża
117
118
PL
Olea europea L.
Owoc: kształt
wydłużony
eliptyczny
zaokrąglony
Owoc: kolec
nie występuje
występuje
Owoc: kształt podstawy
zaokrąglony
ścięty
wklęsły
Owoc: szerokość wgłębienia łodygi
wąskie
średnie
szerokie
Prunus amygdalus Batsch.
Termin początku kwitnienia
bardzo wczesny
bardzo wczesny do wczesnego
wczesny
wczesny do średniego
średni
średni do późnego
późny
późny do bardzo późnego
bardzo późny
Kwiat: kolor płatków
biały
różowobiały
różowy
ciemnoróżowy
Termin dojrzewania
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Owoc ususzony: kształt wierzchołka
płaski
zaokrąglony
spiczasty
Jądro: kształt
wąskie eliptyczne
eliptyczne
szerokie eliptyczne
bardzo szerokie eliptyczne
Prunus armeniaca L.
Owoc: wielkość
mały
średni
duży
Owoc: głębokość wgłębienia szypułkowego
płytkie
średnie
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
głębokie
Owoc: podstawowy kolor skórki
biały
kremowy do żółtego
jasnopomarańczowy
pomarańczowy
ciemnopomarańczowy
Owoc: kolor miąższu
biały
kremowy
jasnopomarańczowy
pomarańczowy
ciemnopomarańczowy
Termin początku kwitnienia (kiedy na drzewie jest trochę w
pełni rozwiniętych kwiatów)
wczesny
średni
późny
Termin dojrzewania
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Prunus avium L. oraz Prunus cerasus L.
Termin kwitnienia
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Owoc: kolor skórki
żółty
pomarańczowoczerwony
cynobrowy na bladożółtym tle
cynobrowy
mahoniowy
czarny
Owoc: termin dojrzewania
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Prunus domestica L.
Owoc: rozmiar (fizjologicznie dojrzałego owocu)
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
03/t. 15
03/t. 15
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Owoc: ogólny kształt z profilu (fizjologicznie dojrzałego
owocu)
zaokrąglony spłaszczony
zaokrąglony
podłużny
wydłużony
Owoc: podstawowy kolor skórki (włączając kwiat; fizjologicznie dojrzałego owocu)
białawy (przeźroczysty)
zielony
żółtawozielony
żółty
pomarańczowożółty
czerwony
purpurowy
fioletowoniebieski
Owoc: kolor miąższu (fizjologicznie dojrzałego owocu)
białawy
żółty
żółtawozielony
zielony
pomarańczowy
czerwony
Pestka: zrośnięcie z miąższem (fizjologicznie dojrzałego
owocu)
niezrośnięta
częściowo zrośnięta
zrośnięta
Pestka: wielkość w stosunku do owocu (fizjologicznie
dojrzałego owocu)
mała
średnia
duża
Termin dojrzewania
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Prunus persica (L.) Batsch.
Drzewo: typ
normalny
ostroga
Pędy kwitnące: zabarwienie antocjaninowe
nie występuje
występuje
Termin początku kwitnienia
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Kwiat: kształt
różowaty
dzwonkowaty
Płatek: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Szypułka: miodniki
nie występują
występują
Szypułka: kształt miodników
okrągły
nerkowaty
Owoc: omszenie
nie występuje
występuje
Owoc: kolor tła miąższu
biały
żółty do żółtopomarańczowego
czerwony
Pestka: zrośnięcie z miąższem
nie występuje
występuje
Termin dojrzewania
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Prunus salicina L.
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Owoc: podstawowy kolor skórki
białawy (przeźroczysty)
zielony
żółtawozielony
żółty
pomarańczowy do żółtego
czerwony
purpurowy
fioletowoniebieski
ciemnoniebieski
Owoc: kolor miąższu (fizjologicznie dojrzałego owocu)
białawy
żółty
żółtawy do zielonego
zielony
pomarańczowy
czerwony
Termin kwitnienia
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Termin dojrzewania
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
119
120
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Pyrus communis L.
Termin kwitnienia (data pełni kwitnienia)
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Owoc: kształt z profilu (w przekroju podłużnym)
wklęsły
prosty
wypukły
Owoc: długość w stosunku do maksymalnej średnicy
bardzo krótki
krótki
średni
wydłużony
bardzo wydłużony
Owoc: podstawowy kolor skórki (w stanie dojrzałości)
zielony
żółtozielony
żółty
czerwony
Owoc: długość łodygi
krótka
średnia
długa
Okres dojrzałości do zbioru
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Ribes silvestre Mert et Koch,
mały
średni
duży
bardzo duży
Jagody: kolor
biały
białawożółty
różowy
czerwony
Ribes uva crispa L. (agrest)
Roślina: kształt
odwrotnie jajowaty
zaokrąglony
poprzecznie elipsoidalny
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Owoc: kształt
zaokrąglony
elipsoidalny
gruszkowaty
Owoc: kolor
żółty
żółtozielony
zielony z białym odcieniem
zielony
czerwony
Termin dojrzewania owoców
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Ribes nigrum L. (czarna porzeczka)
Ribes niveum Lindl. (czerwona i biała porzeczka);
Ribes sylvestre
Termin dojrzewania owoców
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Grona owocowe: długość łącznie z łodygą
bardzo krótkie
krótkie
średnie
długie
bardzo długie
Jagody: rozmiar
bardzo mały
Roślina: stosunek wysokości do średnicy
niski
średni
wysoki
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Termin dojrzewania owoców
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
03/t. 15
03/t. 15
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi i Ursini
(jeżyna) i mieszańce
Wy ł ą c zni e odmi a n y , któr e owocu j ą g łówn i e na
pę da ch dw u le tni c h la te m
Roślina: pokrój
Pędy spoczynkowe: kolor
wyprostowany
wyprostowany do częściowo wyprostowanego
częściowo wyprostowany
częściowo wyprostowany do pnącego
pnący
Pędy spoczynkowe: kolce
nie występują
występują
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Termin początku dojrzewania
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
Rubus idaeus L. (malina)
Roślina: liczba młodych pędów
bardzo mała
mała
średnia
duża
bardzo duża
szarawobrązowy
szarawobrązowy do brązowego
brązowy
brązowy do purpurowobrązowego
purpurowobrązowy
Owoc: kolor
żółty
bladoczerwony
średnio czerwony
ciemnoczerwony
pomarańczowy
purpurowy
czarny
Owoc: rozmiar
bardzo mały
mały
średni
duży
bardzo duży
Owoc: stosunek długości do szerokości
równie długi jak szeroki
dłuższy niż szerszy
znacznie dłuższy niż szerszy
Główne owocowanie
na pędach dwuletnich – latem
na pędach jednorocznych – jesienią
Termin dojrzewania na pędach dwuletnich
bardzo wczesny
wczesny
średni
późny
bardzo późny
121

Podobne dokumenty