prezydent miasta otwocka ogłasza iii ustny przetarg

Transkrypt

prezydent miasta otwocka ogłasza iii ustny przetarg
PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCYCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK
Nr działki
w obr. 1
Położenie
nieruchomości
Pow. działki
KW Nr
Cena
wywoławcza
Brutto*
Wysokość
wadium
Postąpienie
wysokość wadium
[ zł ]
12/16
i 12/20
Otwock-Świder
ul. Mickiewicza
1721 m2
50207
654.000 zł
130.800 zł
6540 zł
118.000
*/ cena zawiera podatek VAT w wysokości 22%
Opis nieruchomości:
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania, teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z zachowaniem 60 %
powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej. Na działkach znajduje się WC – do rozbiórki na koszt Nabywcy, komórka do rozbiórki
przez właściciela, studzienka kanalizacyjna, słup energetyczny. Natomiast na dz. 12/21 jest przyłącze kanalizacyjne, przyłącze telekomunikacyjne,
słup energetyczny i nieczynna fontanna. Dojazd do działek zapewniony po dz. nr 12/6 stanowiącej drogę dojazdową.
W ul. Mickiewicza znajduje się gaz, kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja. Przewidywany termin wykonania sieci wodociągowej
do końca br..
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”,
I piętro, aula.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 grudnia br. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy w Karczewie Nr 348023000920010
00001300024 lub w kasie Urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego
w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia, w terminie i miejscu zawarcia
umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę osiągniętą w przetargu w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu
i o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka, bud. “B”, II piętro, pokój 44, tel. 779-20-01 w. 178 oraz na stronie internetowej
www.bip.Otwock.pl

Podobne dokumenty