Bochniak Włozimierz, A - Komitet Metalurgii PAN

Transkrypt

Bochniak Włozimierz, A - Komitet Metalurgii PAN
Konferencja sprawozdawcza
Komitetu Metalurgii PAN
Metalurgia‘2010
Krynica-Zdrój 20-23 października 2010
Lista zaakceptowanych referatów w Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej. Nie
przekraczalny termin nadsyłania pełnych wersji publikacji mija 5.03.2010.
1. W. Bochniak, A. Korbel, A. Brzostowicz, Nadplastyczne płynęcie stopu aluminium
7075.
2. M. Hyrcza-Michalska, Badania podatności blach i rur spawanych laserowo do
kształtowania cieczą.
3. M. Hyrcza-Michalska, P. Płonka, T. Mrugała, Analiza podatności do tłoczenia stali
żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu, stosowanych na konstrukcje
silników lotniczych.
4. M. Tkocz, Wpływ warunków kształtowania plastycznego na efektywność zamykania i
spajania nieciągłości w strefie osiowej wsadu.
5. K. Żaba, W. Muzykiewicz, Wybrane problemy kształtowania plastycznego
obrobionych cieplnie aluminiowanych taśm stalowych.
6. K. Żaba, Wpływ
aluminiowanych.
obróbki
termicznej
na
odkształcalność
stalowych
taśm
7. K. Żaba, W. Muzykiewicz, Badanie wpływu wielkości odkształcenia plastycznego na
wybrane właściwości powłoki aluminiowo-krzemowej na podłożu stalowym.
8. A. Milenin, P. Kustra, M. Packo, J. Seitz, Fr.-W. Bach, D. Bormann, Numeryczne
modelowanie procesów wyciskania oraz ciągnienia cienkich drutów ze stopów
magnezu do zastosowania w chirurgii.
9. J. Sińczak, P. Skubisz, Dobór warunków kontrolowanego chłodzenia odkuwek
matrycowych bezpośrednio po kuciu.
10. K. Świątkowski, W. Matysiak, Wpływ cięcia laserowego na parametry technologiczne
procesu wywijania obrzeży otworów w blachach grubych.
11. J. Grzyb, W. Libura, A. Rękas, Wyciskanie prętów aluminiowych o dużych
przekrojach poprzecznych.
12. D. Pociecha, J. Osika, K. Świątkowski, H. Palkowski,
Zastosowanie modelowania
fizycznego do wyznaczania pola odkształceń w procesie pielgrzymowego walcowania
rur na zimno.
13. H. Woźniak, Siły i odkształcenia plastyczne w procesie spajania Al i Cu metodą
doczołowego spęczania na zimno.
14. A. Bączkowski, Kształtowanie wyrobów cylindrycznych z wybranych stopów
aluminium metodą zgniatania obrotowego.
15. H. Paul, Ł. Madej, W. Wajda, M. Bijak, L. Trębacz, Modelowanie rozwoju
mikrostruktury w stopie AA1050 wyciskanym w matrycy ECAP.
16. Z. Pater, Walcowanie poprzeczno-klinowe korpusów noży obrotowych.
17. J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, Doświadczalne i
numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia
spawanych techniką laserową.
18. Z. Gronostajski, S. Polak, Zastosowanie metod przetłaczania do łączenia profili
cienkościennych absorbujących energię podczas zderzenia.
19. M. Knapiński, H. Dyja, A. Kawałek, M. Kwapisz, Zmiana wielkości ziarna austenitu
podczas nagrzewania wsadu i walcowania wstępnego blach grubych ze stali S460NL1.
20. H. Dyja, S. Mróz, P. Szota, A. Stefanik, Teoretyczna i doświadczalna analiza procesu
walcowania prętów żebrowanych platerowanych stalą odporną na korozję.
21. M. Suliga, Z. Muskalski, S. Wiewiórowska, S. Sosna, Modelowanie procesu
ciągnienia drutów z dużymi prędkościami
22. R. Kuziak, Stan badań w Instytucie Metalurgii Żelaza dotyczących rozwoju
nowoczesnych stali dla przemysłu motoryzacyjnego.
23. R. Kuziak, M. Skóra, Ł. Madej, S. Węglarczyk, M. Paćko, M. Pietrzyk, Projektowanie
technologii cyklu produkcji elementów złącznych ze stali bainitycznych.
24. S. Kut, Zastosowanie funkcji odkształcalności granicznej w prognozowaniu jakości
geometrycznej wykrojek.
25. W. Bochniak, P. Ostachowski, W. Suder, Analiza własności
struktury stopu Cu6,5P wyciśniętego metodą KoBo.
mechanicznych
i
26. A. Milenin, W. Walczyk, Fizyczna i numeryczna symulacja kucia wykorbień wału
metodą TR.
27. W. Wajda, H. Paul, Ł. Madej, Wpływ orientacji sąsiadujących krystalitów na zmiany
tekstury i zachowanie umocnieniowe w pobliżu granicy ziaren.
28. A. Gontarz, Porównanie efektywności procesów kucia korpusu noża obrotowego.
29. B. Pawłowska, R. Śliwa, Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów aluminium w
procesie wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego.