Regionalna Dyrekcja ^ Ochrony Srodowiska Gdansk, dnia 25.01

Transkrypt

Regionalna Dyrekcja ^ Ochrony Srodowiska Gdansk, dnia 25.01
^
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska
W (058) 533 68 OC, fa* (056; 683 60 03
. .
,
Gdansk, dnia 25.01.2016r.
RDOS-Gd-WOO.4210.2.2016.ER.2
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku. dzialaj^c na podstawie art. 49 Kodeksu
posl^powania adminislracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.). w zwi^zku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na ^rodowisko (t.j.
Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), niniejszym zawiadamia o wszcz^ciu post^powania
adminislracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie z dnia 15.0l.2016r.
- pelnomocnik p. Ewa Makosz. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsi?wzi^cia pn.:
„Poprawa infrastruktury kolejowego dost^pu do Portu Gdansk",
polegajqcego na przebudome slacji kolejowych z infraslruklurq fowarzyszqcq: slacja Gdansk Port
Polnocny, stacja Gdansk Kanal Kaszubski. slacja Gdansk Zaspa Towarowa z rejonem Gdansk
Wislany wraz z liniami kolejowymi powiqzanymi z M M: siacjami. linie: nr 226. nr 227, nr 249. nr
722. nr 965 oraz tor boczny nr 54,
zlokalizowanego w m. Gdansk, c z ^ i o w o na terenach zamkni^tych obj?tych decyzji Ministra
Infrastruktury i Rozwoju nr 3 z 24.03.20I4r. (Dz.Urz. MR z 2014r. poz.25 ze zm.). na dzialkach
ewidencyjnych wyszczeg6Inionych w zalqczniku do niniejszego obwieszczenia.
W z w ' i ^ u z powyzszym informuje si? wlasciwe organy administracji rzqdowej
i samorz^dowej oraz wlascicieli. zarz^dcow i uzytkownikow terenow obj^tych inwestycj^, a takze
terenow przyleglych do nich. tQ mogqoni skladac do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Gdahsku wnioski. uwagi lub zastrzezenia dotycz^e wyzej wymienionej sprawy.
p o . Reqionalnego Dyrektora
Danuia
Mukowska
Obwieszczenie umieszcza si^:
1) Strona intemetowa REXDS w Gdarisku: www.gdansk.rdos.sov.pl
2) Tablica ogloszeri RDOS w Gdarisku
3) Tablica ogloszeri Urz^du Miasia Gdariska
I ablica ogloszeri Pomorskiego Urz^du Wojew6dzkiego
5) Tablica ogloszeri Urz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego
6) Tablica ogloszeri Zarz^du .Morskiego Portu Gdarisk S.A.
Po obwieszczeniu (14 dni. liczqc term in od dnia
nasiyjnego po umieszczeniu na lablicy ogloszen)
naleiy niezwiocznie odeslac na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
80-748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57
Wywieszono dnia.
Zdj^lo dnia
Zali|cznik do obwieszczenia RDOS-Gd-W00.4210.2.2016.ER.2
Wykaz dziaiek inwestycyjnych, na ktory ch przewid>'>\'ana jest realizacja przedsi^wzi^cia,
Gmina: M . Gdansk
obr^b 44: 1052,1051. 1054. 1050. 994/2, 704/2,1258/2. 1258/1. 707/3, 706/2,698/6,45/15,
obrfb 45: 1/2 , 240. 299/2, 286. 287,276, 277. 300, 536/1, 536/2, 534, 535, 507.
o b r f b 46: 39,40, 65. 50/1,67, 94/2,69, 68/2.
o b r f b 56: 267/11. 267/3,277/16,272,268/4. 260/7. 260/12. 260/8, 261/4,260/1. 261/1, 283/3,
262/1,
o b r f b 57: 37. 38, 39,40. 41, 75,46, 63, 87, 72. 88. 71/4,
o b r f b 58: 357/1, 359/7,228. 198, 202. 208, 229, 230, 231, 248. 227,292, 226, 215, 211. 225,
224, 223, 222, 251/1,221, 220, 219,218,
obrfb 59: I03''24, 103/15, 91. 10/5, 1/2 ,
obrfb 62: 65, 66,64,48,47/2,39,41,44/1,44/2,29/2, 30/1,30/2, 42. 27, 28,
obrfb 70: 123, 72, 70, 71. 65. 66, 67, 5,4,
o b r f b 71: 34.26,33,9, 10,
o b r f b 72: 50, 51,49,29/1, 29/2,27/1, 27/4, 27/3, 52/1, 53/1, 20, 21/2, 21/1,21/4, 21/3,23/1,
23/3, 35/2,44, 41,40, 39, 38, 52/2, 53/2, 54,43/2, 43/3,43/4,42/3, 42/1,42/2, 22, 45,
7,10,9,2,3,4,
o b r f b 73: 44, 16, 17, 18, 19, 55, 53,
obrfb 80: 267, 266/3. 10.
o b r f b 82: 39,26/1, 27,28, 33, 21, 23,22,2/2,2/3,2/4,2/5, 1/3,1/6, 6/1,6/2,7, 10,9/1,9/2. 8.
1/5,
o b r f b 83: 70/3, 70/1. 70/4, 75/1, 75/2, 54,64,65, 53, 38,39, 30, 10/10, 14. 15. 21. 22, 5,4/1. 72.
o b r f b 86: 48.49/3,
obrfb 92: 85. 84,47/16,47/15,46,45,41, 38. 37, 36,42,44, 31/51, 31/4,4/2, 4/3,6/9, 7/1, 7/2,
8/1. 1.2.3.
o b r f b 250: 47,23/1,
o b r f b 251: 10. 11. 12, 9/1.9/2, 6/3. 6/7,
o b r f b 252: 6/3,
o b r f b 253: 2/2, 1/6, 1/7,2/6, 5/7, 5/5,
o b r f b 275: 3/86. 3/14. 3/73, 3/78.