Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
„PIŁKA NOŻNA”
1. Organizatorem konkursu jest firma TWA RETAIL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, przy
ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu
"Organizatorem".
2. Konkurs odbywa się podczas turniejów piłki nożnej dla dzieci w wieku 6-10 lat, które będą
odbywały się na hali sportowo-widowiskowej w Krakowie (Piaski Wielkie) w dniach: 28.11,
6.12, 13.12 i 20.12. 2015r.
3. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu kreatywnego uzupełnienia zdania: „Piłka nożna
jest dla mnie…..”.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wypełnić otrzymaną formatkę konkursową i we
wskazanym miejscu wpisać swoją odpowiedź oraz uzyskać pisemną zgodę opiekunów na
wzięcie udziału w tym konkursie.
5. Wypełnione formatki uczestnicy muszą przekazać przedstawicielowi Organizatora w dniu
turnieju.
6. Zwycięskie hasła wyłoni Komisja Konkursowa Organizatora, która przy ocenie nagradzanych
propozycji będzie kierować się swoim swobodnym uznaniem.
7. Nagrodami w Konkursie podczas każdego turnieju jest:
- 1 x bon o wartości 100 zł
- 5x bon na T-shirt
BONY do realizacji w sklepie Reporter Young w Krakowie do dnia określonym na bonie. Przy
realizacji bonu nie ma dopłat, ani wydawania reszty.
8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 3 dni roboczych od turnieju. Personel sklepu skontaktuje się
z laureatem telefonicznie (do 3 dni od daty wyłonienia zwycięzców) i poinformuje ich o
możliwości odbioru nagrody.
9. W razie rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu
pieniężnego nagrody.
10. Przystępując do Konkursu klienci, będący osobami fizycznymi, wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997r.) w bazie danych osobowych
klientów Organizatora dla celów Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska,
miejscowości lub wizerunku na liście zwycięzców.
11. Administratorem danych osobowych klientów sklepu Reporter Young jest Organizator.
12. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich
poprawiania i usunięcia.
13. Udział klienta w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym
regulaminie.
14. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
15. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla Organizatora według przepisów kodeksu postępowania
cywilnego.
16. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
str. 1
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Zmiana obowiązywać będzie klientów, biorących udział w Konkursie.
18. Ostateczna interpretacja zapisów treści regulaminu Konkursu należy do Organizatora
Konkursu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez
konieczności poinformowania klientów. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania
organizacji Konkursu klientom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w
szczególności klientowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w
Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy klientów, którzy spełnili warunki do otrzymania
nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną
przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi na dzień przed zawieszeniem lub
zaprzestaniem organizacji Konkursu.
20. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w Krakowie.
Kraków, dn. 25.11.2015r.
str. 2