Jil{i - Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna

Transkrypt

Jil{i - Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
NA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem Zam6w ienia
i
est
:
Remont budynkriw mieszkalnych w zakresie wigZby i pokrycia dachu wrazz jego
ociepleniem, wymian4 obr6bek blacharskich , montaZem law kominiarskich . montazem
instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej zgodnie z Projektem Technicznym w
budynkach Lipowa 7, Lipowa g,Leszczyriska 8 posadowionych odpowiednio na
dzialkach 214,2/3,18/62 obrgbu 50406 w Warszawie
nte
tizmia
zako{r
atmosferyczne
LSzczeg6Nowy zakres rob6t jest zawarly w Projekcie Technicznym, przedmiarach,
specyfikacji rob6t. Oferent przygotowuje Kosztorys Ofertowy w oparciu o prrid^iury rob6t
w formie szczegolowej, do kosztorys6w nalely dol4czyd zestawienia materialowe.
2' Oczektwany termin wykonania rob6t w 4 miesi4ce od podpisania Umowy. W ofercie
nale?y poda6 termin proponowany przez Wykonawcg.
3, Zakres tobSt oruz odpowiedzialnoS6 Wykonawcy w zakresie objgtym proponowan cenq
E
oferowan4 obejmuj e takhe:
a. organizowanie i zagospodarowanie zapleczabudowy
b' po zakonczentu rob6t doprowadzenie pornieszczen,tudynku oraz terenu budowy do stanu
pi erwotne g o w r az z up or zqdkowani em terenu budowy,
c. transport technologiczny material6w w miejsce wbudowania oraz material6w
rozbi6rkowych do kontenera na Eruz
d. wywoz glrl;zrr i innych material6w rozbi6rkowychwraz z ichutylizaciq
e. montaz sprzgtu Iub urzqdzeri do pracy na wysokoSci (rusztowanie, winda,
wyci4g itd.)
f' w przypadku koniecznoSci realizacjr rob6t na wysokoSci od strony ulic- Lipowa i
Leszczyfska - wykonanie projektu organizacjiruchu na czasprowadzenia tych rob6t
d. w przypadku korzystania z windy kazdorazowe zabez,pieczinie kabiny o.u, porprzptanie
na koniec dnia pracy
e.kaldorazowe posprz4tanie klatki schodowej w obrgbie prowadzenia rob6t
4' oferent
zobowi4zanv jest zapoznal sig przed zloheniem oferty z miejscem prowadzenie
rob6t, dokumentacj4 technicznE oraz zakresem rob6t do wykonania i sposobem ich
wyceny. Po wybraniu oferty w drodze przetargtzmiany nie bgd4 uwzglgdniane.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig korekty wynikaj qce z uzasadnionych
przyczyn np. w istotnych roZnicach pomigdzy szczeg6lowr,rm przedmiarem
rob6t a
stanem faktycznlm.
/-)
'Jil{i'^ Yrh^
5.
Termin zwi1zaniaz ofert4
Oferent jest zwiqzany przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od daty sktadania
Ofert.
6. Modyfikacja
i wycofanie oferty
6,1, Zadna z oferr nie moze byc zmodyfikowana po terminie skladania ofert
6.2. Modyfikacje lub wycofanie oferty, mohe skladai wylqcznieprzedterminem skladania
ofert, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z punktem 2.5. z dopiskiem
,,Modyfikacj a" lub,,Wycofanie"
6.3. Modyfikacje lub wycofanie ofert, skladane miEdzy terminem skladania ofert a terminem
zwi4zania ofert4, nie bgd4 uwzglEdniane.
7.
Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy
T.l.Zamawiajqcy 2qda1 bgdzie
od Oferenta, kt6rego oferta zosrala wybrana
jako
najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoSci
5% wartoSci oferty/uslugi brutto.
T,2,Zabezpieczenie musi by6 wniesione w formie pienigZnej, gwarancji bankowej,
ubezpieczeniowej ewentualnie potr4cone z faktur )a wykonan4 uslugg i zostanG
zwr6cone w terminie 30 dni po uplywie rgkojmi/gwarancji na pisemie wyst4pienie
Oferenta inazasadach okreslonych w Umowie.
8.
Gwarancja
Wymagany minimalny 5 - letni okres gwarancji
9,
Otwarcie ofert
9.1. Otwarcie ofert w dnia 18.09.2013 lsroda/ godz.15:00 w siedzibie Zamawiajqcego.
9.2.'Dopuszcza sig przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu ofert.
10.
Cena ofertowa
10.1. Umowabgdzie obejmowai caloSi rob6t w oparciu
wszystkie ceny zostan4 podane w zLotychpolskich.
o
Szczeg6lowy Kosztorys Rob6t -
l0.2.oferent poda stawki i ceny dla wszystkich pozycji rob6t opisanych w przedmiocie
zam6wienia i wymienionych w przedmiarze rob6t oraz okreSlonych w formularzy
ofertowym.
10.3 Wszystkie podatki i inne koszty, kt6re bgd4 oplacane przez Wykonawcg
w ramach
Umowy, powinny byt dol}czone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty zlozonej
przez Oferenta.
10'4. Stawki i ceny oferowane przez oferenta bgd4 stale
i w 2adnyrn przypadku nie bgd4 przedmiotem zamian.
11.
w okresie
trwania Umowv
Ocena i porr6wnanie ofert
11'1'Aby oferta mogla by| uznana za wahnE, powinny byi spelnione nastgpuj4ce
minimalne
wymagania:
a) oferta bgdzie kompletna -dol4czonebgd4 wszystkie wyrnagane dokumenty
b) oferent udzieli minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty.
\I
I
i\0a
INSTRUKCJA DLA OFERENToW
Dokumenty wchodz4ce w sklad oferty:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
2
oferta zto Zona pr zez wykonawca po winna zaw ier ac nastgpuj
4ce dokumenty :
Formularz Ofertowy fiak w zalqcznlku)
szczeg6lowy Kosztorys ofertowy opracowany zgod nie z zal4czonymi
przedmrarumi rob6t
Zafwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub wypis z rejestru
OSwiadczenie o nie zaleganiuw oplaceniu podatk6w do Urzgdu Skarbowego , tytrl,
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ,o nie zaleganiu w oplaceniu podatk6w do
urzgdu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w oplacaniu skladek ZUS.
Druk DRA dla prowadzonej firmy.
OSwiadczenie oferenta, o zapoznaniu sig ze stanem faktycznymw miejscu przyszNych
rob6t
wykaz minimum 3 rob6t o podobnym charakterze d<>tyczqcymbudowy bqd|wymiany
dach6w, wig1b, pokry6, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, ibioio*"go
zakwaterowania lub u25ft"ecznofici publicznej wykonywanych w ci4gu 5-ciu ostatnich lat.
Referencje.
Dokumenty (po6wiadczone kserokopie) potwierdzajqce, Ze osoba kieruj4ca robotami
posiada wymagane przepisami stwierdzenie do sprawowania samodzielnych
funkcji w
budownictwie.
Sposr6b
przygotowania oferty
powinna byc sporzqdzonaw jgzyku polskim.
2,2. Ka2dy O ferent mole zloLyc tylko j edn4 o fertg.
2.3.Wyrnagane dokumenty nale|y przedstawid w formie oryginal6w albo kserokopii. KaZda
strona dokument6w zlolonych w formie oryginal6w musi byi parafowana. Dokumenty
zloaone w formie kserokopii musz4 by(, opatrzone klauzulq
,,za zgodnoSi z oryginalem" i
poSwiadczone za zgodnoS(, z oryginalem przez Oferenta.
2. 4, Ko szty przygotowani a o ferty pono si Oferent.
2.5.Ofertg nale|y zlaLy(. w zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiaj1cego
tj. Sp6ldzielnia Mieszkaniowa ,,Radna"00- 34lwarszawa ul. Radna 15 A
z zaznaczeniem:
2.1. Oferta
na : Remont budynk6w mieszkalnych w zakresie wigfrby i pokrycia dachu
"OFERTA
wrazzjego ociepleniem, wymian4 obr6bek blacharskich , monta2em law kominiarskich
montaZem instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej zgodnie z projektem
'
Technicznym w budynkach Lipowa 7, Lipowa grLesztzyr[ska g posadowionych
odpowiednio na dzialkach z/4,2/3,18/6 z obrgbu 50406 w warszawie
Nie otwier a( przed. terminem przetargu,!r,
3
Miejsce i termin skladania oferty
ofertq nale?y
4
zNo2y6
w siedzibie jak w pkt. 2.5. do dnia tt8.09.2013 do eodz. 14.00.
osoby uprawnion e przez zamawiaiQcego do kontaktu z oferentami
osob4 uprawnionqprzez zamawtajilcego do kontaktu z oferentami jest
Slawomir Pawlik. 22 8266052 w godzinach pracy biura lub 607053101
:
1l.2.Oferta powinna zawieral ceng ostateczn4. Stwierdzone blgdy arytmetyczne wykluczajq
ofertg, aw szczeg6lnych uzasadnionychprzypadkach moZe podlegad ona korekcie.
1 1.3.Ikyteria oceny oferty.
Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiajqcybgdzie sig kierowatr przy wyborze oferr: kryterium
ceny max. 50 punkt6w, kryterium jakoSci (referencje i warunki udzielonej gwarancji)
max' 45 punkt6w, kryerium czasu wykonania max. 5 punktow.
12.
12,1, Zamawiaj4cy,zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do
o
dstQpi eni a
o
d przetargu lub j ego uniew aZnien ia
b
ez po dani a przy czyn.
12,2,w przypadku odst4pienia odprzetargu,lub jego uniewaZnieniizamiwiajqcy zawiadomi
o tym wykonawc6w bior4cych udzial w postgpowanhtprzerargowym.
1 2.3. Wyniki przetar gt nie po dl egaj
4 trybowi o dwolawcz emu.
ZAtr.ACZNIKI:
l.Formularz Ofertowv.
2.Przedmiary rob6t.
3.Wz6r Umowy.
4. SpecyfikacjaRob6t
5. Proiekt technicznv
CZT.OFJ
':-
s;
i'i .;
:
;1 --
,. u\
j\,i
r.i
4